Bhuku Rechipiri reMakoronike 33:1-25

  • Manase, mambo weJudha (1-9)

  • Manase anopfidza zvivi zvake  (10-17)

  • Kufa kwaManase (18-20)

  • Amone, mambo weJudha (21-25)

33  Manase+ aiva nemakore 12 paakava mambo, uye akatonga kwemakore 55 muJerusarema.+  Akaita zvakaipa pamberi paJehovha, achitevedzera zvinhu zvinosemesa zvaiitwa nemarudzi akanga adzingwa naJehovha pamberi pevaIsraeri.+  Akavakazve nzvimbo dzakakwirira dzakanga dzaparadzwa nababa vake Hezekiya,+ akavakira vanaBhaari atari, akagadzira mapango anoyera,* uye akapfugamira uto rese rekudenga achirishumira.+  Anewo atari dzaakavaka muimba yaJehovha,+ makanga manzi naJehovha: “Zita rangu richava muJerusarema nekusingaperi.”+  Akavakawo atari dzeuto rese rekudenga muzvivanze zviviri zveimba yaJehovha.+  Akaitawo kuti vanakomana vake vapfuure nemumoto+ muBani reMwanakomana waHinomu;+ aiita zvemashiripiti,+ zvekushopera, nezveuroyi, uye akagadza masvikiro nevafemberi.+ Akaita zvakaipa zvizhinji chaizvo pamberi paJehovha, achimugumbura.  Akatora mufananidzo wakavezwa waakagadzira akauisa muimba yaMwari wechokwadi,+ yakanga yanzi naMwari kuna Dhavhidhi uye kumwanakomana wake Soromoni: “Ndichaisa zita rangu kuti rigare riri muimba iyi nemuJerusarema, iro guta randakasarudza pamadzinza ese aIsraeri.+  Uye handichazobvisizve tsoka dzevaIsraeri panyika yandakapa madzitateguru avo, kana vakangochenjerera kuita zvese zvandakavarayira, Mutemo wese, mirau, nezvakatongwa, izvo zvakapiwa pachishandiswa Mozisi.”  Manase akaramba achitsausa vaJudha nevagari vemuJerusarema, achiita kuti vaite zvakaipa kupfuura marudzi akanga aparadzwa naJehovha pamberi pevaIsraeri.+ 10  Jehovha akaramba achitaura naManase nevanhu vake, asi ivo havana kuteerera.+ 11  Saka Jehovha akaunza vakuru veuto ramambo weAsiriya kuti vavarwise, uye vakabata Manase nezvekukochekeresa,* vakamusunga nezvisungo zviviri zvemumakumbo zvemhangura, vakaenda naye kuBhabhironi. 12  Pakutambudzika kwake, akateterera Jehovha Mwari wake kuti amunzwire nyasha,* uye akaramba achizvininipisa zvikuru pamberi paMwari wemadzitateguru ake. 13  Akaramba achinyengetera kwaari, uye iye akabayiwa mwoyo nekuteterera kwake, akanzwa kukumbira kwake kunzwirwa nyasha, akamudzorera kuJerusarema kuumambo hwake.+ Manase akabva aziva kuti Jehovha ndiye Mwari wechokwadi.+ 14  Pashure peizvi, akavakira Guta raDhavhidhi+ rusvingo rwekunze kumavirira kweGihoni+ mubani* uye kusvika kuGedhi reHove,+ akaita kuti rupoterere kusvika kuOferi,+ uye akaita kuti ruende mudenga chaizvo. Akagadzawo vakuru veuto mumaguta ese akanga akakomberedzwa nemasvingo muJudha. 15  Akabva abvisa vanamwari vekune dzimwe nyika nechidhori muimba yaJehovha,+ neatari dzese dzaakanga avaka mugomo reimba yaJehovha+ nemuJerusarema, akaita kuti zvikandwe kunze kweguta. 16  Akagadziridzawo atari yaJehovha,+ akatanga kubayira zvibayiro zverugare+ nezvibayiro zvekuonga+ pairi, uye akaudza vaJudha kuti vashumire Jehovha Mwari waIsraeri. 17  Asi vanhu vakanga vachiri kubayira zvibayiro panzvimbo dzakakwirira, kunyange zvazvo vakanga vachizvibayira kuna Jehovha Mwari wavo chete. 18  Kana iri nhoroondo yese yaManase, munyengetero wake kuna Mwari wake, nemashoko evaoni vakataura naye muzita raJehovha Mwari waIsraeri, zvakanyorwa munhoroondo yemadzimambo eIsraeri. 19  Uyewo munyengetero wake+ nekupindurwa kwezvaakakumbira achiteterera, zvivi zvake zvese nekusatendeka kwake,+ uye paakavakira nzvimbo dzakakwirira akamisa mapango anoyera*+ nemifananidzo yakavezwa asati azvininipisa, zvakanyorwa pamashoko evaoni vake. 20  Manase akazoradzikwa pamwe chete nemadzitateguru ake, vakamuviga pamba pake; uye mwanakomana wake Amone akava mambo panzvimbo yake.+ 21  Amone+ aiva nemakore 22 paakava mambo, uye akatonga kwemakore maviri muJerusarema.+ 22  Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha, sezvakanga zvaitwa nababa vake Manase;+ uye Amone akabayira kumifananidzo yese yakavezwa yakanga yagadzirwa nababa vake Manase,+ uye akaramba achiishumira. 23  Asi haana kuzvininipisa pamberi paJehovha,+ sekuzvininipisa kwakaita baba vake Manase;+ pane kudaro Amone akatoita kuti mhosva yake ikure. 24  Varanda vake vakazomupandukira,+ vakamuurayira mumba make. 25  Asi vanhu vemunyika yacho vakauraya vanhu vese vakapandukira Mambo Amone+ vachibva vagadza mwanakomana wake Josiya+ kuti ave mambo panzvimbo yake.

Mashoko Emuzasi

Dzimwe shanduro dzinoti, “mumakomba.”
Kana kuti “akapfavisa chiso chaJehovha Mwari wake.”
Kana kuti “murwizi.”