Ezekieri 15:1-8

  • Jerusarema muzambiringa usingabatsiri (1-8)

15  Shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti:  “Mwanakomana wemunhu, muzambiringa ungafanana nemimwe miti yese kana kuti nebazi remuti wemusango here?  Bango rinotorwa pauri rine basa raringaitiswa here? Kana kuti vanhu vangaugadzirisa hoko yekuturika midziyo here?  Iwo unokandwa mumoto kuti uve huni uye moto wacho unoparadza mativi awo ese maviri, wobvuraudzwa pakati pawo. Pane basa raungazoshandiswa here?  Kunyange pawainge uchakazara, hapana chawaigona kushandiswa. Ko kuzoti watsva uye wabvuraudzwa nemoto, pane chauchagona kuitiswa here?”  “Saka zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndichaitira vagari vemuJerusarema sezvandakaitira muzambiringa uri pakati pemiti yemusango, wandakaita kuti uve huni.+  Ndavatarisa ndakatsamwa. Vakapona mumoto, asi moto uchavaparadza. Uye muchaziva kuti ndini Jehovha pandichavatarisa ndakatsamwa.’”+  “‘Uye ndichaita kuti nyika ive dongo,+ nekuti vakaratidza kuti havana kutendeka,’+ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”

Mashoko Emuzasi