Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvirevo 14:1-35

14  Mukadzi akachenjera zvechokwadi anovaka imba yake,+ asi benzi rinoiputsa nemaoko aro.+  Munhu anofamba mukururama kwake anotya Jehovha,+ asi munhu asina kururama panzira dzake anomuzvidza.+  Shamhu yokuzvikudza iri mumuromo mebenzi,+ asi miromo yevakachenjera ichavarinda.+  Kana pasina mombe chidyiro chezvipfuwo chinenge chakachena, asi zvirimwa zvinowanda nokuda kwesimba renzombe.  Chapupu chakatendeka ndechiya chisingazorevi nhema,+ asi chapupu chenhema chinobudisa nhema dzoga.+  Museki anotsvaka kuti awane uchenjeri, asi haahuwani; asi kumunhu anonzwisisa, zivo chinhu chiri nyore.+  Ibva pamberi pebenzi,+ nokuti chokwadi hauzocherechedzi miromo ine zivo.+  Uchenjeri hwomunhu ane njere kunzwisisa nzira yake,+ asi upenzi hwemapenzi unyengeri.+  Vaya vanoseka ivo vaine mhosva mapenzi,+ asi vakarurama vanobvumirana.+ 10  Mwoyo unoziva kurwadziwa kwomweya womunhu,+ uye hapana mumwe munhuwo zvake angapindira pakufara kwawo. 11  Imba yevanhu vakaipa ichatsakatiswa,+ asi tende revakarurama richabudirira.+ 12  Kune nzira yakarurama mukuona kwomunhu,+ asi kuguma kwayo inzira dzorufu.+ 13  Kunyange uchiseka, mwoyo ungava uchirwadziwa;+ uye kufara kunoguma neshungu.+ 14  Munhu asina kutenda mumwoyo achagutswa nemigumisiro yenzira dzake,+ asi munhu akanaka achagutswa nemigumisiro yezvaanoita.+ 15  Munhu asina zivo anongotenda mashoko ose,+ asi munhu ane njere anofunga nezvenhanho dzake.+ 16  Munhu akachenjera anotya uye anobva pane zvakaipa,+ asi benzi rinoshatirwa kwazvo uye rinozvivimba.+ 17  Munhu anokurumidza kutsamwa achaita zvoupenzi,+ asi munhu ane mano okufunga anovengwa.+ 18  Vasina zivo vachagara nhaka youpenzi,+ asi vane njere vachapfeka zivo sechishongo chomumusoro.+ 19  Vanhu vakashata vachakotamira vakanaka,+ uye vanhu vakaipa vachakotama pamagedhi omunhu akarurama. 20  Murombo anovengwa kunyange nowokwake,+ asi mupfumi ane shamwari zhinji.+ 21  Munhu anozvidza wokwake anotadza,+ asi uya anonzwira nyasha vanotambudzika anofara.+ 22  Vaya vanofunga kuita zvakaipa havazodzungairi+ here? Asi vaya vanofunga kuita zvakanaka vanowana mutsa worudo nechokwadi.+ 23  Kushanda zvakaoma kwose kune zvakunobatsira,+ asi kungotaura nemiromo kunoita kuti pave nokushayiwa. 24  Korona yevakachenjera ipfuma yavo; upenzi hwemafuza upenzi.+ 25  Chapupu chechokwadi chinonunura mweya,+ asi chinonyengera chinobudisa nhema dzoga.+ 26  Mukutya Jehovha mune chivimbo chakasimba,+ uye vanakomana vake vachawana kwokupotera.+ 27  Kutya Jehovha itsime roupenyu,+ kuti ubve pamisungo yorufu.+ 28  Kushonga kwamambo kunoonekwa nokuwanda kwevanhu,+ asi kuparara kwejinda kunoonekwa nokushayikwa kwevanhu.+ 29  Munhu anononoka kutsamwa ane ungwaru kwazvo,+ asi asingashiviriri anokwidziridza upenzi.+ 30  Mwoyo wakadzikama upenyu hwomuviri wenyama,+ asi godo rinoodza mapfupa.+ 31  Anobiridzira munhu akaderera anozvidza Muiti wake,+ asi munhu anonzwira murombo nyasha anomukudza Iye.+ 32  Munhu akaipa achawisirwa pasi nokuda kwezvakaipa zvake,+ asi munhu akarurama achawana kwokupotera mukuvimbika kwake.+ 33  Uchenjeri hunogara mumwoyo momunhu anonzwisisa,+ uye hunozivikanwa pakati pemapenzi. 34  Kururama ndiko kunokwidziridza rudzi,+ asi chivi chinhu chinonyadzisa mapoka emarudzi.+ 35  Mambo anofadzwa nomushandi ane njere,+ asi anoshatirirwa kwazvo munhu anoita zvinonyadzisa.+

Mashoko Emuzasi