Bhuku Rekutanga raSamueri 22:1-23

  • Dhavhidhi kuAdhuramu neMizpe (1-5)

  • Sauro anoita kuti vapristi vekuNobhu vaurayiwe (6-19)

  • Abhiyatari anotiza (20-23)

22  Dhavhidhi akabva ipapo,+ akatizira kubako reAdhuramu.+ Vakoma vake neimba yese yababa vake pavakazvinzwa, vakabva vadzika vachienda kwaaiva.  Vanhu vese vaiva nematambudziko uye vaiva nezvikwereti nevaitsutsumwa* vakauya kwaari, uye akava mukuru wavo. Aiva nevarume vanenge 400.  Dhavhidhi akazobva ipapo akaenda kuMizpe iri muMoabhi, akati kuna mambo weMoabhi:+ “Ndinokumbirawo kuti baba vangu naamai vangu vagare nemi kusvikira ndava kuziva zvandichaitirwa naMwari.”  Saka akavasiya namambo weMoabhi, vakagara naye panguva yese iyo Dhavhidhi akanga ari munhare.*+  Kwapera nguva, muprofita Gadhi+ akati kuna Dhavhidhi: “Usagara munhare. Ibva ikoko uende kunyika yeJudha.”+ Saka Dhavhidhi akabva ikoko akaenda musango reHereti.  Sauro akanzwa kuti Dhavhidhi nevarume vaaiva navo vakanga vawanikwa. Panguva iyoyo Sauro akanga akagara muGibhiya+ pasi pemuti wemutamarisiki panzvimbo yakakwirira aine pfumo rake muruoko, uye varanda vake vese vakanga vakamupoteredza.  Sauro akabva ati kuvaranda vake vakanga vakamupoteredza: “Ndapota, teererai imi vaBhenjamini. Mwanakomana waJese+ achakupaiwo mese minda yembesa neyemizambiringa here? Achakugadzai mese kuti muve vakuru vezviuru nevakuru vemazana here?+  Mese mandipandukira! Mwanakomana wangu chaiye paakaita sungano nemwanakomana waJese,+ hapana akandiudza! Hapana kana mumwe chete wenyu ari kumbondinzwirawo tsitsi ondiudzawo kuti mwanakomana wangu chaiye akakuchidzira muranda wangu kuti andirwise, achindihwandira sezviri kuitika izvi.”  Dhoegi+ muEdhomu, uyo aiva nesimba pavaranda vaSauro vaiva ipapo, akabva apindura kuti:+ “Ndakaona mwanakomana waJese achisvika kuNobhu kuna Ahimereki mwanakomana waAhitubhu.+ 10  Akamubvunzira kuna Jehovha akamupa mbuva. Akatomupawo bakatwa raGoriyati muFiristiya.”+ 11  Mambo akabva angoita kuti Ahimereki mwanakomana waAhitubhu mupristi anoshevedzwa pamwe chete nevapristi vese veimba yababa vake vaiva muNobhu. Saka vese vakauya kuna mambo. 12  Sauro akabva ati: “Inzwa iwe mwanakomana waAhitubhu!” iye achibva ati: “Ndakateerera ishe wangu.” 13  Sauro akati kwaari: “Nei iwe nemwanakomana waJese mandipandukira, nekumupa kwawakaita chingwa nebakatwa, uye nekumubvunzira kuna Mwari? Iye zvino ari kundipandukira uye ari kundihwandira kuti andirwise.” 14  Ahimereki akabva apindura mambo achiti: “Pakati pevaranda venyu vese ndiani akavimbika* saDhavhidhi?+ Iye mukuwasha wamambo+ uye mukuru wevarindi venyu uye anokudzwa mumba menyu.+ 15  Ndatanga nhasi kumubvunzira kuna Mwari here?+ Handingambofungi kuita zvamuri kutaura! Mambo ngaarege kuwanira mhosva chero ipi zvayo muranda wake uye imba yese yababa vangu, nekuti muranda wenyu hapana kana chaaiziva pane zvese izvi.”+ 16  Asi mambo akati: “Ahimereki, chokwadi uri kufa,+ iwe neimba yese yababa vako.”+ 17  Mambo akabva ati kuvarindi* vakanga vakamupoteredza: “Tendeukai muuraye vapristi vaJehovha, nekuti vari kutsigira Dhavhidhi! Vaiziva kuti akanga achitiza asi havana kundiudza!” Asi varanda vamambo vakanga vasingadi kusimudza maoko avo kuti vauraye vapristi vaJehovha. 18  Mambo akabva ati kuna Dhoegi:+ “Tendeuka uuraye vapristi!” Dhoegi muEdhomu+ akabva aenda akauraya vapristi vacho iye pachake. Zuva iroro akauraya varume 85 vakanga vakapfeka efodhi* yejira.+ 19  Akaurayawo vanhu vemuNobhu,+ guta revapristi nebakatwa; akauraya nebakatwa varume nevakadzi, vana nevanoyamwa, mombe, madhongi, nemakwai. 20  Zvisinei, mumwe mwanakomana waAhimereki mwanakomana waAhitubhu, ainzi Abhiyatari,+ akapukunyuka, akatiza kuti anobatana naDhavhidhi. 21  Abhiyatari akaudza Dhavhidhi kuti: “Sauro auraya vapristi vaJehovha.” 22  Dhavhidhi akati kuna Abhiyatari: “Ndakazviziva zuva riya,+ kuti Dhoegi muEdhomu zvaaivapo, aizoudza Sauro chete. Ndini ndakaurayisa munhu wese weimba* yababa vako. 23  Gara neni. Usatya, nekuti munhu wese anoda kukuuraya* anenge achidawo kundiuraya; ndichakudzivirira.”+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “nevaiva nemweya yaishungurudzika.”
Iyi inzvimbo yaishandiswa kuhwanda uchitiza muvengi.
Kana kuti “akatendeka.”
ChiHeb., “kuvamhanyi.”
Kana kuti “mweya yese yeimba.”
Kana kuti “anotsvaga mweya wako.”