Isaya 38:1-22

  • Kurwara kwaHezekiya uye kupora kwake (1-22)

    • Rwiyo rwekutenda (10-20)

38  Mumazuva iwayo Hezekiya akarwara zvekuda kufa.+ Muprofita Isaya+ mwanakomana waAmozi akauya akati kwaari, “Zvanzi naJehovha: ‘Ronga nyaya dzemhuri yako, nekuti uchafa; hausi kuzopora.’”+  Hezekiya akabva atarisa kumadziro, akatanga kunyengetera kuna Jehovha achiti:  “Ndinokutetererai, haiwa Jehovha, ndapota yeukai+ kuti ndakafamba pamberi penyu ndakatendeka, nemwoyo wakaperera kwamuri,+ uye kuti ndakaita zvakanaka pamberi penyu.” Hezekiya akabva atanga kuchema chaizvo.  Shoko raJehovha rakabva rauya kuna Isaya, richiti:  “Dzokera unoti kuna Hezekiya,+ ‘Zvanzi naJehovha Mwari watateguru vako Dhavhidhi: “Ndanzwa munyengetero wako.+ Ndaona misodzi yako.+ Ndichawedzera makore 15 paupenyu hwako,*+  uye ndichakununura iwe neguta rino paruoko rwamambo weAsiriya, uye ndicharwira guta rino.+  Ichi ndicho chiratidzo chinobva kuna Jehovha chekuti Jehovha achaita zvaataura:+  Ndichaita kuti mumvuri waiswa nezuva pamasitepisi* aAhazi udzoke shure nemasitepisi gumi.”’”+ Saka zuva rakadzokera shure nemasitepisi gumi pamasitepisi arakanga ratodzika.  Izvi ndizvo zvakanyorwa naHezekiya mambo weJudha, paakarwara akapora paurwere hwake. 10  Ndakati: “Pakati peupenyu hwanguNdichafanira kupinda mumagedhi eGuva.* Ndichanyimwa makore angu asara.” 11  Ndakati: “Handichazooni Jah,* iye Jah, munyika yevapenyu.+ Handichazotarisizve vanhuPandinenge ndiine vagari vemunzvimbo inoguma zvinhu zvese. 12  Nzvimbo yangu yekugara yadzurwa uye yabviswa kwandiri+Setende remufudzi. Ndapeta upenyu hwangu semunhu anogadzira machira. Anondigura seshinda dzejira. Kubva masikati kusvika usiku munoramba muchindiisa kumugumo.+ 13  Ndinodzikama kusvika mangwanani. Anoramba achipwanya mapfupa angu ese sezvinoitwa neshumba;Kubva masikati kusvika usiku munoramba muchindiisa kumugumo.+ 14  Ndinoramba ndichirira senyenganyenga,* kana kuti sekadhimba;*+Ndinoramba ndichigururudza senjiva.+ Maziso angu anotarisa kumusoro akaneta, ndichiti:+ ‘Haiwa Jehovha, ndiri kunetseka chaizvo;Nditsigirei.’*+ 15  Ndingataurei? Ataura neni uye ane zvaaita. Makore angu ese ndichafamba ndichizvininipisa*Nemhaka yekushungurudzika kwangu.* 16  ‘Haiwa Jehovha, munhu wese anorarama nezvinhu izvi,*Uye mazviri ndimo mune simba rangu reupenyu. Muchaita kuti ndivezve neutano mondichengetedza ndiri mupenyu.+ 17  Onai! Ndakashungurudzika chaizvo panzvimbo pekuva nerugare;Asi nekuti makandida,*Makaita kuti ndisapinda mugomba rekuparadzwa.+ Makarasira zvivi zvangu zvese shure kwenyu.*+ 18  Nekuti Guva harigoni kukukudzai,+Rufu harugoni kukurumbidzai.+ Vaya vanopinda mugomba havagoni kutarisira kutendeka kwenyu.+ 19  Vapenyu, ivo vapenyu vanogona kukurumbidzai,Sezvandinogonawo kuita nhasi. Baba vanogona kupa vanakomana vavo ruzivo pamusoro pekutendeka kwenyu.+ 20  Haiwa Jehovha, ndiponesei,Uye ticharidza nziyo dzangu pazviridzwa zvine tambo+Mazuva ese eupenyu hwedu paimba yaJehovha.’”+ 21  Isaya akabva ati: “Unzai keke remaonde akaomeswa, muriise pamota kuti apore.”+ 22  Hezekiya akanga abvunza kuti: “Ndechipi chiratidzo chekuti ndichaenda kuimba yaJehovha?”+

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “pamazuva ako.”
Masitepisi aya anogona kunge aishandiswa kuona pava nenguva uchitarisa panenge pava nemumvuri.
Kana kuti “eSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
“Jah” kupfupikiswa kwezita rekuti Jehovha.
Kana kuti “semherepere.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “sehoriori.”
ChiHeb., “Ivai chibatiso changu.”
Kana kuti “ndakanyarara.”
Kana kuti “kwemweya wangu.”
Kureva, mashoko aMwari nemabasa ake.
Kana kuti “makada mweya wangu.”
Kana kuti “Makabvisa zvivi zvangu zvese pamberi penyu.”