Zvirevo 19:1-29

19  Murombo anofamba akavimbika ari nani+ pane munhu ane miromo isina kururama, uye pane benzi.+  Uyewo, hazvina kunaka kuti mweya urege kuva nezivo,+ uye anochimbidza netsoka dzake anotadza.+  Upenzi hwomunhu wepanyika ndihwo hunokanganisa nzira yake,+ naizvozvo mwoyo wake unotsamwira Jehovha.+  Pfuma ndiyo inowedzera shamwari zhinji,+ asi munhu akaderera anoparadzaniswa kunyange neshamwari yake.+  Chapupu chenhema hachizoregi kurangwa,+ uye munhu anoreva nhema haazopukunyuki.+  Vazhinji ndivo vanotsvaka kunzwirwa nyasha nomunhu anokudzwa,+ uye munhu wose ishamwari yomunhu anopa zvipo.+  Hama dzose dzomurombo dzinomuvenga.+ Shamwari dzake dzepedyo dzinoramba dziri kure naye zvikuru sei!+ Anodzitevera aine zvokutaura; asi hadzimuteereri.+  Munhu anowana mwoyo une njere+ anoda mweya wake. Munhu anochengetedza ungwaru achawana zvakanaka.+  Chapupu chenhema hachizoregi kurangwa,+ uye munhu anoreva nhema achaparara.+ 10  Umbozha hahukodzeri benzi.+ Zvakadini nokuti mushandi atonge machinda!+ 11  Njere dzomunhu dzinodzora kutsamwa kwake,+ uye zvakamunakira kuti aregerere kudarika.+ 12  Hasha dzamambo dzakafanana nokuomba kwomwana weshumba ava nezenze,+ asi nyasha dzake dzakaita sedova riri pazvinhu zvinomera.+ 13  Mwanakomana benzi inhamo kuna baba vake,+ uye kukakavara kwomudzimai kwakaita sedenga reimba rinodonha mvura rinoita kuti munhu atize.+ 14  Imba nepfuma inhaka inobva kumadzibaba,+ asi mudzimai akangwara anobva kuna Jehovha.+ 15  Usimbe hunokonzera hope huru,+ uye mweya une usimbe uchanzwa nzara.+ 16  Munhu anochengeta mirayiro anochengeta mweya wake;+ munhu anozvidza nzira dzake achaurayiwa.+ 17  Munhu anonzwira nyasha munhu akaderera, anokweretesa Jehovha,+ uye Iye achamuripa zvaanoita.+ 18  Ranga mwanakomana wako pachine tariro;+ uye mweya wako ngaurege kuva nechido chokumuuraya.+ 19  Munhu ane hasha zvikuru acharipa;+ nokuti kana ukamununura, iwe ucharamba uchingozviita.+ 20  Teerera zano ugamuchire kurangwa,+ kuti uve akachenjera munguva yako yemberi.+ 21  Zvirongwa zviri mumwoyo momunhu zvizhinji,+ asi zano raJehovha ndiro richamira.+ 22  Chinhu chinodiwa pamunhu wepanyika ndiwo mutsa wake worudo;+ uye murombo ari nani kupfuura munhu anoreva nhema.+ 23  Kutya Jehovha kunounza upenyu,+ uye munhu achagutsikana usiku hwose;+ munhu haazoshanyirwi nezvakaipa.+ 24  Simbe inovanza ruoko rwayo mundiro;+ haigoni kurudzosa kumuromo wayo.+ 25  Rova museki,+ kuti asina zivo ave nenjere;+ uye tsiura anonzwisisa, kuti anzwisise zivo.+ 26  Munhu anoitira baba utsinye neanodzinga amai,+ iye mwanakomana anonyadzisa nokutsverudza.+ 27  Mwanakomana wangu, kana ukarega kuteerera kurangwa, ucharasika pamashoko ezivo.+ 28  Chapupu chisina zvachinobatsira chinonyomba kururamisira,+ uye muromo wevanhu vakaipa unomedza zvinhu zvinokuvadza.+ 29  Kutonga kwakasimbiswa kwazvo nokuda kwevaseki,+ uye shamhu nokuda kwemisana yemapenzi.+

Mashoko Emuzasi