Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvirevo 15:1-33

15  Mhinduro, kana iri nyoro, inodzora kutsamwa,+ asi shoko rinorwadza rinomutsa hasha.+  Rurimi rwevakachenjera runoita zvakanaka nezivo,+ asi muromo wemapenzi unobudisa upenzi.+  Maziso aJehovha ari pose pose,+ achiramba akatarira vakaipa nevakanaka.+  Kudzikama kworurimi muti woupenyu,+ asi kusarurama kuri maruri kunoreva kuputsika kwomudzimu.+  Benzi hariremekedzi kuranga kwababa varo,+ asi munhu anobvuma kutsiurwa ane njere.+  Mumba momunhu akarurama muzere zvinhu zvakachengetwa,+ asi zvibereko zvomunhu akaipa zvichaita kuti aunzirwe dambudziko.+  Miromo yevakachenjera inoramba ichiparadzira zivo,+ asi mwoyo yemapenzi haina kudaro.+  Chibayiro chinopiwa nevakaipa chinhu chinosemesa Jehovha,+ asi munyengetero wevakarurama unomufadza.+  Nzira yomunhu akaipa chinhu chinosemesa Jehovha,+ asi iye anoda uya anotevera kururama.+ 10  Kuranga kwakaipa kumunhu anosiya gwara;+ ani naani anovenga kutsiurwa achafa.+ 11  Sheori nenzvimbo yokuparadzwa+ zviri pamberi paJehovha.+ Zvakadini nemwoyo yevanakomana vevanhu!+ 12  Museki haadi munhu anomutsiura.+ Haazoendi kune vakachenjera.+ 13  Mwoyo unofara unoita kuti chiso chifare,+ asi mudzimu unotambudzika nokuda kwokurwadziwa kwomwoyo.+ 14  Mwoyo unonzwisisa ndiwo unotsvaka zivo,+ asi muromo wemapenzi ndiwo unotsvaka upenzi.+ 15  Mazuva ose omunhu anotambudzika akaipa;+ asi munhu ane mwoyo unofara anoita mutambo nguva dzose.+ 16  Zviri nani kuva nezvishoma uchitya Jehovha+ pane kuva nezvizhinji iwe uchivhiringidzwa nazvo.+ 17  Zviri nani kuva nezvokudya zvomuriwo paine rudo+ pane kuva nenzombe yakakodzwa asi paine ruvengo.+ 18  Murume akatsamwa anomutsa kukakavara,+ asi anononoka kutsamwa anonyaradza kupopota.+ 19  Nzira yesimbe yakaita soruzhowa rwemakwenzi ane minzwa,+ asi gwara revakarurama inzira yakagadzirwa.+ 20  Mwanakomana akachenjera ndiye anofadza baba,+ asi benzi rinozvidza amai varo.+ 21  Munhu ane mwoyo usina njere anoti upenzi kufara,+ asi munhu ane ungwaru ndouya anoenda akananga mberi.+ 22  Pasina kurangana, zvirongwa hazvibudiriri,+ asi pane vanhu vazhinji vanopa mazano pane zvinobudirira.+ 23  Munhu anofarira mhinduro yomuromo wake,+ uye shoko rinotaurwa panguva yakakodzera, haiwa rakanaka sei!+ 24  Kumunhu ane njere, gwara roupenyu riri kumusoro,+ kuitira kuti anzvenge Sheori iri pasi.+ 25  Jehovha achaputsa imba yevanozvikwidziridza,+ asi achasimbisa muganhu wechirikadzi.+ 26  Mazano omunhu akaipa chinhu chinosemesa Jehovha,+ asi mashoko anofadza akachena.+ 27  Munhu anowana mubereko usina kururama anounzira imba yake dambudziko,+ asi munhu anovenga pfumbamuromo ndiye acharamba achirarama.+ 28  Mwoyo womunhu akarurama unofungisisa kuti upindure,+ asi miromo yevakaipa inobudisa zvinhu zvakaipa.+ 29  Jehovha ari kure nevakaipa,+ asi anonzwa minyengetero yevakarurama.+ 30  Kupenya kwemaziso+ kunofadza mwoyo;+ mashoko+ akanaka anokodza mapfupa.+ 31  Nzeve inoteerera kutsiura+ kunopa upenyu inogara pakati chaipo pevanhu vakachenjera.+ 32  Munhu anoramba kurangwa+ ari kuramba mweya wake, asi munhu anoteerera kutsiurwa ari kuwana mwoyo une njere.+ 33  Kutya Jehovha ndiko kurangwa kunounza uchenjeri,+ uye kuzvininipisa kunotangira kukudzwa.+

Mashoko Emuzasi