Genesisi 46:1-34

  • Jakobho nemhuri yake vanotamira kuIjipiti (1-7)

  • Mazita evaya vakatamira kuIjipiti (8-27)

  • Josefa anoonana naJakobho kuGosheni (28-34)

46  Saka Israeri akatora zvese zvaaiva nazvo,* ndokupinda munzira. Paakasvika kuBheeri-shebha,+ akapa zvibayiro kuna Mwari wababa vake Isaka.+  Mwari akabva azviratidza kuna Israeri usiku akati: “Jakobho, Jakobho!” iye akapindura kuti: “Ndiri pano!”  Akati: “Ndini Mwari wechokwadi, Mwari wababa vako.+ Usatya kuenda kuIjipiti, nekuti ndichakuita rudzi rukuru ikoko.+  Ini pachangu ndini ndichaenda newe kuIjipiti uye ndini ndichakudzosa kubva ikoko,+ uye Josefa achabata maziso ako.”*+  Jakobho akazosimuka muBheeri-shebha, uye vanakomana vaIsraeri vakatakura baba vavo Jakobho nevana vavo nemadzimai avo mungoro dzakanga dzatumirwa naFarao kuti dzivatakure.  Vakaenda nezvipfuwo zvavo nezvinhu zvavo zvavakanga vaunganidza munyika yeKenani. Saka Jakobho nemhuri yake yese yaaiva nayo vakasvika kuIjipiti.  Akauya muIjipiti nevanakomana vake, nevanasikana vake, nevazukuru vake vese, mhuri yake yese.  Aya ndiwo mazita evanakomana vaIsraeri, kureva vanakomana vaJakobho, vakauya muIjipiti:+ Dangwe raJakobho raiva Rubheni.+  Vanakomana vaRubheni vaiva Hanoki, Paru, Hezroni, naKami.+ 10  Vanakomana vaSimiyoni+ vaiva Jemueri, Jamini, Ohadhi, Jakini, Zohari, naShauri+ mwanakomana wemukadzi wechiKenani. 11  Vanakomana vaRevhi+ vaiva Geshoni, Kohati, naMerari.+ 12  Vanakomana vaJudha+ vaiva Ere, Onani, Shera,+ Perezi,+ naZera.+ Asi Ere naOnani vakafira munyika yeKenani.+ Vanakomana vaPerezi vaiva Hezroni naHamuri.+ 13  Vanakomana vaIsakari vaiva Tora, Puvha, Yobhu, naShimroni.+ 14  Vanakomana vaZebhuroni+ vaiva Seredhi, Eroni, naJareeri.+ 15  Ava ndivo vanakomana vaReya, vaakaberekera Jakobho muPadhani-aramu, pamwe chete nemwanasikana wake Dhina.+ Vanakomana vake nevanasikana vake vese vaiva 33.* 16  Vanakomana vaGadhi+ vaiva Zifioni, Hagi, Shuni, Ezbhoni, Erai, Arodhi, naAreri.+ 17  Vanakomana vaAsheri+ vaiva Imnaa, Ishvha, Ishvhi, naBheria, uye hanzvadzi yavo yainzi Sera. Vanakomana vaBheria vaiva Hebheri naMarikieri.+ 18  Ava ndivo vanakomana vaZiripa,+ uyo Rabhani akapa mwanasikana wake Reya. Akaberekera Jakobho ivava: vese vanosvika 16.* 19  Vanakomana vaRakeri, mudzimai waJakobho, vaiva Josefa+ naBhenjamini.+ 20  Josefa akaberekerwa Manase+ naEfremu+ munyika yeIjipiti, nemudzimai wake Asenati+ mwanasikana waPotifera mupristi weOni.* 21  Vanakomana vaBhenjamini+ vaiva Bhira, Bhekeri, Ashbheri, Gera,+ Naamani, Ehi, Roshi, Mupimu, Hupimu,+ naAdhi.+ 22  Ava ndivo vanakomana vaRakeri vakaberekerwa Jakobho: vese vaiva 14.* 23  Mwanakomana* waDhani+ aiva Hushimu.+ 24  Vanakomana vaNaftari+ vaiva Jazeeri, Guni, Jezeri, naShiremu.+ 25  Ava ndivo vanakomana vaBhiriha, uyo Rabhani akapa mwanasikana wake Rakeri. Akaberekera Jakobho ivava: vese vaiva 7.* 26  Vana vese nevazukuru vaJakobho vaakauya navo muIjipiti, tisingabatanidzi madzimai evanakomana vaJakobho, vaiva 66.+ 27  Vanakomana vaJosefa vaakabereka muIjipiti vaiva vaviri.* Vanhu vese veimba yaJakobho vakauya kuIjipiti vaiva 70.*+ 28  Jakobho akatuma Judha+ kuti anoudza Josefa kuti akanga ari munzira kuenda kuGosheni. Pavakasvika munyika yeGosheni,+ 29  Josefa akaita kuti ngoro yake isungwe, ndokuenda kunosangana nababa vake Israeri kuGosheni. Paakaonana navo, akabva avambundira,* akachema kwenguva refu.* 30  Israeri akabva ati kuna Josefa: “Iye zvino ndikachifa zvangu hazvina mhosva; ndaona chiso chako uye ndava kuziva kuti uchiri mupenyu.” 31  Josefa akabva ati kuvana vababa vake nemhuri yese yababa vake: “Regai ndiende ndinoudza Farao+ kuti, ‘Vana vababa vangu nemhuri yese yababa vangu vaiva munyika yeKenani vauya kuno.+ 32  Varume vacho vafudzi vemakwai+ uye vanochengeta zvimwe zvipfuwo,+ uye vauya nemakwai avo nemombe dzavo nezvese zvavainazvo.’+ 33  Pamuchashevedzwa naFarao okubvunzai kuti, ‘Munoita basa rei?’ 34  pindurai kuti, ‘Varanda venyu vachengeti vezvipfuwo kubvira vachiri vadiki, isu nemadzitateguru edu,’+ kuitira kuti mugare munyika yeGosheni,+ nekuti vaIjipiti vanosema vanhu vese vanofudza makwai.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “vese vaiva vake.”
Kureva kuti achavhara maziso aJakobho paanofa.
Kana kuti “mweya 33.”
Kana kuti “mweya 16.”
Kureva, Herioporisi.
Kana kuti “mweya 14.”
ChiHeb., “Vanakomana.”
Kana kuti “mweya 7.”
Kana kuti “mweya miviri.”
Kana kuti “mweya 70.”
ChiHeb., “akawira pamutsipa wavo.”
Kana kuti “akaramba achichema ari pamutsipa wavo.”