Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zvirevo 25:1-28

25  Izviwo ndizvo zvirevo zvaSoromoni+ zvakanyorwa nevarume vaHezekiya mambo waJudha:+  Kukudzwa kwaMwari kuri mukuvanzwa kwenyaya,+ uye kukudzwa kwemadzimambo kuri mukutsvakisiswa kwenyaya.+  Matenga nokuda kwokukwirira+ kwawo, nyika nokuda kwokudzika+ kwayo, pamwe chete nemwoyo yemadzimambo, hazvigoni kuongororwa.+  Tsvina yakaita furo ngaibviswe pasirivha, uye yose ichabuda yanatswa.+  Munhu akaipa ngaabviswe pamberi pamambo,+ uye chigaro chake choumambo chichasimbiswa kwazvo nokururama.+  Usazvikudza pamberi pamambo,+ uye usamira munzvimbo yevakuru.+  Nokuti zviri nani kuti iye ati kwauri: “Kwira kuno,”+ pane kuti akuderedze pamberi pomunhu anokudzwa wawaona nemaziso ako.+  Usachimbidza kunomhan’ara mhosva, kuti usazoshaya zvokuita pakupedzisira mumwe wako paanokunyadzisa.+  Pedzerana mhosva yako nowokwako,+ uye usabudisa zvakavanzika zvomumwe;+ 10  kuti anoteerera arege kukunyadzisa uye mashoko ako akaipa atadze kudzoswa. 11  Shoko rinotaurwa panguva yaro yakakodzera rakafanana nemaapuro endarama ari mundiro dzakavezwa dzesirivha.+ 12  Munhu akachenjera anotsiura nzeve inonzwa akaita semhete yendarama, uye chishongo chendarama chaiyo.+ 13  Nhume yakatendeka yakaita sokutonhorera kwechando+ pazuva rokukohwa kune vaya vanoituma, nokuti inozorodza mweya yavanatenzi vayo.+ 14  Munhu anozvirumbidza nokuda kwechipo chenhema+ akafanana nemakore nemhepo zvisinganayisi mvura. 15  Mutungamiriri anonyengetedzwa nokushivirira, uye rurimi runyoro runogona kutyora pfupa.+ 16  Wawana uchi here?+ Idya hwakakukwanira, kuti urege kudya hwakawandisa ukahurutsa.+ 17  Tsoka yako ngairege kunyanya kuenda kuimba yowokwako, kuti arege kuneta newe akakuvenga. 18  Munhu anopupurira wokwake zvakaipa sechapupu chenhema+ akaita setsvimbo yehondo nebakatwa nomuseve wakarodzwa. 19  Kuvimba nomunhu anonyengera pazuva rokutambudzika kwakafanana nezino rakagurika uye netsoka inogweda-gweda.+ 20  Munhu anobvisa nguo pazuva rinotonhora akaita sevhiniga kana yaiswa pasoda uye somuimbi anoimbira mwoyo wakasuruvara nziyo.+ 21  Kana munhu anokuvenga aine nzara, mupe zvokudya kuti adye; uye kana aine nyota, mupe mvura kuti anwe.+ 22  Nokuti uri kututira mazimbe pamusoro wake,+ uye Jehovha achakupa mubayiro.+ 23  Mhepo yokuchamhembe inounza mvura zhinji,+ sokunge kuti inoiunza nemarwadzo okusununguka; uye rurimi runotaura zvakavanzika, runounza chiso chine mhosva.+ 24  Zviri nani kugara pakona yedenga reimba pane kugara muimba imwe chete nomudzimai anokakavara.+ 25  Mashoko akanaka anobva kunyika iri kure+ akaita sezvinoita mvura inotonhorera kumweya waneta.+ 26  Munhu akarurama paanenge achidzedzereka pamberi pomunhu akaipa, akafanana nechitubu chakasvibiswa uye tsime rakashatiswa.+ 27  Kudya uchi hwakawandisa hakuna kunaka;+ uye kuti vanhu vazvitsvakire kukudzwa, kukudzwa here?+ 28  Munhu asingazvidzori akaita seguta rakaputswa, risina rusvingo.+

Mashoko Emuzasi