Isaya 15:1-9

  • Chirevo pamusoro peMoabhi (1-9)

15  Mutongo weMoabhi:+ Nekuti yaparadzwa neusiku humwe chete,Ari+ yeMoabhi yanyararidzwa. Nekuti yaparadzwa neusiku humwe chete,Kiri+ yeMoabhi yanyararidzwa.   Iye akwidza kuImba* uye kuDhibhoni,+Kunzvimbo dzakakwirira kunochema. Moabhi inoungudza pamusoro peNebho+ nepamusoro peMedhebha.+ Misoro yese yagerwa muparavara,+ ndebvu dzese dzachekererwa.+   Vakapfeka masaga vari mumigwagwa yayo. Vese vanoridza mhere vari pamatenga edzimba dzavo uye mumisika yavo;Vanoburuka vachisvimha misodzi.+   Maguta eHeshbhoni neEreyare+ anoshevedzera;Inzwi rawo rinonzwika kusvikira kuJahazi.+ Ndokusaka varume veMoabhi vane zvombo vachiramba vachishevedzera. Iye ari kudedera.*   Mwoyo wangu unoshevedzera pamusoro peMoabhi. Vanhu vayo vari kutiza vasvika kuZoari+ neEgrati-sherishiya.+ Vanochema sezvavanokwidza pamukwidza weRuhiti;Vanochema nezvenjodzi yacho sezvavanoenda kuHoronaimu.+   Nekuti mvura yeNimurimu yaoma;Uswa hwaoma,Uswa hwapera uye hapasisina chakasvibirira.   Ndokusaka vachitakura zvasara munochengeterwa zvinhu zvavo uye papfuma yavo;Vari kuyambuka bani remiti* yemishambangwena.   Nekuti kuchema kwacho kunoita maungira munharaunda yese yeMoabhi.+ Kuungudza kwacho kunosvika kuEgraimu;Kuungudza kwacho kunosvika kuBheeri-erimu.   Nekuti mvura yepanzvimbo inonzi Dhimoni yazara ropa,Uye ndine zvimwe zvekuunza paDhimoni: Shumba pane vaya vanopukunyuka veMoabhiUye pane vaya vasara munyika yacho.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kuTemberi.”
Kana kuti “Mweya wake uri kudedera.”
Kana kuti “rwizi rwemiti.”