Zvirevo 20:1-30

20  Waini museki,+ doro rinodhaka rinokonzera mheremhere,+ uye munhu wose anotsauswa nazvo haana kuchenjera.+  Kutyisa kwamambo kwakafanana nokuomba kwomwana weshumba ava nezenze.+ Munhu anomushatirisa kwazvo anotadzira mweya wake.+  Munhu asingaiti nharo anokudzwa,+ asi munhu wose benzi anongoita nharo.+  Simbe hairimi nokuti inguva yechando;+ inozopemha munguva yokukohwa, asi panenge pasisina chinhu.+  Zano riri mumwoyo momunhu rakaita semvura yakadzika,+ asi munhu ane ungwaru achaichera.+  Mumwe nomumwe pavanhu vazhinji achazviti ane mutsa worudo,+ asi ndiani angawana munhu akatendeka?+  Munhu akarurama anofamba akavimbika.+ Vanakomana vake vanomutevera vanofara.+  Mambo akagara pachigaro choumambo chokutonga,+ achiparadzira zvakaipa zvose nemaziso ake.+  Ndiani angati: “Ndakachenesa mwoyo wangu;+ ndakachena pachivi changu”?+ 10  Zvokuyeresa zviviri zvakasiyana uye zvokuyeresa zveefa zviviri zvakasiyana+—zvose pamwe chete chinhu chinosemesa Jehovha.+ 11  Mukomana anoratidza kana basa rake rakachena uye kana rakarurama nezvaanoita.+ 12  Nzeve inonzwa neziso rinoona—Jehovha ndiye akazviita zvose zviri zviviri.+ 13  Usada hope, kuti urege kuva murombo.+ Vhura maziso ako; guta nezvokudya.+ 14  “Zvakaipa, zvakaipa!” anodaro mutengi, iye oenda hake.+ Zvino hoyo ozvirumbidza hake.+ 15  Kune ndarama, uyewo matombo ekorari mazhinji; asi miromo ine zivo midziyo inokosha.+ 16  Kana munhu akazviita chokumbofanobata kumunhu waasingazivi,+ tora nguo yake; uye kana akashamwaridzana nomukadzi wokumwe, mutorere chokumbofanobata.+ 17  Zvokudya zvinowanikwa nokureva nhema zvinofadza munhu,+ asi pashure muromo wake uchazara norukangarabwe.+ 18  Zvirongwa zvinosimbiswa kwazvo nokupanana mazano,+ uye irwa hondo yako nokutungamirira kwounyanzvi.+ 19  Munhu anofamba-famba achichera vamwe anobudisa zvakavanzika;+ uye usashamwaridzana nomunhu anonyengerwa nemiromo yake.+ 20  Munhu anotuka baba vake naamai vake,+ rambi rake richadzimwa kana rima rava kusvika.+ 21  Nhaka inowanikwa nemakaro pakutanga,+ asi ramangwana rayo harizokomborerwi.+ 22  Usati: “Ndichatsiva chakaipa!”+ Mirira Jehovha,+ iye achakuponesa.+ 23  Zvokuyeresa zviviri zvakasiyana chinhu chinosemesa Jehovha,+ uye chikero chinonyengera hachina kunaka.+ 24  Jehovha ndiye anoita kuti nhanho dzomurume akagwinya dzivepo.+ Asi munhu wepanyika angaziva sei nzira yake?+ 25  Iwo musungo kana munhu wepanyika akurumidza kushevedzera kuti, “Chitsvene!”+ iye ozoda kuongorora+ atopika mhiko.+ 26  Mambo akachenjera anoparadzira vanhu vakaipa,+ uye anoita kuti vhiri ritenderere pavari.+ 27  Mhepo yokufema+ yomunhu wepanyika irambi raJehovha, rinonyatsoongorora mukatikati medumbu.+ 28  Mutsa worudo nechokwadi—zvinochengetedza mambo;+ uye anotsigira chigaro chake choumambo nomutsa worudo.+ 29  Kunaka kwemajaya ndiro simba rawo,+ uye kubwinya kwevakwegura ndiko kuchena kwemisoro yavo.+ 30  Kurova kunokuzvura ndiko kunokwesha kuchibvisa zvakaipa;+ uye shamhu, dzinokwesha mukatikati medumbu.+

Mashoko Emuzasi