Ezekieri 28:1-26

 • Uprofita pamusoro pamambo weTire (1-10)

  • “Ndiri mwari” (2, 9)

 • Rwiyo rwekuchema mambo weTire (11-19)

  • “Waiva muEdheni” (13)

  • “Kerubhi rakazodzwa rinoita basa rekuchengetedza” (14)

  • ‘Wakatanga kuita zvisina kururama’ (15)

 • Uprofita pamusoro peSidhoni (20-24)

 • VaIsraeri vachadzoswa (25, 26)

28  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti:  “Mwanakomana wemunhu, udza mutungamiriri weTire kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Nemhaka yekuti mwoyo wako wava kuzvikudza,+ uri kuramba uchiti, ‘Ndiri mwari. Ndiri pachigaro chamwari, pakati pegungwa.’+ Asi hausi mwari, unongova munhu,Kunyange zvazvo mumwoyo mako uchizviona samwari.   Inzwa! Wakachenjera kupfuura Dhanieri.+ Hapana zvawakavanzirwa.   Wakazvipfumisa neuchenjeri hwako neungwaru hwako,Uye uri kuramba uchiisa goridhe nesirivha maunochengetera pfuma yako.+   Wakawana pfuma yakawanda nekugona kwako kutengeserana nevamwe,+Uye mwoyo wako wakatanga kuzvikudza neupfumi hwako.”’  “‘Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Nemhaka yekuti uri kuzviona samwari,   Ndiri kukuunzira vekune imwe nyika, vanhu vane utsinye kupfuura vamwe vese,+Uye vachavhomora mapakatwa avo voparadza zvinhu zvese zvakanaka zvawakawana neuchenjeri hwako,Vokanganisa runako rwako rukuru.+   Vachakupinza mugomba,*Uye uchafa rufu runorwadza pakati pegungwa.+   Ucharamba here uchiti, ‘Ndiri mwari,’ kumunhu anenge achikuuraya? Uchava munhuwo zvake mumaoko evari kukusvibisa, kwete mwari.”’ 10  ‘Uchafa rufu rwevanhu vasina kuchecheudzwa, uchiurayiwa neruoko rwevanhu vekune imwe nyika,Nekuti ini ndazvitaura,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.” 11  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 12  “Mwanakomana wemunhu, imba rwiyo rwekuchema mambo weTire, uti kwaari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Wakanga uri mucherechedzo werunako,Uye wainge uzere neuchenjeri,+ wakanaka chaizvo.+ 13  Waiva muEdheni, munda waMwari. Wakanga wakashongedzwa nematombo ese anokosha anoti,Rubhi, topazi, nejaspa;krisoriti, onikisi, nejedhi; safaya, tekoizi,+ neemaradhi.Matombo iwayo ainge akasungirirwa pagoridhe, Uye ndakaagadzira zuva randakakusika. 14  Ndakakugadza kuti uve kerubhi rakazodzwa rinoita basa rekuchengetedza. Waiva mugomo dzvene raMwari,+ uye waifamba-famba pakati pematombo ane moto. 15  Wakanga usina mhosva panzira dzako kubvira pazuva rawakasikwaKusvikira watanga kuita zvisina kururama.+ 16  Zvinhu zvakawanda zvawakatengeserana nevamwe,+Zvakaita kuti uzare nemhirizhonga uye utange kutadza.+ Saka iwe kerubhi rinoita basa rekuchengetedza,Ndichakubvisa mugomo raMwari sechinhu chakasviba ndokuparadza,+ ndokuisa kure nematombo ane moto. 17  Runako rwako rwakaita kuti mwoyo wako uzvikudze.+ Runako rwako runonwisa mvura ndirwo rwakaita kuti uchenjeri hwako hushaye basa.+ Ndichakukanda panyika.+ Ndichaita kuti madzimambo akutarise. 18  Wakasvibisa nzvimbo dzako tsvene nekuwanda kwezvivi zvako uye kusatendeka kwako pakutengeserana. Ndichabatidza moto pakati pako, uye uchakupisa.+ Ndichaita kuti usare wava madota panyika, pamberi pevaya vese vakakutarisa. 19  Vaya vese vaikuziva pakati pemarudzi vacharamba vakakutarisa vachishamiswa.+ Kuguma kwako kuchangoerekana kwasvika uye kuchange kuchityisa,hauchafa wakavapozve.”’”+ 20  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 21  “Mwanakomana wemunhu, tarisa kuSidhoni+ uprofite nezvayo. 22  Uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndiri kukurwisa iwe Sidhoni, uye ndichakudzwa pakati pako;Uye vanhu vachaziva kuti ndini Jehovha pandichaita zvandakatongera Sidhoni, ndotsveneswa mairi. 23  Ndichatuma denda mairi uye ropa richayerera mumigwagwa yayo. Panguva ichauya bakatwa richibva kumativi ese, vanhu vachaurayiwa vachiwira mairi;Uye vachaziva kuti ndini Jehovha.+ 24  “‘“Imba yaIsraeri ichange isisina kupoteredzwa nemakwenzi anobaya neminzwa inorwadza,+ ivo vaya vese vari kuvazvidza; uye vanhu vachaziva kuti ndini Changamire Ishe Jehovha.”’ 25  “‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Pandichadzosa vanhu veimba yaIsraeri kubva kumarudzi avakanga vaendeswa,+ ndichatsveneswa pakati pavo marudzi acho achiona.+ Vachagara munyika yavo+ yandakapa mushumiri wangu Jakobho.+ 26  Vachagara mairi vasina chekutya,+ vovaka dzimba nekudyara minda yemizambiringa.+ Vachagara vasina chekutya pandichaita zvandakatongera vaya vese vakavapoteredza vari kuvazvidza;+ uye vachaziva kuti ndini Jehovha Mwari wavo.”’”

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “muguva.”