Hagai 2:1-23

 • Temberi yechipiri ichange ichikudzwa (1-9)

  • Kuzununguswa kwemarudzi (7)

  • Zvinhu zvinokosha zvinobva kumarudzi ese zvichauya (7)

 • Kuvakazve temberi kunoita kuti pave nemakomborero (10-19)

  • Chinhu hachiitwi chitsvene nechimwe (10-14)

 • Shoko kuna Zerubhabheri (20-23)

  • “Ndichaita kuti uite serin’i ine chidhindo” (23)

2  Mumwedzi wechi7, pazuva rechi21 remwedzi wacho, shoko raJehovha rakauya kumuprofita Hagai,+ richiti,  “Bvunza Zerubhabheri+ mwanakomana waSheatiyeri, gavhuna weJudha,+ nemupristi mukuru Joshua+ mwanakomana Jehozadhaki,+ nevamwe vanhu vese kuti:  ‘Pakati penyu ndivanaani vachiripo vakaona kunaka kwaiva kwakaita imba* iyi pakutanga?+ Mava kuiona sei iye zvino? Ichiri chinhu here kana ichienzaniswa nezvayakanga yakaita?’+  “‘Zvino simba iwe Zerubhabheri,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘uye simba iwe mupristi mukuru Joshua mwanakomana Jehozadhaki.’ “‘Simbai imi vanhu vese vemunyika ino, muite basa,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. “‘Nekuti ndinemi,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto.  ‘Yeukai zvandakakuvimbisai pamakabuda muIjipiti,+ uye iye zvino mweya wangu uchiri nemi.*+ Musatya.’”+  “Nekuti zvanzi naJehovha wemauto, ‘Munguva pfupi iri kuuya ndichazunungusa zvakare denga nenyika negungwa nepasi.’+  “‘Ndichazunungusa marudzi ese, uye zvinhu zvinokosha zvinobva kumarudzi ese zvichauya;+ uye ndichazadza imba ino nekubwinya,’+ anodaro Jehovha wemauto.  “‘Sirivha ndeyangu, negoridhe nderangu,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto.  “‘Imba iyi ichange ichikudzwa kupfuura zvayaiva pakutanga,’+ anodaro Jehovha wemauto. “‘Ndichaita kuti munzvimbo ino muve nerugare,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto.” 10  Pazuva rechi24 remwedzi wechi9, mugore rechipiri raDhariyasi, shoko raJehovha rakauya kumuprofita Hagai,+ richiti: 11  “Zvanzi naJehovha wemauto, ‘Bvunza vapristi zvinotaurwa nemutemo, uchiti:+ 12  “Kana munhu akatakura nyama tsvene muhomwe yenguo yake, nguo yake yogunzva chingwa kana zvekudya zvakabikwa kana waini kana mafuta kana zvimwewo zvekudya, zvinobva zvavawo zvitsvene here?”’” Vapristi vakabva vati: “Kwete!” 13  Hagai akabva ati: “Kana zvinhu izvi zvikabatwa nemunhu anenge asvibiswa nekubata chitunha,* zvinenge zvisisina kuchena here?”+ Vapristi vakapindura kuti: “Ehe, zvinenge zvisisina kuchena.” 14  Saka Hagai akati: “‘Ndizvo zvakaita vanhu ava, uye ndiwo maonero andiri kuita rudzi urwu,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘uye ndizvo zvakaitawo basa rese ravanoita nemaoko avo; zvinhu zvese zvavanopa ipapo hazvina kuchena.’ 15  “‘Asi iye zvino, ndapota, nyatsofungai izvi kubvira nhasi zvichienda mberi: Temberi yaJehovha isati yatanga kuvakwa,+ 16  zvinhu zvainge zvakamira sei? Munhu aienda pamurwi wezviyo* achitarisira kuwana masaga 20, owana 10 chete; uye mumwe aienda kuchisviniro chewaini achifunga kuti achawana zvirongo 50 zvewaini, owana 20 chete;+ 17  ndakaparadza basa rese remaoko enyu ndichiita kuti zvirimwa zvenyu zvitsve nemhepo inopisa, zviore+ uye zvirohwe nechimvuramabwe, asi hapana kana mumwe chete wenyu akadzoka kwandiri,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 18  “‘Kubvira nhasi, zuva rechi24 remwedzi wechi9, zuva ravakwa faundesheni yetemberi yaJehovha,+ kubvira nhasi zvichienda mberi nyatsofungai izvi: 19  Mudura mati mava nembeu here?+ Muzambiringa nemuonde nemupomegraneti* nemuorivhi yati yabereka here? Kubvira nhasi ndichakukomborerai.’”+ 20  Shoko raJehovha rakauya kuna Hagai kechipiri, pazuva rechi24 remwedzi wacho,+ richiti: 21  “Iti kuna Zerubhabheri gavhuna weJudha, ‘Ndichazunungusa denga nenyika.+ 22  Ndichaparadza zvigaro zveumambo, ndotsakatisa simba reumambo hwemarudzi;+ uye ndichaparadza ngoro nevanoitasva, uye mabhiza nevatasvi vawo vachafa, mumwe nemumwe achiurayiwa nebakatwa rehama yake.’”+ 23  “‘Zuva iroro,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto, ‘ndichakutora iwe mushumiri wangu Zerubhabheri+ mwanakomana waSheatiyeri,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha, ‘uye ndichaita kuti uite serin’i ine chidhindo,* nekuti ndiwe wandakasarudza,’ ndizvo zvinotaurwa naJehovha wemauto.”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “temberi.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “mweya wangu pawaiva wakamira pakati penyu.”
Kana kuti “nemweya.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Pomegraneti muchero wakada kuita mutsvuku uye unoratidzika seapuro. Vamwe vanouti chibage cheChirungu.
Kana kuti “chisimbiso.”