Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvirevo 8:1-36

8  Uchenjeri hahurambi huchishevedzera here,+ uye ungwaru hahurambi huchishevedzera here?+  Hwakamira pamusoro penzvimbo dzakakwirira,+ pedyo nenzira, pamharadzano dzemigwagwa.  Hunoramba huchishevedzera kwazvo huri padivi pemagedhi, pasuo retaundi,+ uye panopindwa napo huchiti:+  “Ndiri kushevedzera kwamuri, haiwa imi varume, uye inzwi rangu rinoshevedza vanakomana vevanhu.+  Haiwa imi vasina zivo, nzwisisai kuva nenjere;+ nemi mapenzi, nzwisisai mwoyo wakangwara.+  Teererai, nokuti ndiri kutaura pamusoro pezvinhu zvikuru,+ uye ndinoshama miromo yangu kuti nditaure nezvokururama.+  Nokuti muromo wangu unotaura chokwadi nenzwi riri pasi pasi;+ uye uipi chinhu chinosemwa nemiromo yangu.+  Mashoko ose omuromo wangu akarurama.+ Pakati pawo hapana chinhu chakamonyana kana chisina kururama.+  Ose zvawo akarurama kumunhu ane ungwaru, uye akarurama kune vaya vanowana zivo.+ 10  Gamuchirai kuranga kwangu kwete sirivha, uye zivo panzvimbo pendarama yakanaka kwazvo.+ 11  Nokuti uchenjeri huri nani kupinda matombo ekorari,+ uye zvimwe zvose zvinofadza hazvingaenzaniswi nahwo.+ 12  “Ini uchenjeri, ndakagara nenjere+ uye ndinowana zivo pamusoro pemano okufunga.+ 13  Kutya Jehovha kunoreva kuvenga zvakaipa.+ Ndinovenga kuzvikwidziridza nokudada+ nenzira yakaipa nomuromo unotaura zvakatsauka.+ 14  Ndine zano+ nouchenjeri hunobatsira.+ Ini—kunzwisisa;+ ndine simba.+ 15  Madzimambo anoramba achitonga achishandisa ini, uye machinda anoramba achitema zvakarurama.+ 16  Machinda anoramba achitonga semachinda+ achishandisa ini, uye vanokudzwa vose vanotonga nokururama.+ 17  Ini ndinoda vaya vanondida,+ uye vaya vanonditsvaka ndivo vanondiwana.+ 18  Ndine pfuma nokubwinya,+ nhaka inokosha nokururama.+ 19  Zvibereko zvangu zviri nani kupfuura ndarama, kutopfuura ndarama yakanatswa, uye zvibereko zvangu zvinopfuura sirivha yakanaka kwazvo.+ 20  Ndinofamba mugwara rokururama,+ pakati pemigwagwa yokururamisira,+ 21  kuti ndiite kuti vaya vanondida vagare nhaka pfuma yechokwadi;+ uye ndinoramba ndakazadza matura avo.+ 22  “Jehovha akandisika kuti ndivepo sokutanga kwenzira yake,+ wokutanga-tanga pamabasa ake ekare kare.+ 23  Ini ndakagadzwa kubvira kare kare,+ kubvira pakutanga, kubvira panguva apo nyika yakanga isati yavapo.+ 24  Ini ndakaitwa kuti ndivepo sokunge nemarwadzo okusununguka pakwakanga kusina mvura yakadzika,+ pakwakanga kusina zvitubu zvakazara nemvura. 25  Makomo asati adzikwa,+ zvikomo zvisati zvavapo, ini ndakaitwa kuti ndivepo sokunge nemarwadzo okusununguka, 26  iye asati aita nyika,+ nemasango, nemavhinga okutanga evhu renyika inobereka.+ 27  Paakagadzira matenga ndaivapo;+ paakaisa denderedzwa pamusoro pemvura yakadzika,+ 28  paakasimbisa makore ari kumusoro,+ paakaita kuti zvitubu zvemvura yakadzika zvisimbe,+ 29  paakaisa murau wake pagungwa kuti mvura irege kudarika murayiro wake,+ paakaisa murau wenheyo dzepanyika,+ 30  ndaiva padivi pake ndiri mhizha,+ uye ndakava munhu waaida kwazvo+ zuva nezuva, ini ndichifara pamberi pake nguva dzose,+ 31  ndichifarira nyika yake inobereka zvibereko,+ uye ndaifarira kwazvo zvinhu zvaiva nechokuita nevanakomana vevanhu.+ 32  “Zvino, haiwa imi vanakomana vangu, nditeererei; chokwadi vanofara vaya vanochengeta nzira dzangu.+ 33  Teererai kurangwa muve vakachenjera,+ uye musaratidza kusava nehanya.+ 34  Anofara munhu anonditeerera nokuramba akamuka ari pamasuo angu zuva nezuva, nokurinda ari pedyo nemagwatidziro emasuo angu.+ 35  Nokuti anondiwana achawana upenyu,+ uye achafarirwa naJehovha.+ 36  Asi anondishayiwa ari kuitira mweya wake chisimba;+ vose vaya vanondivenga kwazvo ndivo vanoda rufu.”+

Mashoko Emuzasi