Bhuku Rechipiri reMakoronike 7:1-22

  • Temberi inozadzwa nekubwinya kwaJehovha (1-3)

  • Mitambo yekukumikidza (4-10)

  • Jehovha anozviratidza kuna Soromoni (11-22)

7  Soromoni paakangopedza kunyengetera,+ moto wakaburuka kubva kudenga,+ ukapisa mupiro unopiswa nezvibayiro, uye kubwinya kwaJehovha kwakazadza imba yacho.+  Vapristi havana kukwanisa kupinda muimba yaJehovha nekuti kubwinya kwaJehovha kwakanga kwazadza imba yaJehovha.+  VaIsraeri vese vakanga vakatarisa pakaburuka moto kubwinya kwaJehovha kuri paimba yacho, uye vakapfugama, vakadzikisa misoro yavo vari pauriri hwematombo, vakaonga Jehovha, “nekuti akanaka; rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi.”  Mambo nevanhu vese vakabva vapa zvibayiro pamberi paJehovha.+  Mambo Soromoni akapa chibayiro chemombe 22 000 nemakwai 120 000. Saka mambo nevanhu vese vakakumikidza imba yaMwari wechokwadi.+  Vapristi vakanga vakamira panzvimbo dzavo dzebasa, sezvakanga zvakaita vaRevhi vaiva nezviridzwa zvaishandiswa pakuimbira Jehovha.+ (Mambo Dhavhidhi akanga agadzira zviridzwa izvi kuti zvishandiswe pakuonga Jehovha, “nekuti rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi,” Dhavhidhi paairumbidza pamwe chete navo.*) Uye vapristi vakanga vachiridza mabhosvo,+ achiririra pamusoro vari pamberi pevaRevhi, vaIsraeri vese vakamira.  Soromoni akabva atsvenesa pakati pechivanze chaiva pamberi peimba yaJehovha, nekuti ipapo ndipo paakanga ava kuda kupira zvibayiro zvinopiswa,+ nemafuta ezvibayiro zverugare, nekuti atari yemhangura+ yakanga yagadzirwa naSoromoni yakanga isingakwani zvibayiro zvinopiswa, mipiro yezviyo,*+ nemafuta.+  Panguva iyoyo Soromoni akaita mutambo kwemazuva 7+ nevaIsraeri vese, ungano huru chaizvo yevanhu vakauya vachibva kuRebhohamati* kusvika kuRwizi* rweIjipiti.+  Asi pazuva rechi8* vakava negungano dzvene,+ nekuti vakanga vakumikidza atari kwemazuva 7 uye vaita mutambo kwemazuva 7. 10  Pazuva rechi23 remwedzi wechi7 akabva aita kuti vanhu vachienda kudzimba dzavo, vachifara chaizvo+ uye vaine mwoyo yaifara, vachifarira zvakanaka zvakanga zvaitwa naJehovha kuna Dhavhidhi naSoromoni nevanhu vake vaIsraeri.+ 11  Saka Soromoni akapedza imba yaJehovha neimba yamambo;*+ uye Soromoni akabudirira kuita zvese zvakanga zviri mumwoyo make zvaaida kuitira imba yaJehovha neimba yake.+ 12  Jehovha akabva azviratidza kuna Soromoni+ usiku, akati kwaari: “Ndanzwa munyengetero wako, uye ndasarudza nzvimbo ino kuti ive imba yangu yekubayira zvibayiro.+ 13  Kana ndikavhara denga mvura yorega kunaya uye kana ndikarayira hwiza kuti dziparadze nyika uye kana ndikatumira denda pakati pevanhu vangu, 14  vanhu vangu vanodanwa+ nezita rangu vozvininipisa,+ vonyengetera, votsvaga chiso changu, votendeuka panzira dzavo dzakaipa,+ ndichabva ndanzwa ndiri kudenga ndokanganwira chivi chavo, ndoporesa nyika yavo.+ 15  Kubva zvino maziso angu achange achiona, nzeve dzangu dzichiteerera munyengetero unopiwa panzvimbo ino.+ 16  Ndasarudza uye ndatsvenesa imba ino kuti zita rangu rirambe riri pairi,+ uye maziso angu nemwoyo wangu zvichagara zviri pairi.+ 17  “Uye kana iwe ukafamba pamberi pangu, sekufamba kwakaita baba vako Dhavhidhi, uchiita zvese zvandakakurayira, uye uchiteerera mirau yangu nemitongo yangu,+ 18  ndichabva ndasimbisa chigaro cheumambo hwako,+ maererano nesungano yandakaita nababa vako Dhavhidhi+ ndichiti, ‘Hapazomboshayikwi murume wedzinza rako anotonga Israeri.’+ 19  Asi kana mukatsauka, mosiya mirau yangu nemirayiro yangu zvandakaisa pamberi penyu, moenda kunoshumira vamwe vanamwari, movakotamira,+ 20  ndichadzurawo vaIsraeri panyika yangu yandakavapa,+ uye ndicharasira kure neni imba iyi yandakatsvenesera zita rangu, uye ndichaiita chiseko* uye chinhu chinoshorwa pakati pemarudzi ese.+ 21  Imba iyi ichasara yangova matongo. Munhu wese anopfuura nepairi acharamba akatarisa achishamisika,+ uye achati, ‘Nei Jehovha akaita zvakadai panyika iyi nepaimba iyi?’+ 22  Ivo vachabva vati, ‘Imhaka yekuti vakasiya Jehovha+ Mwari wemadzitateguru avo uyo akanga avabudisa munyika yeIjipiti,+ vakatanga kunamata vamwe vanamwari, vakavakotamira nekuvashumira.+ Ndokusaka akaunza dambudziko rese iri pavari.’”+

Mashoko Emuzasi

Zvichida pari kureva vaRevhi.
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Kana kuti “panopindwa napo muHamati.”
Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Bani.”
Zuva rakatevera mutambo, kana kuti zuva rechi15.
Kana kuti “nemuzinda wamambo.”
ChiHeb., “chirevo.”