Bhuku Rechipiri reMakoronike 32:1-33

  • Saniheribhi anotyisidzira Jerusarema (1-8)

  • Saniheribhi anoshora Jehovha (9-19)

  • Ngirozi inouraya uto reAsiriya (20-23)

  • Kurwara kwaHezekiya uye kuzvikudza kwake (24-26)

  • Zvakaitwa naHezekiya uye kufa kwake (27-33)

32  Pashure pezvinhu izvi uye mabasa aya airatidza kutendeka,+ Mambo Saniheribhi weAsiriya akauya akapinda muJudha nechisimba. Akakomba maguta akanga akakomberedzwa nemasvingo, achida kupinda maari kuti aatore.+  Hezekiya paakaona kuti Saniheribhi akanga auya achida kurwisa Jerusarema,  akabvunza mazano kumachinda ake nevarwi vake vaiva nesimba, ndokubva asarudza kuvhara zvitubu zvemvura zvaiva kunze kweguta,+ uye ivo vakamutsigira.  Vanhu vakawanda vakaungana, vakavhara zvitubu zvese nerukova rwaiyerera nemunyika yacho, vachiti: “Hatidi kuti madzimambo eAsiriya awane mvura yakawanda paanouya.”  Uyewo akashinga kuvakazve rusvingo rwese rwakanga rwakaputsika, akamisa shongwe parwuri, uye akavaka rumwe rusvingo kunze. Akagadziridzawo Murwi Wevhu*+ weGuta raDhavhidhi, uye akagadzira zvombo* zvakawanda nenhoo.  Akagadza vakuru vehondo kuti vatungamirire vanhu, uye akavaunganidza panzvimbo yaiungana vanhu pagedhi reguta, akavakurudzira achiti:  “Shingai, musimbe. Musatya kana kuvhunduka mambo weAsiriya+ neboka guru revanhu raainaro, nekuti vari kwatiri vazhinji kupfuura vaainavo.+  Iye ane ruoko rwenyama,* asi isu tina Jehovha Mwari wedu kuti atibatsire uye kuti arwe hondo dzedu.”+ Vanhu vakabva vasimbiswa nemashoko aMambo Hezekiya weJudha.+  Pashure peizvi, Mambo Saniheribhi weAsiriya paakanga ari kuRakishi+ aine simba rake rese reumambo,* akatuma varanda vake kuJerusarema kuna Mambo Hezekiya weJudha nekuvaJudha vese vaiva muJerusarema,+ achiti: 10  “Zvanzi naMambo Saniheribhi weAsiriya, ‘Muri kuvimba nei zvamuri kuramba muri muJerusarema iro rakakombwa?+ 11  Hezekiya haasi kukufurirai here kuti mufe nenzara nenyota, achiti: “Jehovha Mwari wedu achatinunura paruoko rwamambo weAsiriya”?+ 12  Hezekiya haasi iye here akabvisa nzvimbo dzaMwari wenyu*+ dzakakwirira neatari dzake,+ achibva ati kuvanhu veJudha neJerusarema: “Munofanira kukotama pamberi peatari imwe chete uye munofanira kukwidza utsi hwezvibayiro zvenyu pairi”?+ 13  Hamuzivi here zvandakaita ini nemadzitateguru angu kumarudzi ese enyika?+ Vanamwari vemarudzi enyika dzacho vakakwanisa kununura nyika yavo muruoko rwangu here?+ 14  Pakati pavanamwari vese vemarudzi aya akaparadzwa nemadzitateguru angu, ndeupi akakwanisa kununura vanhu vake muruoko rwangu, zvekuti Mwari wenyu angakwanisa kukununurai muruoko rwangu?+ 15  Musarega Hezekiya achikunyengerai kana kukufurirai zvakadai!+ Musatenda maari, nekuti hakuna mwari werudzi chero rupi zvarwo kana umambo, akakwanisa kununura vanhu vake muruoko rwangu nemuruoko rwemadzitateguru angu. Saka Mwari wenyu ndiye angakwanisa kukununurai muruoko rwangu here?’”+ 16  Varanda vake vakatowedzera kutaura zvakashata pamusoro paJehovha Mwari wechokwadi uye pamusoro pemushumiri wake Hezekiya. 17  Akanyorawo tsamba+ dzekutuka Jehovha Mwari waIsraeri+ achitaura zvakashata nezvake, achiti: “Mwari waHezekiya haazonunuri vanhu vake muruoko rwangu kufanana navanamwari vemarudzi enyika dzacho vakatadza kununura vanhu vavo muruoko rwangu.”+ 18  Vakaramba vachishevedzera nenzwi guru nemutauro wevaJudha kuvanhu vemuJerusarema vaiva parusvingo, kuti vavatyisidzire nekuvavhundutsa, kuti vatore guta racho.+ 19  Vakataura zvakashata nezvaMwari weJerusarema sezvavakaita kuna vanamwari vemarudzi epanyika, avo vakagadzirwa nemaoko evanhu. 20  Asi Mambo Hezekiya nemuprofita Isaya,+ mwanakomana waAmozi, vakaramba vachinyengeterera nyaya iyi, vachishevedzera kudenga kuti vabatsirwe.+ 21  Jehovha akabva atuma ngirozi, ikaparadza varwi vese vaiva nesimba,+ vatungamiriri, nevakuru vaiva mumusasa wamambo weAsiriya, zvekuti iye akadzokera kunyika yake anyadziswa. Gare gare akapinda muimba* yamwari wake uye vamwe vanakomana vake vakamuurayira imomo nebakatwa.+ 22  Saka Jehovha akaponesa Hezekiya nevagari vemuJerusarema paruoko rwaMambo Saniheribhi weAsiriya nepamaoko evamwe vese, akavapa zororo kumativi ese. 23  Uye vakawanda vakauya nezvipo kuna Jehovha kuJerusarema nezvinhu zvemhando yepamusoro kuna Mambo Hezekiya weJudha,+ uye pashure peizvi akanga ava kuremekedzwa chaizvo nemarudzi ese. 24  Mumazuva iwayo Hezekiya akarwara zvekuda kufa, uye akanyengetera kuna Jehovha+ uyo akamupindura, akamupa chiratidzo.+ 25  Asi Hezekiya haana kutenda zvakanaka zvaakaitirwa, nekuti mwoyo wake wakazvikudza, zvikaita kuti iye neJudha neJerusarema vatsamwirwe. 26  Zvisinei, Hezekiya akazvininipisa pakuzvikudza kwemwoyo wake,+ iye nevagari vemuJerusarema, uye kutsamwa kwaJehovha hakuna kuuya pavari mumazuva aHezekiya.+ 27  Hezekiya akava nepfuma yakawanda chaizvo uye aikudzwa zvikuru;+ uye akagadzira matura+ ake ekuisa sirivha, goridhe, matombo anokosha, mafuta ebharisamu, uye nhoo nezvinhu zvese zvakanaka. 28  Akagadzirawo nzvimbo dzekuchengetera goho rezviyo newaini itsva nemafuta, nematanga ezvipfuwo zvakasiyana-siyana pamwe chete nematanga emakwai nembudzi. 29  Akavawo nemaguta ake, nezvipfuwo zvakawanda, makwai nembudzi, nemombe, nekuti Mwari akamupa upfumi hwakawanda chaizvo. 30  Hezekiya ndiye akavhara paibuda nemvura+ yeGihoni,+ akaita kuti idzike yakananga kumavirira kuGuta raDhavhidhi,+ uye Hezekiya akabudirira mumabasa ake ese. 31  Zvisinei, panguva yakatumwa vatauriri vemachinda eBhabhironi kuti vamubvunze nezvechiratidzo+ chakanga chaitika munyika,+ Mwari wechokwadi akamusiya kuti amuedze,+ kuti azive zvese zvaiva mumwoyo make.+ 32  Kana iri nhoroondo yese yaHezekiya nemabasa ake erudo,*+ zvakanyorwa mune zvakaratidzwa muprofita Isaya,+ mwanakomana waAmozi, muBhuku reMadzimambo eJudha neeIsraeri.+ 33  Hezekiya akazoradzikwa pamwe chete nemadzitateguru ake, uye vakamuviga pamukwidza unoenda kunzvimbo yemakuva evanakomana vaDhavhidhi;+ uye vaJudha vese nevagari vemuJerusarema vakamukudza pakufa kwake. Mwanakomana wake Manase akabva ava mambo panzvimbo yake.

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “Miro.” Iri ishoko rechiHebheru rinoreva kuti “zadza.”
Kana kuti “zvombo zvinoita zvekukandwa.”
Kana kuti “ane simba revanhu.”
Kana kuti “simba rake rese rehondo nekubwinya.”
ChiHeb., “nzvimbo dzake.”
Kana kuti “mutemberi.”
Kana kuti “erudo rusingachinji.”