Zvirevo 30:1-33

30  Mashoko aAguri mwanakomana waJake, iro shoko guru.+ Mashoko omurume akagwinya kuna Itieri, kuna Itieri naUkari.  Nokuti handifungi kupfuura chero munhu upi zvake,+ handinzwisisi sezvinoita vamwe vanhu;+  handina kudzidza uchenjeri;+ uye handina zivo yoMutsvenetsvene.+  Ndiani akambokwira kudenga akaburuka?+ Ndiani akambounganidza mhepo+ muzvanza zvemaoko ake maviri? Ndiani akamboputira mvura mujasi?+ Ndiani akaita kuti migumo yose yenyika isimuke?+ Zita rake ndiani+ uye zita romwanakomana wake ndiani, kana uchiziva?+  Mashoko ose aMwari akanatswa.+ Iye inhoo kune vaya vanopotera kwaari.+  Usawedzera chinhu pamashoko ake,+ kuti arege kukutsiura, uye kuti urege kunzi uri murevi wenhema.+  Pane zvinhu zviviri zvandakakukumbirai.+ Musandinyima izvozvo ndisati ndafa.+  Isai kusataura chokwadi neshoko renhema kure neni.+ Musandipa urombo kana upfumi.+ Regai ndidye zvokudya zvakandikwanira,+  kuti ndirege kuguta ndikazokurambai+ ndichiti: “Jehovha ndianiko?”+ uye kuti ndirege kuva murombo ndikaba ndikamhura zita raMwari wangu.+ 10  Usachera mushandi kuna tenzi wake,+ kuti arege kukutuka, uye kuti urege kunzi une mhosva.+ 11  Pane chizvarwa chinotuka kunyange baba vacho uye chisingakomboreri kunyange amai vacho.+ 12  Pane chizvarwa chinozviti chakachena+ asi chisina kugezwa tsvina yacho.+ 13  Kune chizvarwa chine maziso ane manyawi kwazvo! uye chine maziso anopenya anozvikwidziridza.+ 14  Kune chizvarwa chine mazino akaita semapakatwa uye chine mapfupa eshaya akaita semapanga okuurayisa,+ kuti chiparadze vanotambudzika panyika nevarombo pakati pevanhu.+ 15  Zvikwevaropa zvine vanasikana vaviri vanoshevedzera vachiti: “Tipei! Tipei!” Kune zvinhu zvitatu zvisingaguti, zvinokwana zvina zvisingati: “Zvakwana!” 16  Sheori+ nechibereko chisingabereki,+ nyika isingaguti mvura,+ uye moto+ usingati: “Zvakwana!”+ 17  Ziso rinonyomba baba nerinozvidza kuteerera amai+—richatodogorwa nemakunguo omumupata une rukova uye vana vegondo vacharidya. 18  Kune zvinhu zvitatu zvinondishamisa kwazvo, uye zvinokwana zvina zvandisingazivi: 19  nzira yegondo mumatenga, nzira yenyoka padombo, nzira yengarava mumwoyo megungwa+ uye nzira yomurume ane musikana.+ 20  Iyi ndiyo nzira yomukadzi anoita upombwe: anodya, opukuta muromo wake, oti: “Hapana chakaipa chandaita.”+ 21  Nyika yakazununguswa nezvinhu zvitatu, uye haikwanisi kutsungirira zvinhu zvina zvinoti: 22  kana muranda ava mambo,+ uye kana benzi rava nezvokudya zvakakwana;+ 23  kana mukadzi anovengwa aroorwa kuti ave mudzimai,+ uye kana mushandikadzi adzinga tenzikadzi wake.+ 24  Kune zvinhu zvina zviduku kwazvo panyika, asi zvakasikwa zviine uchenjeri,+ zvinoti: 25  masvosve rudzi rusina kusimba,+ asi anounganidza zvokudya zvawo muzhizha;+ 26  mbira+ rudzi rusina simba, asi dzinoisa imba yadzo paibwe;+ 27  mhashu+ hadzina mambo, asi dzose zvadzo dzinofamba dzakaita mapoka mapoka;+ 28  chipfira+ chinobata nemaoko acho asi chiri mumuzinda wamambo wakaisvonaka. 29  Kune zvitatu zvinofamba zvakanaka, uye zvinokwana zvina zvinofamba zvakanaka, zvinoti: 30  shumba, mhuka ine simba kwazvo pamhuka dzose uye isina wainotiza;+ 31  imbwa yokuvhimisa kana kuti nhongo, uye mambo weboka revarwi revanhu vake.+ 32  Kana wakaita noupenzi nokuzvikudza,+ uye kana wakafunga nezvazvo, bata muromo.+ 33  Nokuti kurozva mukaka ndiko kunobudisa ruomba, kudzvinya mhino ndiko kunobudisa ropa, uye kudzvinya kutsamwa ndiko kunobudisa kupopota.+

Mashoko Emuzasi