Bhuku Rechipiri reMakoronike 30:1-27

  • Hezekiya anochengeta Paseka (1-27)

30  Hezekiya akatumira shoko kuIsraeri yese+ neJudha, uye akatonyorerawo Efremu naManase+ tsamba, kuti vauye kuimba yaJehovha muJerusarema kuzochengeta Paseka inoitirwa Jehovha Mwari waIsraeri.+  Zvisinei, mambo nemachinda ake neungano yese yaiva muJerusarema vakasarudza kuti vachengete Paseka mumwedzi wechipiri,+  nekuti vakanga vasina kukwanisa kuichengeta panguva yayaifanira kuchengetwa,+ nekuti paingova nevapristi vashoma vakanga vazvitsvenesa,+ uye vanhu vakanga vasati vaungana muJerusarema.  Urongwa uhwu hwakafarirwa namambo neungano yese.  Saka vakasarudza kuzivisa Israeri yese, kubva kuBheeri-shebha kusvika kuDhani,+ kuti vanhu vauye kuzochengeta Paseka inoitirwa Jehovha Mwari waIsraeri muJerusarema, nekuti vakanga vasina kumboungana kuti vaichengete maererano nezvakanyorwa.+  Saka nhume* dzakatenderera muIsraeri yese nemuJudha dziine tsamba dzaibva kuna mambo nemachinda ake, sezvakanga zvarayirwa namambo, achiti: “Vanhu veIsraeri, dzokerai kuna Jehovha Mwari waAbrahamu, Isaka, naIsraeri, kuti iye adzokerewo kuvanhu vashoma vakapukunyuka muruoko rwemadzimambo eAsiriya.+  Musaita semadzitateguru enyu nehama dzenyu avo vasina kutendeka kuna Jehovha Mwari wemadzitateguru avo, iye achibva aita kuti vanhu vanovaona vatye, sezvamuri kuona.+  Zvino regai kuomesa misoro sezvakaitwa nemadzitateguru enyu.+ Zviisei pasi paJehovha, muuye kunzvimbo yake tsvene+ yaakatsvenesa nekusingaperi, mushumire Jehovha Mwari wenyu, kuti kutsamwa kwake kukuru kubve pamuri.+  Nekuti pamunodzokera kuna Jehovha, hama dzenyu nevanakomana venyu vachanzwirwa tsitsi nevakavatapa,+ uye vachabvumirwa kudzoka munyika ino,+ nekuti Jehovha Mwari wenyu ane tsitsi* nengoni,+ uye kana mukadzokera kwaari haazokupirai gotsi.”+ 10  Saka nhume* dzacho dzakaenda muguta neguta munyika yese yaEfremu naManase,+ kunyangewo kwaZebhuroni, asi vanhu vaidziseka, vachidzinyomba.+ 11  Zvisinei, vamwe vanhu vekwaAsheri, nevekwaManase, nevekwaZebhuroni vakazvininipisa, vakauya kuJerusarema.+ 12  Ruoko rwaMwari wechokwadi rwaivawo muJudha kuti ruvabatanidze* kuti vachengete zvakanga zvarayirwa namambo nemachinda vachitevera shoko raJehovha. 13  Vanhu vakawanda chaizvo vakaungana muJerusarema kuti vachengete Mutambo Wechingwa Chisina Mbiriso+ mumwedzi wechipiri;+ yaiva ungano huru chaizvo. 14  Vakasimuka, vakabvisa atari dzaiva muJerusarema,+ uye vakabvisa atari dzese dzerusenzi+ vakadzikanda muBani reKidroni. 15  Vakabva vauraya chibayiro chePaseka pazuva rechi14 remwedzi wechipiri. Vapristi nevaRevhi vakanyara, saka vakazvitsvenesa, vakaunza zvibayiro zvinopiswa kuimba yaJehovha. 16  Vakaenda munzvimbo dzavo, maererano neMutemo waMozisi munhu waMwari wechokwadi, vapristi vachibva vasasa ropa+ rakabva muruoko rwevaRevhi. 17  Paiva nevakawanda muungano yacho vakanga vasina kuzvitsvenesa, uye vaRevhi ndivo vaiona nezvekuurayiwa kwezvibayiro zvePaseka zvevaya vese vakanga vasina kuchena,+ kuti vavatsvenese kuna Jehovha. 18  Nekuti vanhu vakawanda, kunyanya vaya vekwaEfremu, Manase,+ Isakari, naZebhuroni, vakanga vasina kuzvichenesa, asi vakangodya Paseka zvakadaro, zvichipesana nezvakanyorwa. Asi Hezekiya akavanyengeterera achiti: “Jehovha, uyo akanaka,+ ngaaregerere 19  munhu wese akagadzirira mwoyo wake kuti atsvage Mwari wechokwadi,+ Jehovha, Mwari wemadzitateguru ake, kunyange zvazvo asina kunatswa maererano nemutemo wekutsveneswa.”+ 20  Jehovha akabva ateerera Hezekiya, akaregerera* vanhu vacho. 21  Saka vaIsraeri vaiva muJerusarema vakachengeta Mutambo Wechingwa Chisina Mbiriso+ kwemazuva 7 vachifara chaizvo,+ uye vaRevhi nevapristi vairumbidza Jehovha zuva nezuva vachiridzira Jehovha zviridzwa zvavo, zvichiririra pamusoro.+ 22  Hezekiya akataurawo nevaRevhi vese vairatidza ungwaru pakushumira Jehovha uye akavakurudzira. Vakadya pamutambo wacho wese kwemazuva 7,+ vachibayira zvibayiro zverugare,+ vachitenda Jehovha Mwari wemadzitateguru avo. 23  Ungano yese yakabva yasarudza kuuchengeta kwemamwe mazuva 7, saka vakauchengeta kwemamwe mazuva 7 vachifara chaizvo.+ 24  Mambo Hezekiya weJudha akapa mikono 1 000 yemombe nemakwai 7 000 zveungano, uye machinda akapa mikono 1 000 yemombe nemakwai 10 000 zveungano;+ uye vapristi vakawanda chaizvo vakanga vachizvitsvenesa.+ 25  Ungano yese yeJudha, vapristi, vaRevhi, ungano yese yakabva kuvaIsraeri,+ nevatorwa+ vakabva kunyika yeIsraeri nevaya vaigara muJudha vakaramba vachifara chaizvo. 26  MuJerusarema maiva nemufaro mukuru, nekuti kubvira pamazuva aSoromoni mwanakomana waDhavhidhi mambo weIsraeri, muJerusarema makanga musina kumboitwa zvakadai.+ 27  Vapristi avo vaiva vaRevhi vakazosimuka vakakomborera vanhu;+ uye Mwari akanzwa inzwi ravo, uye munyengetero wavo wakasvika kunzvimbo yake tsvene yaanogara, iko kudenga.

Mashoko Emuzasi

ChiHeb., “vamhanyi.”
Kana kuti “nyasha.”
ChiHeb., “vamhanyi.”
ChiHeb., “kuti ruvape mwoyo mumwe.”
ChiHeb., “akarapa.”