Zvirevo 23:1-35

23  Kana ukagara pasi kuti udye namambo, unofanira kunyatsofungisisa zviri pamberi pako,+  uye unofanira kuisa banga pahuro pako kana uri munhu uya ane mweya une chido.+  Usaratidza kuti unopanga zvokudya zvake zvinonaka, zvazviri zvokudya zvenhema.+  Usashanda zvakaoma kuti uwane pfuma.+ Rega kuvimba nokunzwisisa kwako.+  Wakaita kuti maziso ako aitarire here, iyo zvaisiri chinhu?+ Nokuti chokwadi inomera mapapiro seegondo yobhururuka ichienda kumatenga.+  Usadya zvokudya zvomunhu ane ziso rinonyima,+ kana kuratidza kuti unopanga zvokudya zvake zvinonaka.+  Nokuti iye akaita somunhu ane zvaakaronga mumweya make.+ Anokuudza kuti, “Idya uye inwa,” asi mwoyo wake hauna hanya newe.+  Chimedu chako chaunenge wadya, uchachirutsa, uye uchange watambisa mashoko ako anofadza.+  Usataura benzi richinzwa,+ nokuti richazvidza mashoko ako okungwara.+ 10  Usabvisa muganhu wekare,+ uye usapinda mumunda wenherera.+ 11  Nokuti Mudzikinuri wadzo ane simba; iye acharwira mhosva yadzo kwauri.+ 12  Ranga mwoyo wako uye nzeve yako ngainzwe mashoko ezivo.+ 13  Usarega kuranga mukomana.+ Kana ukamurova neshamhu, iye haangafi. 14  Umurove neshamhu, kuti ununure mweya wake paSheori.+ 15  Mwanakomana wangu, kana mwoyo wako ukava wakachenjera,+ mwoyo wangu ini uchafara.+ 16  Itsvo dzangu dzichapembera nomufaro miromo yako painotaura zvakarurama.+ 17  Mwoyo wako ngaurege kuitira vatadzi shanje,+ asi itya Jehovha zuva rose.+ 18  Nokuti kana zvikadaro uchava nenguva yemberi,+ uye tariro yako haizoparadzwi.+ 19  Haiwa iwe mwanakomana wangu, inzwa uve akachenjera, utungamirire mwoyo wako munzira.+ 20  Usava mumwe wevanonwisa waini,+ mumwe wevanokara nyama.+ 21  Nokuti chidhakwa nomunhu anokara vachava varombo,+ uye hope dzichapfekedza munhu mamvemve.+ 22  Teerera baba vako vakaita kuti uberekwe,+ uye usazvidza amai vako nokuti vakwegura.+ 23  Tenga chokwadi+ urege kuchitengesa—tengawo uchenjeri nokurangwa nokunzwisisa.+ 24  Baba vomunhu akarurama chokwadi vachafara;+ munhu anobereka munhu akachenjera achafadzwawo naye.+ 25  Baba vako naamai vako vachafara, uye amai vakakubereka vachafara.+ 26  Mwanakomana wangu, ndipe mwoyo wako, uye maziso ako ngaafarire nzira dzangu.+ 27  Nokuti pfambi igomba rakadzika+ uye mukadzi wokumwe itsime rakamanikana. 28  Iye anovandira sezvinoita gororo;+ uye anowedzera vanonyengera pakati pevarume.+ 29  Ndiani ane nhamo? Ndiani asingafari? Ndiani anokakavara?+ Ndiani anonetseka? Ndiani ane maronda pasina chikonzero? Ndiani ane maziso asinganyatsooni? 30  Ndevaya vanogarisa pawaini,+ vaya vanouya kuzotsvaka waini yakavhenganiswa.+ 31  Usatarira waini painenge yakatsvuka, painovaima iri mukapu, paunoinwa ichidzika zviri nyore. 32  Pakuguma kwayo inoruma senyoka,+ uye inobudisa uturu sezvinoita nyoka.+ 33  Maziso ako achaona zvinhu zvinoshamisa, uye mwoyo wako uchataura zvinhu zvakatsauka.+ 34  Uchaita somunhu akarara pakati pegungwa, kana somunhu akarara pamusoro pedanda refu rengarava.+ 35  Uchati, “Vakandirova, asi handina kurwara; vakandirova, asi handina kuzviziva. Ndichamuka rini?+ Ndichaitsvakazve.”+

Mashoko Emuzasi