Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvirevo 18:1-24

18  Munhu anozviparadzanisa nevamwe achazvitsvakira zvaanoda zvoudyire;+ acharwa nouchenjeri hwose hunobatsira.+  Benzi harifariri kuva noungwaru,+ kunze kwokuti kana zviri mumwoyo maro zvikabudiswa pachena.+  Panosvika munhu akaipa, kuzvidza kuchasvikawo;+ uye ruzvidzo parunovapo,+ kushora kunovapowo.  Mashoko omuromo womunhu imvura yakadzika.+ Tsime rouchenjeri rukova runoyerera.+  Kusarura uchifarira munhu akaipa hakuna kunaka,+ kana kutsausa munhu akarurama pakutonga.+  Miromo yebenzi inoita kuti pave nokupopotedzana,+ uye muromo waro unoita kuti rirohwe.+  Muromo webenzi ndiwo unoriparadza,+ uye miromo yaro musungo kumweya waro.+  Mashoko omunhu anochera vamwe akaita sezvinhu zvinomedzwa nokukara,+ zvinopinda mukatikati medumbu.+  Uyewo, munhu anoita usimbe pabasa rake+—ihama yeanoparadza.+ 10  Zita raJehovha inhare yakasimba.+ Munhu akarurama anomhanyira mariri odzivirirwa.+ 11  Zvinhu zvinokosha zvomupfumi itaundi rake rakasimba,+ uye anofungidzira kuti zvakaita sorusvingo runodzivirira.+ 12  Mwoyo womunhu unoita manyawi kuparadzwa kusati kwasvika,+ uye kuzvininipisa kunotangira kukudzwa.+ 13  Kana munhu achipindura nyaya asati ainzwa,+ ihwohwo upenzi kwaari uye kuzvinyadzisa.+ 14  Mafungiro omunhu angaita kuti ashivirire denda rake;+ asi mafungiro okunetseka, ndiani angaatsungirira?+ 15  Mwoyo womunhu anonzwisisa unowana zivo,+ uye nzeve dzevakachenjera dzinotsvaka kuwana zivo.+ 16  Chipo chomunhu chichamugadzirira nzvimbo yakakura kwazvo,+ uye chichamuendesa pamberi pevanhu vakuru.+ 17  Munhu anotanga kutongerwa mhosva yake akarurama;+ mumwe wake anosvika onyatsomuongorora.+ 18  Mujenya unonyaradza kukakavara,+ uye unoparadzanisa vane simba.+ 19  Hama inotadzirwa inopfuura taundi rakasimba;+ uye kune kukakavara kwakaita somuzariro weshongwe yokugara.+ 20  Dumbu romunhu richaguta nezvibereko zvomuromo wake;+ iye achagutawo nezvibereko zvemiromo yake.+ 21  Rufu noupenyu zviri musimba rorurimi,+ uye munhu anoruda achadya zvibereko zvarwo.+ 22  Kune awana mudzimai akanaka here?+ Munhu iyeye awana chinhu chakanaka,+ uye achafarirwa naJehovha.+ 23  Murombo anotaura achiteterera,+ asi mupfumi anopindura zvakasimba.+ 24  Kune shamwari dzinongoda zvokuputsana,+ asi kune shamwari inonamatira kupfuura mukoma.+

Mashoko Emuzasi