Bhuku Rechipiri reMakoronike 36:1-23

  • Jehoahazi, mambo weJudha (1-3)

  • Jehoyakimu, mambo weJudha (4-8)

  • Jehoyakini, mambo weJudha (9, 10)

  • Zedhekiya, mambo weJudha (11-14)

  • Kuparadzwa kweJerusarema (15-21)

  • Shoko raKoreshi rekuvakazve temberi (22, 23)

36  Vanhu vemunyika yacho vakabva vatora Jehoahazi+ mwanakomana waJosiya, vakamugadza kuti ave mambo muJerusarema panzvimbo yababa vake.+  Jehoahazi aiva nemakore 23 paakava mambo, uye akatonga kwemwedzi mitatu muJerusarema.  Zvisinei, mambo weIjipiti akamubvisa pachigaro muJerusarema, akabhadharisa nyika yacho matarenda* 100 esirivha netarenda rimwe chete regoridhe.+  Mambo weIjipiti akagadzawo Eriyakimu mukoma waJehoahazi kuti ave mambo weJudha neJerusarema, akachinja zita rake kuti rinzi Jehoyakimu; asi Neko+ akatora munin’ina wake Jehoahazi, akaenda naye kuIjipiti.+  Jehoyakimu+ aiva nemakore 25 paakava mambo, uye akatonga kwemakore 11 muJerusarema. Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha Mwari wake.+  Mambo Nebhukadhinezari+ weBhabhironi akauya kuzorwa naye kuti amusunge nezvisungo zvemumakumbo zviviri zvemhangura kuti aende naye kuBhabhironi.+  Nebhukadhinezari akatora mimwe midziyo yeimba yaJehovha akaenda nayo kuBhabhironi, akaiisa mumuzinda wake muBhabhironi.+  Kana iri nhoroondo yese yaJehoyakimu, zvinhu zvinosemesa zvaakaita nezvakaipa zvakawanikwa paari, zvakanyorwa muBhuku reMadzimambo eIsraeri neeJudha; uye mwanakomana wake Jehoyakini akava mambo panzvimbo yake.+  Jehoyakini+ aiva nemakore 18 paakava mambo, uye akatonga kwemwedzi mitatu nemazuva gumi muJerusarema; uye akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha.+ 10  Pakutanga kwegore,* Mambo Nebhukadhinezari akatuma vanhu kuti vanomutora vauye naye kuBhabhironi+ pamwe chete nezvinhu zvinokosha zveimba yaJehovha.+ Akabva agadza Zedhekiya munin’ina wababa vake kuti ave mambo weJudha neJerusarema.+ 11  Zedhekiya+ aiva nemakore 21 paakava mambo, uye akatonga kwemakore 11 muJerusarema.+ 12  Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha Mwari wake. Haana kuzvininipisa pamberi pemuprofita Jeremiya,+ uyo aitaura zvaairayirwa naJehovha. 13  Akapandukirawo Mambo Nebhukadhinezari,+ uyo akanga aita kuti apike naMwari, uye akaramba achiomesa musoro,* achiomesa mwoyo wake uye akaramba kutendeukira kuna Jehovha Mwari waIsraeri. 14  Vakuru vese vevapristi nevanhu vakaratidza kusatendeka kukuru, vachiita zvinhu zvese zvinosemesa zvemamwe marudzi, uye vakasvibisa imba yaJehovha+ yaakanga atsvenesa muJerusarema. 15  Jehovha Mwari wemadzitateguru avo akaramba achivanyevera achishandisa nhume dzake, achivanyevera avanyeverazve, nekuti ainzwira tsitsi vanhu vake nenzvimbo yake yekugara. 16  Asi vakaramba vachiseka nhume dzaMwari wechokwadi,+ uye vakazvidza mashoko ake,+ vakanyomba vaprofita vake,+ kusvikira Jehovha atsamwira vanhu vake zvikuru,+ kusvikira vasisabatsiriki.* 17  Saka akaita kuti mambo wevaKadheya+ auye kuzovarwisa, uyo akabva auraya majaya avo nebakatwa+ munzvimbo yavo tsvene;+ haana kunzwira tsitsi jaya kana mhandara, akwegura kana anorwara.+ Mwari akaisa zvese muruoko rwake.+ 18  Midziyo yese yeimba yaMwari wechokwadi, mikuru nemidiki, nepfuma yeimba yaJehovha nepfuma yamambo nemachinda ake, akaenda nazvo zvese kuBhabhironi.+ 19  Akapisa imba yaMwari wechokwadi,+ akaputsa rusvingo rweJerusarema,+ akapisa shongwe dzaro dzese dzakavakwa zvakasimba, uye akaparadza zvinhu zvese zvaikosha.+ 20  Akatapawo vaya vakapona pabakatwa,+ akaenda navo kuBhabhironi, uye vakava varanda vake+ nevevanakomana vake kusvikira umambo hwePezhiya hwatanga kutonga,+ 21  kuti shoko raJehovha rakataurwa naJeremiya+ rizadziswe, kusvikira nyika yabhadhara masabata ayo.+ Mazuva ese ayaiva dongo, yakachengeta sabata, kuti makore 70 azadziswe.+ 22  Mugore rekutanga raMambo Koreshi+ wePezhiya, kuti shoko raJehovha rakataurwa naJeremiya+ rizadziswe, Jehovha akaisa pfungwa mumwoyo maMambo Koreshi wePezhiya yekuti azivise shoko muumambo hwake hwese, iro raakabva anyorawo,+ achiti: 23  “Zvanzi naMambo Koreshi wePezhiya, ‘Jehovha Mwari wedenga akandipa umambo hwese hwenyika,+ uye akandirayira kuti ndimuvakire imba muguta reJerusarema, riri muJudha.+ Munhu wese ari pakati penyu anomushumira, Jehovha Mwari wake ngaave naye uye ngaakwidze aende ikoko.’”+

Mashoko Emuzasi

Tarenda rainge rakaenzana nemakirogiramu 34,2. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.
Zvimwe mumasutso.
ChiHeb., “akaomesa mutsipa wake.”
Kana kuti “vasisarapiki.”