Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 MUBVUNZO 16

Ungaita Sei Kuti Usagara Uchizvidya Mwoyo?

“Kanda mutoro wako pana Jehovha, iye achakutsigira. Haazombobvumiri munhu akarurama kuti adonhe.”

Pisarema 55:22

“Zvirongwa zvemunhu anoshanda nesimba zvinoita kuti abudirire, asi vanhu vese vanokurumidzira zvinhu vachava varombo.”

Zvirevo 21:5

“Usatya, nekuti ndinewe. Usanetseka, nekuti ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa, chokwadi ndichakubatsira, chokwadi ndicharamba ndakakubata neruoko rwangu rwerudyi rwekururama.”

Isaya 41:10

“Ndiani wenyu anogona kuwedzera kubhiti rimwe chete paurefu hweupenyu hwake nekuzvidya mwoyo?”

Mateu 6:27

“Saka musambozvidya mwoyo pamusoro pezuva rinotevera, nekuti zuva rinotevera richava nekuzvidya mwoyo kwaro. Zuva rimwe nerimwe rinokwanirwa nematambudziko aro.”

Mateu 6:34

 “Muve nechokwadi chekuti ndezvipi zvinokosha kupfuura zvimwe.”

VaFiripi 1:10

“Musazvidya mwoyo nezvechinhu chero chipi zvacho, asi panyaya dzese zvikumbiro zvenyu ngazviziviswe Mwari muchinyengetera uye muchiteterera pamwe chete nekuonga; uye rugare rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwese ruchachengetedza mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu kuburikidza naKristu Jesu.”

VaFiripi 4:6, 7