Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zvirevo 22:1-29

22  Zita rakanaka rinofanira kusarudzwa panzvimbo pepfuma zhinji;+ nyasha dziri nani kupfuura sirivha nendarama.+  Mupfumi nomurombo vanosangana pamwe chete.+ Muiti wavo vose ndiJehovha.+  Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda,+ asi vasina zivo vanongopfuura havo vorangwa.+  Mugumisiro wokuzvininipisa nokutya Jehovha ipfuma nokukudzwa noupenyu.+  Minzwa nezviteyeso zviri munzira yomunhu asina kururama;+ munhu anorinda mweya wake anoramba ari kure nazvo.+  Rovedza mukomana maererano nenzira yakamukodzera;+ kunyange paanokwegura haazotsauki pairi.+  Mupfumi ndiye anotonga varombo,+ uye uya anokwereta anova muranda womunhu anomukweretesa.+  Anodyara zvisina kururama achakohwa zvinhu zvinokuvadza,+ asi shamhu yokushatirwa kwake kukuru ichaparara.+  Munhu ane ziso rine mutsa achakomborerwa, nokuti anopa akaderera zvokudya zvake.+ 10  Dzinga museki, kuti kukakavara kupere, kuti kukakavadzana pakutongwa uye ruzvidzo zvigume.+ 11  Munhu anoda mwoyo wakachena+—mambo achava shamwari yake nokuda kwezvakanaka zvinotaurwa nemiromo yake.+ 12  Maziso aJehovha anochengetedza zivo,+ asi anowisira pasi mashoko omunhu anonyengera.+ 13  Simbe inoti:+ “Panze pane shumba!+ Ndichapondwa munzvimbo dzinoungana vanhu!” 14  Miromo yevakadzi vatorwa igomba rakadzika.+ Anonzi naJehovha ane mhosva achawira mariri.+ 15  Upenzi hwakasungirirwa pamwoyo womukomana;+ shamhu yokuranga ndiyo ichahubvisira kure naye.+ 16  Munhu anobiridzira akaderera kuti iye ave nezvizhinji,+ nouya anopa mupfumi, chokwadi vachashayiwawo.+ 17  Rereka nzeve yako unzwe mashoko evakachenjera,+ kuti mwoyo wako uve nezivo yangu.+ 18  Nokuti zvinofadza kuti uachengete mudumbu mako,+ kuti asimbiswe kwazvo pamiromo yako.+ 19  Ndakupa zivo nhasi kuti iwe uvimbe naJehovha.+ 20  Handina kukunyorera kusvikira panguva ino here ndichikupa mazano nezivo,+ 21  kuti ndikuratidze uchokwadi hwemashoko echokwadi, kuti ndidzorere mashoko echokwadi—kumunhu ari kukutuma?+ 22  Usabira munhu akaderera nokuti iye akaderera,+ uye usadzvinyirira munhu anotambudzika pagedhi.+ 23  Nokuti Jehovha acharwira mhosva dzavo,+ uye achaparadza mweya yevaya vanovabira.+ 24  Usashamwaridzana nomunhu asingatani kutsamwa;+ uye usafambidzana nomunhu ane hasha kwazvo, 25  kuti urege kudzidza nzira dzake woteyera mweya wako musungo.+ 26  Usava mumwe wevaya vanorova maoko vachiita chibvumirano,+ mumwe wevaya vanozviita chokumbofanobata nokuda kwezvikwereti.+ 27  Kana usina chokuripa, nei achifanira kukutorera mubhedha uri pasi pako? 28  Usabvisa muganhu wekare, wakaitwa nemadzitateguru ako.+ 29  Unoona munhu ane unyanzvi pabasa rake here? Iye achamira pamberi pemadzimambo;+ haazomiri pamberi pevanhuwo zvavo.

Mashoko Emuzasi