Zvirevo 26:1-28

26  Kukudzwa hakuna kukodzera benzi,+ sezvakaita chando muzhizha uye mvura munguva yokukohwa.+  Shiri zvaiine chikonzero chokutiza uye nyenganyenga zvaiine chikonzero chokubhururuka, saizvozvowo kutukwa hakuuyi pasina chikonzero chaicho.+  Tyava ndeyebhiza,+ matomu+ ndeembongoro, uye shamhu ndeyemisana yemapenzi.+  Usapindura benzi noupenzi hwaro, kuti urege kufanana naro.+  Pindura benzi noupenzi hwaro, kuti risazviona serakachenjera.+  Munhu anotuma benzi nenyaya akaita somunhu ari kugura tsoka dzake, uye somunhu ari kunwa chisimba.+  Makumbo omunhu akaremara akambochera mvura here? Saka ndizvo zvinoita chirevo mumiromo yemapenzi.+  Munhu anokudza benzi+ akafanana nomunhu anovharira dombo mumurwi wematombo.  Zvakaita utumbambeva hunowanikwa muruoko rwechidhakwa, ndizvo zvakaita chirevo mumiromo yemapenzi.+ 10  Munhu anobhadhara benzi+ kana kuti anobhadhara munhu anenge achingopfuura hake kuti amushandise akaita somunhu anopfura nouta achingobaya zvinhu zvose. 11  Benzi rinodzokorora upenzi hwaro, sezvinoita imbwa inodzokera kumarutsi ayo.+ 12  Waona munhu anozviti akachenjera here?+ Benzi rinotova netariro+ kupfuura iye. 13  Simbe inoti: “Munzira mune mwana weshumba, munzvimbo dzinoungana vanhu mune shumba.”+ 14  Suo rinoramba richitenderera pahinji yaro, uye simbe inoramba ichitenderera pamubhedha wayo.+ 15  Simbe inovanza ruoko rwayo mundiro; haisisina simba rokurudzosa kumuromo wayo.+ 16  Simbe inozviti yakachenjera+ kupfuura vanomwe vanopindura nokuchenjera. 17  Munhu anenge achipfuurawo zvake oshatirwa nokuda kwokupopotedzana kusinei naye akafanana nomunhu anobata nzeve dzembwa.+ 18  Sezvinoita munhu anopenga anokanda zvombo zvinoita zvokukandwa zvinobvira moto,+ miseve norufu, 19  ndizvo zvinoita munhu anonyengedza wokwake ozoti: “Handiti ndanga ndichingotamba hangu here?”+ 20  Kana pasina huni, moto unodzima, uye kana pasina munhu anochera vamwe, kukakavara kunopera.+ 21  Sezvinoita marasha kumazimbe uye sezvinoita huni kumoto, ndizvo zvinoita munhu anokakavara anokonzera kupopotedzana.+ 22  Mashoko omunhu anochera vamwe akaita sezvinhu zvinomedzwa nokukara, zvinopinda mukatikati medumbu.+ 23  Miromo inopisa pamwe chete nomwoyo wakaipa zvakaita sesirivha inopenya yakanamirwa pachimedu chomudziyo wevhu.+ 24  Munhu anovenga anoita kuti asazivikanwa achishandisa miromo yake, asi anoisa unyengeri mukati make.+ 25  Kunyange achiita kuti inzwi rake rive nenyasha,+ usamutenda,+ nokuti mumwoyo make mune zvinhu zvinomwe zvinosemesa.+ 26  Ruvengo runofukidzwa nounyengeri. Uipi hwake huchafumurwa muungano.+ 27  Munhu anochera gomba achawira mariri,+ uye anokungurutsa dombo—iro richamudzokera.+ 28  Rurimi rwenhema runovenga munhu anodzvinyirirwa narwo,+ uye muromo unotaura zvokubata kumeso unoparadza.+

Mashoko Emuzasi