Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zvirevo 3:1-35

3  Mwanakomana wangu, usakanganwa+ mutemo wangu, uye mwoyo wako ngauchengete mirayiro yangu,+  nokuti uchawedzerwa mazuva mazhinji nemakore oupenyu+ norugare.+  Mutsa worudo nechokwadi ngazvirege kukusiya.+ Zvisungirire mumutsipa mako.+ Zvinyore pahwendefa romwoyo+ wako,  uwane nyasha nenjere dzakanaka pamberi paMwari uye pamberi pomunhu wepanyika.+  Vimba naJehovha nomwoyo wako wose,+ urege kuvimba nokunzwisisa kwako.+  Funga nezvake munzira dzako dzose,+ uye iye acharuramisa makwara ako.+  Usazviti wakachenjera.+ Itya Jehovha ubve pane zvakaipa.+  Ngazvirape+ guvhu rako nokusimbisa mapfupa ako.+  Kudza Jehovha nezvinhu zvako zvinokosha+ uye nezvibereko zvako zvokutanga pazvibereko zvose zvaunowana.+ 10  Ipapo matura ako achazara nezvakawanda;+ uye zvisviniro zvako zvichafashukira newaini itsva.+ 11  Haiwa mwanakomana wangu, usaramba kuranga kwaJehovha;+ uye usasema kutsiura kwake,+ 12  nokuti Jehovha anotsiura waanoda,+ sokutsiura kunoita baba mwanakomana wavanofarira.+ 13  Munhu anowana uchenjeri+ ndiye anofara, nomunhu anowana ungwaru,+ 14  nokuti kuva nahwo sepfuma kuri nani kupfuura kuva nesirivha sepfuma, uye kuva nahwo sezvibereko kuri nani kupfuura ndarama.+ 15  Hunokosha kupfuura matombo ekorari,+ uye zvimwe zvose zvinokufadza hazvigoni kuenzaniswa nahwo. 16  Mazuva mazhinji ari muruoko rwahwo rworudyi;+ muruoko rwahwo rworuboshwe mune pfuma nokukudzwa.+ 17  Nzira dzahwo inzira dzinofadza, uye migwagwa yahwo yose ndeyorugare.+ 18  Ihwo muti woupenyu+ kune vaya vanohubata, uye vaya vanohubata zvakasimba+ vachanzi vanofara.+ 19  Jehovha akavaka nheyo dzenyika achishandisa uchenjeri.+ Akasimbisa matenga achishandisa ungwaru.+ 20  Achishandisa zivo yake makungwa akakamukana,+ uye matenga ane makore anoramba achipfunha-pfunha mvura.+ 21  Mwanakomana wangu, ngazvirege kubva pamaziso ako.+ Chengetedza uchenjeri hunobatsira nemano okufunga,+ 22  zvichava upenyu kumweya wako+ norunako mumutsipa mako.+ 23  Ipapo uchafamba wakachengeteka+ panzira yako, uyewo tsoka yako haizogumburwi nechinhu chero chipi zvacho.+ 24  Pose paunorara pasi hauzotyi;+ chokwadi ucharara pasi, uye hope dzako dzichava dzinofadza.+ 25  Hauzotyi chero chinhu chipi zvacho chinotyisa chinongoerekana chauya,+ kana dutu rinouya pane vakaipa, nokuti riri kuuya.+ 26  Nokuti chokwadi Jehovha ndiye wauchavimba naye,+ uye iye achaita kuti tsoka yako irege kubatwa.+ 27  Usarega kuitira zvakanaka vaya vanofanira kuitirwa zvakanaka,+ kana ruoko rwako ruine simba rokuzviita.+ 28  Usati kune wokwako: “Enda uzodzoka uye ndichakupa mangwana,” iwe uine chimwe chinhu.+ 29  Usarongera wokwako chinhu chakaipa,+ paanenge agere newe achifunga kuti akachengeteka.+ 30  Usapopotedzana nomunhu pasina chikonzero,+ kana asina kukuitira zvakaipa.+ 31  Usaitira shanje murume anoita zvechisimba,+ kana kusarudza imwe yenzira dzake.+ 32  Nokuti munhu anonyengedzera+ anosemesa Jehovha,+ asi Iye anoshamwaridzana nevakarurama.+ 33  Jehovha anotuka imba yomunhu akaipa,+ asi anokomborera nzvimbo inogarwa nevakarurama.+ 34  Kana vari vaseki,+ iye achavanyomba;+ asi achanzwira nyasha vanyoro.+ 35  Vanhu vakachenjera vachakwidziridzwa,+ asi mapenzi achazvidzwa.+

Mashoko Emuzasi