Ezekieri 47:1-23

  • Rukova runoyerera ruchibva mutemberi (1-12)

    • Mvura inoita ichiwedzera kuwanda (2-5)

    • Mvura yeGungwa Rakafa inonatswa (8-10)

    • Nzvimbo dzine machakwi hadzizonatswi (11)

    • Miti yemichero uye yekurapa (12)

  • Miganhu yenyika (13-23)

47  Akabva andidzosa kusuo retemberi,+ uye ikoko ndakaona mvura yaiyerera ichienda kumabvazuva, ichibva pasi pechidimbati* chetemberi,+ nekuti temberi yacho yakanga yakatarisa kumabvazuva. Mvura yacho yaiyerera ichibva pasi petemberi, kudivi rayo rekurudyi, kumaodzanyemba kweatari.  Akabva andibudisa kunze nekugedhi rekuchamhembe,+ akapota neni kuseri, achindiendesa kugedhi rekunze rakatarisa kumabvazuva,+ uye ndakaona mvura yaiyerera ichibva kudivi rekurudyi.  Murume wacho paakaenda kumabvazuva aine tambo yekuyeresa,+ akayera makubhiti* 1 000, akaita kuti ndiyambuke nemumvura yacho; uye mvura yacho yaisvika muzviziso zvemakumbo.  Akayera mamwe makubhiti 1 000, akaita kuti ndiyambuke nemumvura yacho, uye yaisvika mumabvi. Akayerazve mamwe makubhiti 1 000, akaita kuti ndiyambuke nemumvura yacho, uye yaisvika muchiuno.  Paakayerazve mamwe makubhiti 1 000, rwakanga rwava rukova rwandainge ndisingagoni kuyambuka netsoka, nekuti mvura yacho yakanga yawanda zvekuti yaitoda kuti munhu aite zvekushambira; rwakanga rwatova rukova rusingayambukiki uchifamba.  Akandibvunza kuti: “Wazviona here izvi mwanakomana wemunhu?” Akabva aita kuti ndifambe ndichidzokera kumahombekombe erukova rwacho.  Pandakadzokera, ndakaona kuti kumativi maviri erukova rwacho kwaiva nemiti yakawanda chaizvo.+  Akabva ati kwandiri: “Mvura iyi iri kuenda kunzvimbo iri kumabvazuva uye iri kupfuurira ichienda kuArabha,*+ ichinopinda mugungwa. Paichapinda mugungwa,+ mvura yemo ichanatswa.  Zvisikwa zvipenyu zvakawanda zvichararama kwese kuchasvika mvura yacho.* Pachava nehove dzakawanda, nekuti mvura iyi ichayerera ichisvika ikoko. Mvura yemugungwa ichanatswa, uye zvinhu zvese zviri kunosvika rukova rwacho zvichararama. 10  “Vabati vehove vachamira mumativi arwo, kubva kuEni-gedhi+ kusvika kuEni-egraimu, uye kuchava nenzvimbo yekuomesera mambure ekukukudzisa. Pachava nehove dzakawanda dzemarudzi akasiyana-siyana, dzakaita sedzemuGungwa Guru.*+ 11  “Richava nenzvimbo dzine machakwi nenzvimbo dzine matope, uye dzichangoramba dzakadaro. Dzichangoramba dziine munyu.+ 12  “Mumativi erukova rwacho muchamera miti yemichero yemarudzi ese. Mashizha ayo haazosvavi; uye haizomiri kubereka. Ichabereka mwedzi wega wega, nekuti mvura inoidiridza inobva munzvimbo tsvene.+ Michero yayo ichadyiwa uye mashizha ayo acharapa vanhu.”+ 13  Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Nzvimbo iyi ndiyo ichava nhaka yamuchapa madzinza 12 aIsraeri, uye Josefa achapiwa nharaunda mbiri munzvimbo yacho.+ 14  Ichava nhaka yenyu uye muchapiwa nharaunda dzakaenzana. Ndakapika kuti ndichapa madzitateguru enyu nyika iyi,+ uye iye zvino maipiwa kuti ive nhaka yenyu. 15  “Uyu ndiwo muganhu wenyika yacho kudivi rekuchamhembe: Unobvira kuGungwa Guru pedyo nenzira inoenda kuHetroni,+ woenda kuZedhadhi,+ 16  Hamati,+ Bherota,+ neSibraimu, iri pakati peDhamasiko neHamati, uchienda kuHazeri-hatikoni, iri pamuganhu weHaurani.+ 17  Saka muganhu wacho uchatangira kugungwa uchinosvika kuHazari-enoni,+ uchitevedza muganhu weDhamasiko kuchamhembe, uye muganhu weHamati.+ Uyu ndiwo muganhu wekuchamhembe. 18  “Pakati peHaurani neDhamasiko ndipo pane divi rekumabvazuva, uye rinotevedza Jodhani, pakati peGiriyedhi+ nenyika yeIsraeri. Munofanira kuyera kubva kumuganhu wacho kusvika kugungwa rekumabvazuva.* Uyu ndiwo muganhu wekumabvazuva. 19  “Muganhu wekumaodzanyemba uchatangira kuTamari uchinosvika kumvura yeMeribhati-kadheshi,+ wobva waenda kuRwizi* uye kuGungwa Guru.+ Uyu ndiwo muganhu wekumaodzanyemba. 20  “Gungwa Guru ndiro muganhu wekumavirira, kubva panoperera muganhu wekumaodzanyemba kusvika panzvimbo yakatarisana neRebhohamati.*+ Uyu ndiwo muganhu wekumavirira.” 21  “Munofanira kugova nyika iyi kumadzinza enyu 12 aIsraeri. 22  Munofanira kuigovana kuti ive nhaka yenyu neyevatorwa vamunogara navo, avo vava nevana vavowo pakati penyu; vachangoita sevanhu veIsraeri. Pachapiwa madzinza enyu aIsraeri nhaka, ivo vachapiwawo. 23  Munofanira kupa mutorwa nhaka munharaunda yedzinza raanogara naro,” ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.

Mashoko Emuzasi

Kureva, pamusuo panotsikwa nevanhu kana vachipinda mumba.
Apa pari kureva makubhiti marefu. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Kana kuti “kurenje.”
ChiHeb., “hova dzacho mbiri.”
Kureva, Gungwa reMedhitereniyeni.
Kureva, Gungwa Rakafa.
Kureva, Rwizi rweIjipiti.
Kana kuti “nepanopindwa napo muHamati.”