Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvirevo 24:1-34

24  Usaitira vanhu vakaipa shanje,+ uye usapanga kufambidzana navo.+  Nokuti mwoyo yavo inoramba ichifungisisa zvokupamba, uye miromo yavo inoramba ichitaura zvinhu zvinotambudza.+  Imba inovakwa nouchenjeri,+ uye inosimbiswa kwazvo noungwaru.+  Dzimba dzomukati dzichazara nezvinhu zvose zvinokosha uye zvinofadza nokuda kwokuva nezivo.+  Munhu anoshandisa simba rake nokuchenjera murume akagwinya,+ uye munhu ane zivo anowedzera simba.+  Nokuti ucharwa hondo yako nokutungamirira kwounyanzvi,+ uye pane vanopa mazano vazhinji pane ruponeso.+  Uchenjeri hwechokwadi hwakanyanya kukwirira kubenzi;+ uye harizovhuri muromo waro pagedhi.  Ani naani anoronga kuita zvakaipa, achanzi tenzi wepfungwa dzakashata.+  Kusazvibata kwoupenzi chivi,+ uye museki anosemesa vanhu.+ 10  Wakaora mwoyo pazuva rokutambudzika here?+ Simba rako richava shoma. 11  Nunura vaya vari kuenda kunourayiwa; uye vaya vanodzedzereka vachienda kunourayiwa, haiwa vadzivise.+ 12  Kana ukati: “Tarira! Takanga tisingazvizivi,”+ iye anoona zvakaita mwoyo haazozvizivi here,+ uye iye anonyatsotarira mweya wako haazozvizivi here,+ oripa munhu wepanyika zvinoenderana nebasa rake?+ 13  Mwanakomana wangu, idya uchi, nokuti hwakanaka; ita kuti uchi hwomumazinga hunotapira huve mumukanwa mako.+ 14  Saizvozvowo, ziva uchenjeri kuti ubatsire mweya wako.+ Kana ukahuwana, ipapo uchava nenguva yemberi, uye tariro yako haizoparadzwi.+ 15  Usavandira nzvimbo inogara munhu akarurama sezvinoita munhu akaipa;+ usapamba nzvimbo yake yaanozororera.+ 16  Nokuti munhu akarurama angawa kanomwe, asi achasimuka;+ asi vakaipa vachagumburwa nedambudziko.+ 17  Muvengi wako paanowa, rega kufara; paanogumburwa, mwoyo wako ngaurege kufara,+ 18  kuti Jehovha arege kuzviona zvikava zvakaipa mumaziso ake, akarega kumutsamwira.+ 19  Usashatirwa nokuda kwevakaipa. Usaitira vanhu vakaipa shanje.+ 20  Nokuti hapazovi nenguva yemberi nokuda kwomunhu chero upi zvake akaipa;+ rambi revanhu vakaipa richadzimwa.+ 21  Mwanakomana wangu, itya Jehovha namambo.+ Usafambidzana nevaya vanoda zvokupanduka.+ 22  Nokuti njodzi yavo ichangoerekana yavapo,+ zvokuti ndiani anoziva kutsakatika kuchaita vaya vanoda zvokupanduka?+ 23  Mashoko ayawo ndeevakachenjera:+ Kusarura pakutonga hakuna kunaka.+ 24  Munhu anoti kune munhu akaipa: “Wakarurama,”+ marudzi achamutuka, mapoka emarudzi achamupa mhosva. 25  Asi zvichafadza vaya vanomutsiura,+ uye vachakomborerwa nezvinhu zvakanaka.+ 26  Iye anopindura nenzira yakarurama achatsvoda miromo.+ 27  Gadzirira basa rako kunze, urigadzirire mumunda.+ Pashure uvakewo imba yako. 28  Usapupurira wokwako zvakaipa pasina chikonzero.+ Ipapo uchava benzi nemiromo yako.+ 29  Usati: “Ndichamuitira sezvaakandiitira.+ Ndichatsiva mumwe nomumwe zvinoenderana nezvaakaita.”+ 30  Ndakapfuura nepamunda wesimbe+ uye nepamunda womuzambiringa womunhu ane mwoyo usina njere.+ 31  Tarira! wose zvawo wakamera sora.+ Rukato rwakafukidza pamusoro pawo, uye rusvingo rwawo rwakanga rwaputsika.+ 32  Naizvozvo ini ndakaona; ndakatanga kuzviisa mumwoyo;+ ndakaona, uye ndakagamuchira kurangwa uku:+ 33  Kumborara zvishoma, kumbotsimwaira zvishoma, kumbopeta maoko zvishoma kuti urare pasi,+ 34  uye urombo hwako huchasvika segororo romumugwagwa uye kushayiwa kwako somunhu ane zvombo.+

Mashoko Emuzasi