Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zvirevo 7:1-27

7  Mwanakomana wangu, chengeta mashoko angu,+ uchengetedze mirayiro yangu.+  Chengeta mirayiro yangu urambe uchirarama,+ uye chengeta mutemo wangu semboni+ dzemaziso ako.  Zvisungirire paminwe yako,+ uzvinyore pahwendefa romwoyo+ wako.  Iti kuuchenjeri:+ “Uri hanzvadzi yangu”; uye tumidza kunzwisisa kuti “Hama yangu yechikadzi,”  kuti zvikurinde pamukadzi mutorwa,+ pamukadzi wokumwe anoita kuti mashoko ake atapire.+  Nokuti ndakatarira pasi nepasefa yangu ndiri pahwindo+ reimba yangu,  kuti nditarisise pavanhu vasina zivo.+ Ndaida kuona jaya raiva nomwoyo usina njere+ pakati pevanakomana,  richipfuura nomugwagwa uri pedyo nekona yaaiwanika, uye richifamba nenzira inoenda kumba kwake,+  munguva yorubvunzavaeni, kumanheru,+ usiku nerima zvava kuda kusvika. 10  Tarira! kwaiva nomukadzi aiuya kuzosangana naro, akapfeka nguo yepfambi+ uye aine mwoyo unonyengera. 11  Haana kugadzikana uye akasindimara.+ Tsoka dzake hadzigari mumba make.+ 12  Zvino ava kunze, uyo ava munzvimbo dzinoungana vanhu,+ uye ava kuvandira pedyo nemakona ose.+ 13  Anoribata, oritsvoda.+ Ane chiso chisinganyari, uye anotanga kuti kwariri: 14  “Ndaifanira kupa zvibayiro zvokugoverana.+ Nhasi ndaripa mhiko dzangu.+ 15  Ndokusaka ndauya kuzosangana newe, kuti nditsvake chiso chako, kuti ndikuwane. 16  Ndawarira mubhedha wangu nemachira epamubhedha, nemachira ane mavara mavara, iyo rineni yokuIjipiti.+ 17  Ndasasa mubhedha wangu nemura, arosi nesinamoni.+ 18  Uya, ngatizvigutse norudo kusvikira mangwanani; ngatifadzane nokuratidzirana rudo.+ 19  Nokuti murume haamo mumba make; akaenda rwendo rurefu.+ 20  Akaenda aine homwe yemari muruoko rwake. Achadzoka kumba kwake pazuva rejenaguru.” 21  Iye aritsausa nokugona kwake kunyengetedza.+ Anoritsausa nokunyengera kwake.+ 22  Rinongoerekana ramutevera,+ sezvinoita nzombe inoenda kunourayiwa, uye sokunge rakasungwa nezvisungo zvomumakumbo kuti rirangwe sezvinoitwa benzi, 23  kusvikira museve watsemura chiropa charo,+ seshiri inomhanyira muchiteyeso,+ uye harina kuziva kuti zvine chokuita nomweya waro.+ 24  Zvino, haiwa imi vanakomana vangu, ndinzwei uye teererai mashoko omuromo wangu.+ 25  Mwoyo wako ngaurege kutsaukira kunzira dzake. Usafamba-famba mumigwagwa yake.+ 26  Nokuti akawisira pasi vazhinji, vaurayiwa,+ uye vose vanourayiwa naye vazhinji kwazvo.+ 27  Imba yake inzira dzinoenda kuSheori;+ dzinoburukira kudzimba dzomukati dzorufu.+

Mashoko Emuzasi