Ezekieri 17:1-24

  • Chirahwe chemakondo maviri nemuzambiringa (1-21)

  • Nhungirwa ichava musidhari unoyevedza (22-24)

17  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti:  “Mwanakomana wemunhu, taura chirahwe uye taura chirevo pamusoro peimba yaIsraeri.+  Unofanira kuti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Gondo guru,+ raiva nemapapiro mahombe, neminhenga mirefu, riine mambava mazhinji, aiva nemavara anoyevedza, rakauya kuRebhanoni,+ rikadimbura nhungirwa pamusorosoro pemusidhari.+  Rakatanha nhungirwa yawo yepamusorosoro rikaiendesa kunyika yevanotengesa* rikaidyara muguta revanotengesa.+  Rakabva ratora imwe mbeu yenyika yacho,+ rikaiisa mumunda wakaorera. Rakaidyara kuti ikure semushambangwena uri pane mvura zhinji.  Saka yakamera, ikazova muzambiringa mupfupi+ unotanda chaizvo uye une mashizha akatarisa mukati, midzi yawo ichikurawo pasi pawo. Yakava muzambiringa, uyo wakatungira ukava nemapazi.+  “‘“Pakabva pauyawo rimwe gondo guru,+ raiva nemapapiro mahombe,+ neminhenga mihombe. Muzambiringa uyu wakabva waritambanudzira midzi yawo nechido, ichibva pamihomba yemumunda mawakanga wadyarwa, uye wakaendesa mashizha awo kwariri kuti riudiridze.+  Asi iwo wainge watosimwa kare mumunda wakanaka, pedyo nemvura zhinji, kuti ubudise mapazi, ubereke, uye kuti uve muzambiringa unoyevedza.”’+  “Iti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Iwo uchava neutano here? Mumwe munhu haazodzuri midzi yawo,+ oita kuti michero yawo iore uye kuti nhungirwa dzawo dzisvave here?+ Uchaoma zvekuti hapazodi ruoko rune simba kana vanhu vakawanda kuti vaudzure. 10  Wakadzurwa ukadyarwazve, asi uchava neutano here? Hauzoomi wese here paunorohwa nemhepo yekumabvazuva? Uchaomera pamuhomba wemumunda wawakadyarwa.”’” 11  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 12  “Ndapota, udza imba inopanduka kuti, ‘Hamuzivi here kuti zvinhu izvi zvinorevei?’ Iti, ‘Inzwai! Mambo weBhabhironi akauya kuJerusarema, akatora mambo waro nemachinda aro, akaenda navo kuBhabhironi.+ 13  Akatorawo mwana* wemuimba yeumambo,+ akaita sungano naye, akaita kuti apike.+ Akabva aenda nevarume vakakurumbira vemunyika yacho,+ 14  kuti umambo hushaye simba, husazosimuka, uye kuti hungoramba huripo chete kana vachengeta sungano yake.+ 15  Asi mambo akazomupandukira+ nekutuma kwaakaita nhume dzake kuIjipiti, kuti apiwe mabhiza+ neuto guru.+ Achabudirira here? Munhu ari kuita zvinhu izvi haazorangwi here? Angapukunyuka here iye aputsa sungano?’+ 16  “‘“Neupenyu hwangu,” ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, “achafira muBhabhironi, munzvimbo inogarwa namambo* akamugadza* paumambo, ane mhiko yaasina kuchengeta uye sungano yaakaputsa.+ 17  Uye uto guru raFarao nevarwi vake vazhinji havana chavachazobatsira muhondo,+ pachaunganidzwa mirwi yevhu yekukomba guta uye pachavakwa masvingo ekurikomba, kuti vauraye vanhu vazhinji. 18  Akazvidza mhiko uye akaputsa sungano. Kunyange zvazvo akaita vimbiso, akaita zvinhu zvese izvi uye haazopukunyuki.”’ 19  “‘Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Neupenyu hwangu, ndichaita kuti atambure nekuzvidza kwaakaita mhiko+ yangu uye kuputsa kwaakaita sungano yangu. 20  Ndichawaridza mambure angu pamusoro pake, uye achabatwa nemambure angu ekuvhimisa.+ Ndichamuendesa kuBhabhironi, ndomutonga ikoko nemhaka yekusatendeka kwake kwandiri.+ 21  Mauto ake ese anenge apotera achaurayiwa nebakatwa, uye anosara achaparadzirwa kwese kwese.+ Muchabva maziva kuti ini Jehovha ndataura.”’+ 22  “‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndichatora nhungirwa pamusoro pemusidhari murefu ndoidyara,+ uye ndichatanha nhungirwa ichangotungira pamusoro pematavi awo+ ndoisima mugomo refu refu.+ 23  Ndichaisima mugomo refu reIsraeri; uye mapazi awo achakura, uye uchabereka wova musidhari unoyevedza. Uye shiri dzemarudzi ese dzichagara pasi pawo, mumumvuri wemashizha awo. 24  Miti yese yesango ichaziva kuti ini Jehovha ndaderedza muti murefu, ndikakwidziridza muti mupfupi;+ ndaomesa muti wakasvibirira ndikaita kuti muti wakaoma utumbuke.+ Ini Jehovha, ndazvitaura uye ndazviita.”’”

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “kunyika yeKenani.”
ChiHeb., “mbeu.”
Kureva, Nebhukadhinezari.
Akagadzwa ndiZedhekiya.