Zvirevo 16:1-33

16  Zvinorongwa nomwoyo ndezvomunhu wepanyika,+ asi mhinduro yorurimi inobva kuna Jehovha.+  Nzira dzomunhu dzose dzakarurama mukuona kwake,+ asi Jehovha ndiye anoona zvakaita mafungiro ake.+  Isa mabasa ako kuna Jehovha+ uye zvirongwa zvako zvichasimbiswa kwazvo.+  Jehovha akaita zvinhu zvose nokuda kwechinangwa chake,+ chokwadi, kunyange munhu akaipa nokuda kwezuva rakaipa.+  Munhu wose ane mwoyo unozvikudza anosemesa Jehovha.+ Maoko angabatana, asi munhu haazoregi kurangwa.+  Kukanganisa kunoyananisirwa nomutsa worudo nechokwadi,+ uye munhu anobva pane zvakaipa nokuda kwokutya Jehovha.+  Jehovha paanofarira nzira dzomunhu,+ anoita kuti kunyange vavengi vake vave norugare naye.+  Zviri nani kuva nezvishoma paine kururama+ pane kuva nezvibereko zvizhinji pasina kururamisira.+  Mwoyo womunhu wepanyika ungafunga nzira yake,+ asi Jehovha ndiye anotungamirira nhanho dzake.+ 10  Kutonga kwakafuridzirwa kunofanira kuva pamiromo yamambo;+ muromo wake haufaniri kuva usina kutendeka pakutonga.+ 11  Chiyereso chakarurama pamwe chete nechikero ndezvaJehovha;+ zvokuyeresa zvose zvematombo zvehomwe ibasa rake.+ 12  Kuita zvakaipa chinhu chinosemesa madzimambo,+ nokuti chigaro choumambo chinosimbiswa nokururama.+ 13  Miromo yakarurama inofadza mambo mukuru;+ uye iye anoda munhu anotaura zvakarurama.+ 14  Hasha dzamambo dzakaita senhume dzorufu,+ asi munhu akachenjera anodzinyaradza.+ 15  Muchiedza chechiso chamambo mune upenyu,+ uye kufarira kwaanoita kwakaita segore remvura yokupedzisira.+ 16  Haiwa kuwana uchenjeri kuri nani sei pane kuwana ndarama!+ Uye kuwana kunzwisisa kunofanira kusarudzwa pane kuwana sirivha.+ 17  Mugwagwa mukuru wevakarurama ndiko kubva pane zvakaipa.+ Munhu anochengetedza nzira yake anochengeta mweya wake.+ 18  Kudada kunotangira kuparara,+ uye kuzvikudza kunotangira kugumburwa.+ 19  Zviri nani kuzvininipisa pamwe chete nevanyoro+ pane kugovana zvakapambwa nevanozvikwidziridza.+ 20  Munhu anoratidza kuti ane njere panyaya achawana zvakanaka,+ uye munhu anovimba naJehovha anofara.+ 21  Munhu ane mwoyo wakachenjera achanzi anonzwisisa,+ uye ane miromo inotapira anowedzera kunyengetedza.+ 22  Njere itsime roupenyu+ kuvaridzi vadzo; asi kurangwa kwemapenzi upenzi.+ 23  Mwoyo womunhu akachenjera unoita kuti muromo wake uratidze njere,+ uye unowedzera kunyengetedza pamiromo yake.+ 24  Mashoko anofadza izinga rouchi,+ anotapira kumweya uye anoporesa mapfupa.+ 25  Kune nzira yakarurama mukuona kwomunhu,+ asi kuguma kwayo inzira dzorufu.+ 26  Mweya womunhu anoshanda nesimba unomushandira nesimba,+ nokuti muromo wake unomukurudzira kwazvo.+ 27  Murume pasina anochera zvakaipa,+ uye pamiromo yake panoita sokuti pane moto unopisa.+ 28  Munhu anonyengera anoramba achibudisa kukakavara,+ uye munhu anochera vamwe anoparadzanisa vaya vanoshamwaridzana.+ 29  Munhu anoita zvechisimba achanyengera mumwe wake,+ uye achaita kuti aende nenzira isina kunaka.+ 30  Anochonya maziso ake kuti aronge kunyengera.+ Achiruma miromo yake, iye anopedza kuita zvakaipa. 31  Kuchena musoro ikorona yorunako+ pakunowanikwa munzira yokururama.+ 32  Munhu anononoka kutsamwa ari nani pane murume ane simba,+ uye anodzora hasha dzake ari nani pane anokunda guta.+ 33  Mujenya unokandirwa panguo nechepamakumbo,+ asi zvisarudzo zvose zvaunoita zvinobva kuna Jehovha.+

Mashoko Emuzasi