Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zvirevo 6:1-35

6  Mwanakomana wangu, kana wakazviita chokumbofanobata kune wokwako,+ kana wakabatana maoko nomunhu wausingazivi muchiita chibvumirano,+  kana wakateyiwa nemashoko omuromo wako,+ kana wakabatwa nemashoko omuromo wako,  mwanakomana wangu, chiita izvi, uzvinunure, nokuti wakapinda muchanza chowokwako:+ Enda uzvininipise, urambe uchingokumbira wokwako kwazvo.+  Usamboita kuti maziso ako ave nehope, kana kuita kuti maziso ako anopenya atsimwaire.+  Zvinunure sokuzvinunura kunoita mhara muruoko rwomuvhimi, uye sezvinoita shiri muruoko rwomubati weshiri.+  Iwe simbe,+ enda kusvosve;+ ona nzira dzaro uve akachenjera.  Kunyange zvazvo risina mutungamiriri, mutariri kana mutongi,  rinogadzirira zvokudya zvaro muzhizha;+ rakaunganidza zvokudya zvaro munguva yokukohwa.  Iwe simbe, ucharamba wakarara kusvikira rini?+ Uchamuka rini pahope dzako?+ 10  Kumborara zvishoma, kumbotsimwaira zvishoma, kumbopeta maoko zvishoma wakarara pasi,+ 11  urombo hwako huchauya sezvinoita gororo,+ uye kushayiwa kwako sezvinoita munhu ane zvombo.+ 12  Munhu pasina,+ iye munhu anoita zvinhu zvinokuvadza, anofamba achitaura zvinhu zvisina kururama,+ 13  achichonya neziso rake,+ achiita zviratidzo netsoka yake, achinongedza neminwe yake.+ 14  Kutsauka kuri mumwoyo make.+ Anoronga zvinhu zvakaipa nguva dzose.+ Anongoramba achiita kuti pave nokukakavara.+ 15  Ndokusaka achangoerekana awirwa nenjodzi;+ achabva angoputswa, uye haazopori.+ 16  Kune zvinhu zvitanhatu zvinovengwa naJehovha;+ chokwadi, zvinhu zvinomwe ndizvo zvinosemesa mweya wake, zvinoti:+ 17  maziso anozvikudza,+ rurimi runoreva nhema,+ maoko anoteura ropa risina mhosva,+ 18  mwoyo unoronga mazano anokuvadza,+ tsoka dzinokurumidza kumhanyira zvakaipa,+ 19  chapupu chinonyengera chinoreva nhema,+ uye chero munhu upi zvake anoita kuti pakati pehama pave nokukakavara.+ 20  Haiwa mwanakomana wangu, chengeta murayiro wababa+ vako, usasiya mutemo waamai+ vako. 21  Zvisungirire pamwoyo wako nguva dzose;+ zvisungirire mumutsipa mako.+ 22  Paunofamba-famba, uchakutungamirira;+ paunorara, uchakurinda;+ uye paunenge wamuka, uchava nehanya newe. 23  Nokuti murayiro irambi,+ mutemo chiedza,+ uye kutsiura kwokuranga inzira youpenyu,+ 24  kuti uchengetedzwe pamukadzi akaipa,+ pakunyengera kworurimi rwomukadzi wokumwe.+ 25  Usachiva kunaka kwake mumwoyo mako,+ uye ngaarege kukutora nemaziso ake anopenya,+ 26  nokuti munhu angasara ava nechingwa cheraundi bedzi zvichikonzerwa nomukadzi pfambi;+ asi kana ari mudzimai womumwe murume, anovhima mweya unokosha.+ 27  Munhu angatutira moto muchipfuva chake nguo dzake dzikasatsva here?+ 28  Kana kuti munhu angafamba pamazimbe tsoka dzake dzikasatsva here? 29  Ndizvo zvakaita munhu anorara nomudzimai womumwe wake,+ hapana anobata mudzimai wacho acharega kurangwa.+ 30  Vanhu havazvidzi mbavha inoba kuti igutse mweya wayo kana iine nzara. 31  Asi kana ikabatwa, inofanira kudzorera zvava zvinomwe; ichapa zvinhu zvose zvinokosha zveimba yayo.+ 32  Ani naani anoita upombwe nomukadzi, iye ane mwoyo usina njere;+ uya anozviita anoparadza mweya wake.+ 33  Achawana dambudziko noruzvidzo,+ uye kuzvidzwa kwake hakuzodzimwi.+ 34  Nokuti kutsamwa kwomurume akagwinya igodo,+ uye haazonzwiri tsitsi pazuva rokutsiva.+ 35  Haazovi nehanya norudzikinuro chero rupi zvarwo, uyewo haazovi nechido, pasinei nokuti unoita kuti chipo chacho chive chikuru sei.

Mashoko Emuzasi