Ezekieri 30:1-26

  • Uprofita pamusoro peIjipiti (1-19)

    • Kurwisa kwaNebhukadhinezari kunoziviswa (10)

  • Farao anotorerwa simba rake (20-26)

30  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti:  “Mwanakomana wemunhu, profita, uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ridzai mhere muchiti, ‘Maiwee zuva riya riri kuuya!’   Nekuti zuva racho rava pedyo, chokwadi, zuva raJehovha rava pedyo.+ Richava zuva rine makore+ uye nguva yakasarudzirwa marudzi.+   Bakatwa richauya kuzorwisa Ijipiti, uye vaItiopiya vachatya kwazvo vanhu pavachati katakata vaurayiwa muIjipiti;Upfumi hwayo huchatorwa uye nheyo* dzayo dzichaputswa.+   Itiopiya,+ Puti,+ Rudhi, nevanhu vese vekune dzimwe nyika,NeKubhi, nevanakomana vemunyika yesungano,*Vese vachaurayiwa nebakatwa.”’   Zvanzi naJehovha: ‘Vatsigiri veIjipiti vachawawo,Uye simba rayo rinoita kuti izvikudze richapedzwa.’+ “‘Vachaurayiwa nebakatwa munyika yacho kubva kuMigdhori+ kusvika kuSiene,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.  ‘Nharaunda dzavo dzichaitwa matongo ekupedzisira, uye maguta ayo achava matongo ekupedzisira.+  Vachaziva kuti ndini Jehovha pandichabatidza moto muIjipiti, ndoparadza vese vakabatana nayo.  Zuva iroro ndichatuma nhume mungarava kuti dzidederese Itiopiya inozvikudza; vachabatwa nekutya pazuva riri kuuya paIjipiti, nekuti zuva racho richatouya chete.’ 10  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndichapedza gurumwandira revanhu veIjipiti ndichishandisa ruoko rwaMambo Nebhukadhinezari* weBhabhironi.+ 11  Iye nemauto ake, ivo vanhu vane utsinye kupfuura vamwe vese,+ vachaunzwa kuzoparadza nyika yacho. Vachavhomorera Ijipiti mapakatwa avo, vozadza nyika yacho nezvitunha.+ 12  Ndichaomesa migero yaNire+ uye ndichatengesa nyika yacho kuvanhu vakaipa. Ndichaparadza nyika yacho nezvese zviri mairi ndichishandisa maoko evanhu vekune imwe nyika.+ Ini Jehovha ndataura.’ 13  “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndichaparadzawo zvidhori zvinosemesa* ndoparadza vanamwari vasina zvavanobatsira veNofi.*+ Munyika yeIjipiti hamuzovi nejinda, uye ndichaita kuti vanhu vemuIjipiti vatye.+ 14  Ndichaita kuti Patrosi+ ive dongo, ndobatidza moto muZoani, ndoita zvandakatongera No.*+ 15  Ndichadururira hasha dzangu paSini, iyo nhare* yeIjipiti, ndoparadza vanhu vemuNo. 16  Ndichabatidza moto muIjipiti; Sini ichabatwa nekutya, No ichapazwa uye Nofi icharwiswa masikati machena! 17  Majaya ekuOni* nePibheseti achaurayiwa nebakatwa, uye maguta acho achatapwa. 18  MuTehafinehesi muchava nerima pandichatyora majoko eIjipiti imomo.+ Simba rayo rayaizvikudza naro richapera.+ Ichavharwa nemakore uye maguta ayo madiki achatapwa.+ 19  Ndichaitira Ijipiti zvandakaitongera, uye vachaziva kuti ndini Jehovha.’” 20  Zvino mugore rechi11, mumwedzi wekutanga, pazuva rechi7 remwedzi wacho, shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti: 21  “Mwanakomana wemunhu, ndatyora ruoko rwaFarao mambo weIjipiti; haruzombosungwi kuti rupore kana kumonerwa jira kuti rusimbe zvekugona kubata bakatwa.” 22  “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndiri kurwisa Farao mambo weIjipiti,+ uye ndichatyora maoko ake ese, ruoko rune simba nerwakatyoka,+ uye ndichaita kuti bakatwa ridonhe muruoko rwake.+ 23  Ndichabva ndaparadzira vaIjipiti kune mamwe marudzi ndoita kuti vapararire nenyika.+ 24  Ndichasimbisa maoko amambo* weBhabhironi+ ndomupa bakatwa rangu.+ Ndichatyora maoko aFarao, uye achagomera kwazvo ari pamberi pake* semunhu ava kufa. 25  Ndichasimbisa maoko amambo weBhabhironi, asi maoko aFarao achati regwede; uye vachaziva kuti ndini Jehovha pandichapa mambo weBhabhironi bakatwa rangu, orishandisa kurwisa nyika yeIjipiti.+ 26  Ndichaparadzira vaIjipiti kune mamwe marudzi ndoita kuti vapararire nenyika,+ uye vachaziva kuti ndini Jehovha.’”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “faundesheni.”
Zvichida pari kureva vaIsraeri vainge vabatana neIjipiti.
ChiHeb., “Nebhukadrezari.” Ichi ndechimwewo chiperengo chacho.
Shoko racho rechiHebheru rinogona kunge richireva zvakafanana neshoko rinoshandurwa kuti “ndove” uye rinoshandiswa pakuzvidza.
Kana kuti “veMemfisi.”
Kureva, Tebhesi.
Iyi inzvimbo yaishandiswa kuhwanda uchitiza muvengi.
Kureva, Herioporisi.
Kana kuti “Ndichawedzera simba ramambo.”
Kureva, pamberi pamambo weBhabhironi.