Isaya 36:1-22

  • Saniheribhi anopinda muJudha nechisimba (1-3)

  • MuRabhisheki anoshora Jehovha (4-22)

36  Mugore rechi14 raMambo Hezekiya, Saniheribhi mambo weAsiriya+ akauya kuzorwisa maguta ese eJudha akanga akakomberedzwa nemasvingo, akaatora.+  Mambo weAsiriya akabva atuma muRabhisheki*+ aine uto guru kubva kuRakishi+ kuti aende kuna Mambo Hezekiya kuJerusarema. Vakanomira pamugero wemvura unobva kudziva rekumusoro,+ riri pamugwagwa mukuru wekumunda wemugezi wenguo.+  Eriyakimu+ mwanakomana waHirikiya, uyo aitungamirira imba yacho,* naShebna+ munyori, naJoa mwanakomana waAsafi munyori wezvaiitika vakabva vabuda vakaenda kwaaiva.  Saka muRabhisheki akati kwavari: “Ndapota, itii kuna Hezekiya, ‘Zvanzi namambo mukuru, mambo weAsiriya: “Uri kuvimba nei?+  Uri kuti, ‘Ndine zvandakaronga uye ndine simba rekurwa,’ asi uri kuzvinyepera. Ndiani wauri kuvimba naye, zvekuti uri kushinga kundipandukira?+  Inzwa! Uri kuvimba nerutsigiro rwetsanga iyi yakapwanyika, iyo Ijipiti, inoti kana munhu akazvitsigisa nayo inopinda muchanza chake yochibaya. Ndizvo zvakaita Farao mambo weIjipiti kune vese vanovimba naye.+  Kana ukati kwandiri, ‘Tinovimba naJehovha Mwari wedu,’ haasi iye here ane nzvimbo dzakakwirira neatari zvakabviswa naHezekiya,+ achiti kuJudha neJerusarema, ‘Munofanira kupfugama pamberi peatari iyi’?”’+  Saka iye zvino ndapota, bhejerana nashe wangu mambo weAsiriya:+ Ndichakupa mabhiza 2 000 kuti ndione kana uchikwanisa kuwana vanhu vanokwana kuatasva.  Zvino ungakwanisa sei kukunda kunyange gavhuna mumwe chete, mudiki pavaranda vese vashe wangu, iwe uchivimba neIjipiti kuti uwane ngoro nevatasvi vemabhiza? 10  Ini handina here kubvumirwa naJehovha kuti ndiuye kuzorwisa nyika ino ndoiparadza? Jehovha pachake ndiye akati kwandiri, ‘Enda unorwisa nyika iyi, uiparadze.’” 11  Eriyakimu naShebna+ naJoa vakabva vati kumuRabhisheki:+ “Tapota, taurai henyu nevaranda venyu nemutauro wechiAramaiki,*+ nekuti tinounzwa; musataura nesu nemutauro wevaJudha vanhu vari parusvingo vachinzwa.”+ 12  Asi muRabhisheki akati: “Ishe wangu andituma kuti ndizongotaura mashoko aya kunashe wenyu nekwamuri chete here? Haana kunditumawo here kuvanhu vakagara parusvingo, avo vachadya tsvina yavo nekunwa weti yavo pamwe chete nemi?” 13  MuRabhisheki akabva amira akashevedzera nenzwi guru nemutauro wevaJudha,+ achiti: “Inzwai shoko ramambo mukuru, iye mambo weAsiriya.+ 14  Zvanzi namambo, ‘Musarega Hezekiya achikunyengerai, nekuti haakwanisi kukununurai.+ 15  Uye musarega Hezekiya achiita kuti muvimbe naJehovha,+ achiti: “Chokwadi Jehovha achatinunura, uye guta rino harisi kuzoiswa muruoko rwamambo weAsiriya.” 16  Musateerera Hezekiya, nekuti zvanzi namambo weAsiriya: “Yananai neni muzviise mega mumaoko angu, uye mumwe nemumwe achadya michero yemuzambiringa wake neyemuonde wake uye achanwa mvura yemumugodhi wake, 17  kusvikira ndauya ndokuendesai kunyika yakaita senyika yenyu,+ nyika ine zviyo* newaini itsva, nyika ine chingwa neminda yemizambiringa. 18  Musarega Hezekiya achikufurirai achiti, ‘Jehovha achatinunura.’ Pana mwari wemamwe marudzi akambonunura nyika yake paruoko rwamambo weAsiriya here?+ 19  Vanamwari veHamati neApadhi vari kupi?+ Vanamwari veSefavhaimu vari kupi?+ Vakanunura Samariya paruoko rwangu here?+ 20  Pavanamwari vese vemunyika idzi, ndeupi akanunura nyika yake paruoko rwangu, zvekuti Jehovha anganunura Jerusarema paruoko rwangu?”’”+ 21  Asi ivo vakaramba vakanyarara, uye havana kana shoko ravakamupindura, nekuti murayiro wamambo waiti, “Musamupindura.”+ 22  Asi Eriyakimu mwanakomana waHirikiya, uyo aitungamirira imba,* naShebna+ munyori, naJoa mwanakomana waAsafi munyori wezvaiitika, vakasvika kuna Hezekiya nguo dzavo dzakabvaruka, vakamuudza mashoko emuRabhisheki.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mukuru wevadiri.”
Kana kuti “pamuzinda.”
Kana kuti “wechiSiriya.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Kana kuti “pamuzinda.”