Ezekieri 2:1-10

  • Ezekieri anopiwa basa rekuprofita (1-10)

    • “Kunyange vakateerera kana kuti vakaramba” (5)

    • Anoratidzwa gwaro rainge rakanyorwa nziyo dzekushungurudzika (9, 10)

2  Akabva ati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu,* simuka umire nditaure newe.”+  Paakataura neni, mweya wakapinda mandiri ukaita kuti ndimire netsoka dzangu+ kuti ndinzwe iye aitaura neni.  Akabva ati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, ndiri kukutuma kuvaIsraeri,+ kumarudzi anopanduka ayo akandipandukira.+ Ivo nemadzitateguru avo vakabvira kare vachinditadzira uye nanhasi vachiri kunditadzira.+  Ndiri kukutuma kuvanakomana vasingateereri uye vakaoma musoro+ uye unofanira kuti kwavari, ‘Izvi ndizvo zvataurwa naChangamire Ishe Jehovha.’  Kunyange vakateerera kana kuti vakaramba nemhaka yekuti ivo imba inopanduka,+ chokwadi vachaziva kuti pakati pavo paiva nemuprofita.+  “Asi iwe mwanakomana wemunhu, usavatya,+ uye usatya mashoko avo, kunyange zvazvo wakakombwa nemakwenzi anobaya uye neminzwa*+ uye uchigara pakati pemarize. Usatya mashoko avo,+ uye usavhundutswa nezviso zvavo,+ nekuti ivo imba inopanduka.  Unofanira kuvaudza mashoko angu, pasinei nekuti vanoteerera kana kuti vanoramba, nekuti ivo vapanduki.+  “Asi iwe mwanakomana wemunhu, teerera zvandiri kukuudza. Usapanduka seimba iyi inopanduka. Shama muromo wako udye zvandiri kukupa.”+  Pandakatarisa, ndakaona ruoko rwakatambanudzirwa kwandiri,+ uye rwainge rwakabata gwaro.*+ 10  Paakarivhura pamberi pangu, rakanga rakanyorwa mukati nekunze.+ Rainge rakanyorwa nziyo dzekushungurudzika* nemashoko anochemedza uye anoita kuti vanhu varidze mhere.+

Mashoko Emuzasi

Apa ndipo panotanga kuwanika mashoko ekuti “Mwanakomana wemunhu” muna Ezekieri ayo anowanika ka93 imomo.
Dzimwe shanduro dzinoti, “kunyange zvazvo vanhu vacho vakaoma musoro uye vakaita sezvinhu zviri kukubaya.”
Kana kuti “dzekuchema.”