Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zvirevo 2:1-22

2  Mwanakomana wangu, kana ukagamuchira mashoko angu,+ ukachengeta mirayiro yangu,+  kuti unyatsoteerera uchenjeri nenzeve dzako,+ kuti uite kuti mwoyo wako ude ungwaru;+  uyezve, kana ukachemera kunzwisisa,+ ukashevedzera kuti uwane ungwaru,+  kana ukaramba uchizvitsvaka sesirivha,+ ukaramba uchizvitsvaka sepfuma yakavanzwa,+  ipapo uchanzwisisa kutya+ Jehovha, uye uchawana zivo pamusoro paMwari.+  Nokuti Jehovha anopa uchenjeri;+ mumuromo make munobuda zivo noungwaru.+  Achachengetera vanhu vakarurama uchenjeri hunobatsira;+ iye inhoo yevaya vanofamba vakavimbika,+  nokurinda makwara okururamisira,+ uye acharinda nzira yevanhu vake vakavimbika.+  Ipapo uchanzwisisa kururama nokururamisira nokutendeseka, izvo zvinhu zvose zvakanaka.+ 10  Uchenjeri pahunopinda mumwoyo+ mako uye zivo yofadza mweya wako,+ 11  mano okufunga acharamba akakurinda,+ ungwaru huchakuchengetedza,+ 12  kuti zvikununure panzira yakaipa,+ pamunhu anotaura zvinhu zvakatsauka,+ 13  pane vaya vanosiya makwara okururama kuti vafambe munzira dzerima,+ 14  pane vaya vanofarira kuita zvakaipa,+ vanofarira zvinhu zvakatsauka zvouipi;+ 15  vaya vane makwara asina kururama uye vanonyengera munzira dzavo dzose;+ 16  kuti zvikununure pamukadzi mutorwa, pamukadzi wokumwe+ anoita kuti mashoko ake atapire,+ 17  iye anosiya shamwari yaaivimba nayo achiri muduku+ uye anokanganwa sungano yaMwari wake.+ 18  Nokuti imba yake inonyura ichienda murufu uye makwara ake anonyura achienda kune vaya vasina simba vari murufu.+ 19  Hapana vanorara naye vanozodzoka, uyewo havazowanizve makwara evapenyu.+ 20  Chinangwa chacho ndechokuti ufambe munzira yevanhu vakanaka+ uye kuti uchengete makwara evakarurama.+ 21  Nokuti vakarurama ndivo vachagara panyika,+ uye vasina chavanopomerwa ndivo vachasara vari pairi.+ 22  Asi vakaipa vachaparadzwa panyika;+ uye vanyengeri, vachabviswa pairi.+

Mashoko Emuzasi