Bhuku Rechipiri reMakoronike 31:1-21

  • Hezekiya anobvisa kunamata kwenhema (1)

  • Vapristi nevaRevhi vanopiwa zvavanofanira kuwana (2-21)

31  Pavakangopedza zvese izvi, vaIsraeri vese vaivapo vakaenda kumaguta eJudha, vakaputsa shongwe dzinoyera,+ vakatema mapango anoyera*+ uye vakaparadza nzvimbo dzakakwirira+ neatari+ dzacho muJudha yese nekwaBhenjamini, uyewo kwaEfremu nekwaManase+ kusvikira vazviparadza zvese. VaIsraeri vese vakabva vadzokera kumaguta avo, mumwe nemumwe kunhaka yake.  Hezekiya akabva aisa vapristi mumapoka avo+ nevaRevhi mumapoka avo,+ mupristi nemuRevhi mumwe nemumwe kuti aite basa rake,+ kuti vape zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zverugare, kuti vashumire, vaonge uye varumbidze vari pamagedhi ezvivanze* zvaJehovha.+  Pakapiwawo zvimwe zvakabva pazvinhu zvamambo kuti zvive zvibayiro zvinopiswa,+ kusanganisira zvibayiro zvemangwanani nemanheru,+ uyewo zvibayiro zvinopiswa zvemaSabata,+ nezvekugara kwemwedzi,+ nezvemitambo,+ maererano nezvakanyorwa muMutemo waJehovha.  Akarayirawo vanhu vaigara muJerusarema kuti vape vapristi nevaRevhi zvavaifanira kupiwa,+ kuitira kuti vakwanise kunyatsotevedzera* zvaiva mumutemo waJehovha.  Murayiro wacho pawakangopiwa, vaIsraeri vakapa zvibereko zvekutanga zvezviyo,* waini itsva, mafuta,+ uchi, nezvibereko zvese zvekutanga zvemumunda+ uye vakazviunza zvakawanda. Vakaunza chegumi chezvinhu zvese uye zvainge zvakawanda.+  Uye vanhu veIsraeri neveJudha vaigara mumaguta eJudha vakauyawo nechegumi chemombe nemakwai nechegumi chezvinhu zvitsvene+ zvakatsaurirwa Jehovha Mwari wavo. Vakauya nazvo, zvikaita mirwi yakawanda.  Mumwedzi wechitatu+ vakatanga kuunganidza mipiro yavo ichiitwa mirwi; uye vakapedza mumwedzi wechi7.+  Hezekiya nemachinda pavakauya vachibva vaona mirwi yacho, vakarumbidza Jehovha uye vakakomborera vanhu vake vaIsraeri.  Hezekiya akabvunza vapristi nevaRevhi nezvemirwi yacho, 10  uye Azariya mutungamiriri wevapristi weimba yaZadhoki akati kwaari: “Kubvira pavakatanga kuunza mipiro muimba yaJehovha,+ vanhu vari kudya vachiguta uye pachiine zvakawanda zvasara, nekuti Jehovha akakomborera vanhu vake, uye pane zvakawanda izvi zvasara.”+ 11  Hezekiya akavaudza kuti vagadzire dzimba dzekuchengetera zvinhu*+ muimba yaJehovha, saka ndizvo zvavakaita. 12  Vakaramba vakatendeka pakuunza mipiro, nezvegumi,+ nezvinhu zvitsvene; uye Konaniya muRevhi ndiye aiona nezvezvinhu izvi zvese ari mutungamiriri, uye munin’ina wake Shimei ndiye aiva wechipiri. 13  Jehieri, Azaziya, Nahati, Asaheri, Jerimoti, Jozabhadhi, Erieri, Ismakiya, Mahati, naBhenaya ndivo vaiva vatariri vaibatsira Konaniya nemunin’ina wake Shimei, sezvakanga zvarayirwa naMambo Hezekiya, uye Azariya ndiye aitungamirira paimba yaMwari wechokwadi. 14  Kore mwanakomana waImnaa muRevhi uyo aiva murindi wepagedhi kumabvazuva,+ ndiye aiona nezvemipiro yaipiwa nekuzvidira+ yaMwari wechokwadi, uye ndiye aigova mupiro waJehovha+ uye zvinhu zvitsvenetsvene.+ 15  Pasi pake paiva naEdheni, Miniyamini, Jeshua, Shemaya, Amariya, naShekaniya, avo vaiva mumaguta evapristi,+ vachiita basa ravo ravakapiwa nekuti vakanga vakavimbika, rekugova zvinhu kuhama dzavo dzaiva mumapoka vachidzipa zvakaenzana,+ vachidaro kumukuru nemudiki. 16  Vaigovawo zvinhu izvi kune vaya vainge vakanyorwa muzvinyorwa zvemadzinza, kureva varume vaiuya zuva nezuva kuzoshumira muimba yaJehovha vachiita mabasa emapoka avo uye vaizvipawo vanakomana vavo vaiva nemakore matatu zvichikwira. 17  Vapristi vakanyorwa maererano nedzimba dzemadzibaba avo,+ sezvakangoitwawo vaRevhi vaiva nemakore 20 zvichikwira,+ maererano nemabasa emapoka avo.+ 18  Vakanyorwa pamwe chete nevana vavo vese, madzimai avo, vanakomana vavo, nevanasikana vavo, ungano yavo yese, nekuti vaigara vakazvitsvenesa kuti vaite basa ravo dzvene ravakapiwa nekuti vakanga vakavimbika, 19  uye pakanyorwawo vazukuru vaAroni, ivo vapristi vaigara munzvimbo yemafuro ainge akapoteredza maguta avo.+ Mumaguta ese maiva nevarume vakanga vakasarudzwa nemazita avo, kuti vape migove kumunhurume wese aiva pakati pevapristi uye kune vese vakanga vakanyorwa muzvinyorwa zvedzinza revaRevhi. 20  Hezekiya akaita izvi muJudha yese, uye akaramba achiita zvakanaka nezvakarurama, akatendeka pamberi paJehovha Mwari wake. 21  Uye pabasa rese raakaita kuti atsvage Mwari wake, ringava rine chekuita neimba yaMwari wechokwadi+ kana rine chekuita neMutemo nemurayiro, akariita nemwoyo wese, uye akabudirira.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “emisasa.”
Kana kuti “kunyatsozvipira pane.”
Shoko rakashandurwa kuti zviyo rinoreva zvirimwa zvakasiyana-siyana zvine tsanga zvakadai segorosi nebhari.
Kana kuti “dzimba dzekudyira.”