Isaya 16:1-14

  • Chirevo pamusoro peMoabhi chinopfuurira (1-14)

16  Tumirai mutongi wenyika yacho gondohwe,Ribve kuSera, ropfuura nemurenjeRichienda kugomo remwanasikana weZiyoni.   Seshiri yadzingwa mudendere rayo,+Ndizvo zvichaita vanasikana veMoabhi pamazambuko eAnoni.+   “Ipa mazano, ita zvakasarudzwa. Ita kuti mumvuri wako uite seusiku pamasikati makuru. Hwandisa vakaparadzirwa uye usatengesa vaya vari kutiza.   Vanhu vangu vakaparadzirwa ngavagare mauri, haiwa iwe Moabhi. Iva nzvimbo yekuti vahwande anoparadza.+ Mudzvinyiriri achasvika pamagumo ake,Kuparadza kuchaguma,Uye vaya vanotsika-tsika vamwe vachapera panyika.   Chigaro cheumambo chichasimbiswa kwazvo nerudo rusingachinji. Uya achagara pachiri mutende raDhavhidhi achange akatendeka;+Achatonga zvakanaka, achikurumidza kuita zvakarurama.”+   Takanzwa nezvekudada kweMoabhi, iyo inodada chaizvo,+Iko kuzvikudza kwayo nekudada kwayo nekushatirwa kwayo;+Asi hapana chichabuda pakuwawata kwayo.   Saka Moabhi ichachema Moabhi;Vese vacharidza mhere.+ Vaya vakarohwa vachachema makeke emazambiringa akaomeswa eKiri-hareseti.+   Nekuti minda yeHeshbhoni+ yaoma,Kana uri muzambiringa weSibma,+Vatongi vemarudzi vatsika-tsika mapazi awo matsvuku-tsvuku;*Iwo akanga asvika kuJazeri;+Akanga atambanuka kusvika kurenje. Nhungirwa dzawo dzakanga dzapararira kusvika kugungwa.   Ndokusaka ndichachema muzambiringa weSibma sekuchema kwangu Jazeri. Ndichakunyorovesa nemisodzi yangu, haiwa iwe Heshbhoni neEreyare,+Nekuti kushevedzera pamusoro pemichero yako yezhizha nepamusoro pegoho rako kwapera.* 10  Kupembera nemufaro uye kufara zvabviswa mumunda wemichero,Uye muminda yemizambiringa hamusi kushevedzerwa kana kuimbwa nziyo dzemufaro.+ Uya anotsika muchisviniro achisvina waini haachaiti basa rake,Nekuti ndaita kuti kushevedzera kupere.+ 11  Ndokusaka ndichidedera nechemukati pamusoro peMoabhi,+Sezvinoita tambo dzerudimbwa,Uye mwoyo wangu pamusoro peKiri-hareseti.+ 12  Kunyange Moabhi paanozvinetesa panzvimbo yakakwirira uye paanoenda kunzvimbo yake tsvene kunonyengetera, haana chaachabura.+ 13  Iri ndiro shoko rakambotaurwa kare naJehovha nezveMoabhi. 14  Zvino zvanzi naJehovha: “Mumakore matatu, semakore emunhu wemaricho,* kukudzwa kunoitwa Moabhi kuchava kunyadziswa nemhaka yenyonganyonga yemarudzi ese, uye vaya vanosara vachava vashomanana, vasina simba.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “mapazi awo akaremerwa nemazambiringa matsvuku.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “Nekuti kushevedzera kukuru kwevarwi kwadzika kuchiuya pamichero yako yezhizha nepagoho rako.”
Kana kuti “ayo anoverengwa pachinyatsotevedzerwa zvinoitwa nemunhu wemaricho”; kureva, makore matatu akakwana.