Zvirevo 4:1-27

4  Haiwa imi vanakomana vangu, inzwai kuranga kwababa+ uye teererai, kuti muwane kunzwisisa.+  Nokuti ndichakupai murayiridzo wakanaka.+ Musasiya mutemo wangu.+  Nokuti ini ndakava mwanakomana chaiye kuna baba vangu,+ mwana muduku uye mwana mumwe oga pamberi paamai vangu.+  Baba vaindirayiridza+ uye vaiti kwandiri: “Mwoyo+ wako ngaubate zvakasimba mashoko angu.+ Chengeta mirayiro yangu urambe uchirarama.+  Wana uchenjeri,+ wana kunzwisisa.+ Usakanganwa, usatsauka pamashoko omuromo wangu.+  Usahusiya, uye ihwo huchakuchengeta. Hude, uye ihwo huchakuchengetedza.  Uchenjeri ndihwo chinhu chikuru pane zvose.+ Wana uchenjeri; uye pamwe chete nezvose zvaunowana, wana kunzwisisa.+  Hukoshese kwazvo, uye huchakukwidziridza.+ Huchakukudza nokuti unohumbundira.+  Huchapa musoro wako chishongo chakanaka chakaita sehata;+ huchaisa korona yorunako pauri.”+ 10  Inzwa, mwanakomana wangu, ugamuchire mashoko angu.+ Ipapo makore oupenyu hwako achava mazhinji.+ 11  Ndichakurayiridzawo munzira youchenjeri;+ ndichakufambisa mumakwara okururama.+ 12  Paunofamba, nhanho dzako hadzizopinganidzwi;+ uye kana ukamhanya, hauzogumburwi.+ 13  Batisisa kurangwa;+ usakuregedza.+ Kuchengetedze, nokuti ndihwo upenyu hwako.+ 14  Usapinda mugwara revakaipa,+ uye usafamba uchinanga munzira yevanhu vakashata.+ 15  Inzvenge,+ usapfuura pedyo nayo;+ tsauka pairi, upfuure hako.+ 16  Nokuti ivo havarari kana vasina kuita zvakaipa,+ hope dzavo dzinobvutwa kana vasina kugumbura mumwe munhu.+ 17  Nokuti vakadya zvokudya zvouipi,+ uye vanonwa waini yemabasa echisimba.+ 18  Asi gwara revakarurama rakaita sechiedza chinopenya chinoramba chichiwedzera kupenya kusvikira ava masikati chaiwo.+ 19  Nzira yevakaipa yakaita serima;+ havazivi chinoramba chichivagumbura.+ 20  Mwanakomana wangu, teerera mashoko angu.+ Rerekera nzeve yako kumashoko angu.+ 21  Ngazvirege kubva pamaziso ako.+ Zvichengete zviri mumwoyo mako.+ 22  Nokuti izvo upenyu kune vaya vanozviwana+ uye utano kunyama yavo yose.+ 23  Pazvinhu zvose zvinofanira kuchengetedzwa, chengetedza mwoyo wako,+ nokuti mauri ndimo mune matsime oupenyu.+ 24  Bvisa kwauri kutaura kusina kururama;+ uye isa kunyengera kwemiromo kure newe.+ 25  Maziso ako ngaatarire mberi,+ chokwadi, iwo maziso ako anopenya ngaatarire mberi kwako.+ 26  Enzanisa nzira yetsoka yako,+ uye nzira dzako dzose ngadzisimbiswe kwazvo.+ 27  Usatsaukira kurudyi kana kuruboshwe.+ Bvisa tsoka yako pane zvakaipa.+

Mashoko Emuzasi