Ezekieri 7:1-27

  • Kuguma kwasvika (1-27)

    • Dambudziko rakasiyana nemamwe (5)

    • Kukanda mari mumigwagwa (19)

    • Temberi ichasvibiswa (22)

7  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti:  “Zvino iwe mwanakomana wemunhu, zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kunyika yeIsraeri: ‘Kuguma! Kuguma kwasvika kumativi mana enyika.  Kuguma kwazosvika pauri, ndicharegedzera kutsamwa kwangu pauri, uye ndichakutonga zvinoenderana nenzira dzako, ndoita kuti uzvidavirire pamabasa ako ese anosemesa.  Ziso rangu harizokunzwiri urombo; uye handizonzwi tsitsi,+ nekuti ndichaunza pauri zvinoenderana nezvawakaita, uye uchatambura nemhaka yemabasa ako anosemesa.+ Uye muchaziva kuti ndini Jehovha.’+  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Inzwai! Kune dambudziko riri kuuya, dambudziko rakasiyana nemamwe.+  Kuguma kuri kuuya; kuguma kuchauya; kuchamuka kwouya pamuri. Tarisai! Kuri kuuya.  Nguva yako yasvika,* iwe mugari wemunyika. Nguva iri kuuya, zuva racho rava pedyo.+ Mumakomo mune kuvhiringidzika, kwete kushevedzera nemufaro.  “‘Pasina nguva ndichadururira hasha dzangu pauri,+ uye ndicharegedzera kutsamwa kwangu kwese pauri,+ ndichakutonga zvinoenderana nenzira dzako, ndoita kuti uzvidavirire pamabasa ako ese anosemesa.  Ziso rangu harizonzwi urombo; uye handizonzwi tsitsi.+ Ndichaunza pauri zvinoenderana nezvawakaita, uye uchatambura nemhaka yemabasa ako anosemesa. Muchabva maziva kuti ini Jehovha, ndiri kukurovai.+ 10  “‘Onai zuva racho! Riri kuuya!+ Nguva yako yasvika;* shamhu yatumbuka uye kuzvikudza kwatungira. 11  Mhirizhonga yakura ikava shamhu yezvakaipa.+ Hapana chichasara, ivo kana pfuma yavo, kana vanhu vavo, kana mukurumbira wavo. 12  Nguva ichauya, zuva racho richasvika. Mutengi ngaarege kufara, uye anotengesa ngaarege kuchema, nekuti chaunga chavo chese chakatsamwirwa.*+ 13  Nekuti uya akatengesa haazodzokeri kune chaakatengesa, kunyange kana akasiyiwa ari mupenyu, nekuti chiratidzo chacho ndechevanhu vacho vese. Hapana achadzokera, uye nemhaka yekukanganisa kwake,* hapana achachengetedza upenyu hwake. 14  “‘Varidza bhosvo,+ uye vanhu vese vagadzirira, asi hapana ari kuenda kunorwa, nekuti ndatsamwira chaunga chacho chese.+ 15  Kunze kune bakatwa,+ uye mukati mune denda nenzara. Munhu wese ari musango achaurayiwa nebakatwa, uye nzara nedenda zvichapedza vari muguta.+ 16  Vaya vachapukunyuka pakati pavo, vachaenda kumakomo, uye mumwe nemumwe achachema senjiva dzemumapani nemhaka yekukanganisa kwaakaita.+ 17  Maoko avo vese achapera simba, uye mabvi avo vese achadonha mvura.*+ 18  Vapfeka masaga,+ vari kudedera nekutya. Munhu wese achanyadziswa uye musoro wese uchava nemuparavara.*+ 19  “‘Vachakanda sirivha yavo mumigwagwa, uye goridhe ravo richavasemesa. Sirivha yavo kana goridhe ravo hazvizokwanisi kuvanunura pazuva rekushatirwa kukuru kwaJehovha.+ Havazoguti,* uye havazozadzi matumbu avo, nekuti chava* chinhu chinoita kuti vakanganise. 20  Vaidada nekunaka kwezvishongo zvavo, uye vakazvigadzirisa* zvifananidzo zvavo zvinosemesa,+ izvo zvidhori zvavo zvinonyangadza. Ndokusaka ndichaita kuti chive chinhu chinovasemesa. 21  Ndichazviisa* mumaoko evanhu vekune imwe nyika kuti vazvitore nechisimba uye kuvanhu vakaipa panyika kuti vazvipambe, uye vachazvisvibisa. 22  “‘Ndichafuratidza chiso changu kwavari,+ uye vachasvibisa nzvimbo yangu yakavandika,* uye makororo achapinda mairi, oisvibisa.+ 23  “‘Gadzirai cheni,*+ nekuti nyika yazara nemitongo inourayisa vanhu vasina mhosva+ uye guta razara nemhirizhonga.+ 24  Ndichaunza vanhu vakaipa kupfuura vese pamarudzi,+ uye vachavatorera dzimba dzavo,+ ndichaita kuti kudada kwevane simba kupere, uye nzvimbo dzavo tsvene dzichasvibiswa.+ 25  Pavacharwadziwa, vachatsvaga rugare asi vacharushaya.+ 26  Pachauya dambudziko pamusoro pedambudziko, uye pachauya shoko pashure peshoko, uye vanhu vachatsvaga chiratidzo kumuprofita,+ asi mutemo uchashayikwa kumupristi uye zano richashayikwa kuvakuru.+ 27  Mambo achachema,+ jinda richapererwa, uye maoko evanhu vemunyika yacho achabvunda nekutya. Ndichavaitira zvinoenderana nenzira dzavo, uye ndichavatonga sematongero avaiita. Uye vachaziva kuti ndini Jehovha.’”+

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “Chiremba chasvika.” Chiremba chishongo chemumusoro.
Dzimwe shanduro dzinoti, “Chiremba chasvika.” Chiremba chishongo chemumusoro.
Kureva kuti hapana ane chaachawana, vangava vaya vanotenga zvinhu kana kuti vanotengesa, nekuti vese vachaparadzwa.
Dzimwe shanduro dzinoti, “kuburikidza nekukanganisa kwake.”
Kureva kuti vachazviitira weti nekutya.
Kureva kuti misoro yavo ichagerwa panguva yekuchema.
Kana kuti “Mweya yavo haizoguti.”
Kureva, sirivha yavo negoridhe ravo.
Kureva, zvinhu zvavo zvegoridhe nesirivha.
Kureva, sirivha yavo negoridhe zvakashandiswa kugadzira zvidhori.
Zvinoratidza sekuti pari kureva imba yemukati yepanzvimbo tsvene yaJehovha.
Kureva, cheni dzenhapwa.