Zvirevo 13:1-25

13  Mwanakomana anochenjera kana achirangwa nababa,+ asi museki ndiye asinganzwi kutsiurwa.+  Munhu achadya zvakanaka zvinobva pazvibereko zvomuromo wake,+ asi mweya yevaya vanonyengera inoita zvechisimba.+  Munhu anorinda muromo wake anochengeta mweya wake.+ Munhu anoshama miromo yake kwazvo—achaparadzwa.+  Simbe inopanga, asi mweya wayo hauna chinhu.+ Zvisinei, mweya yevanoshingaira ichakodzwa.+  Vakarurama vanovenga shoko renhema,+ asi vakaipa vanoita zvinonyadzisa uye vanozvinyadzisa.+  Kururama kunochengetedza munhu asina chaanopomerwa munzira yake,+ asi uipi ndihwo hunowisira mutadzi pasi.+  Kune munhu anonyepedzera kuva mupfumi, asi iye asina kana chinhu;+ kune anonyepedzera kuva murombo asi iye aine zvinhu zvinokosha zvizhinji.  Rudzikinuro rwomweya womunhu ipfuma yake,+ asi murombo haanzwi kutsiurwa.+  Chiedza chevakarurama chichafara;+ asi rambi revakaipa—richadzimwa.+ 10  Munhu anokonzera kukakavara nokuda kwokuzvikudza,+ asi vaya vanorangana vane uchenjeri.+ 11  Zvinhu zvinokosha zvinowanikwa nenzira isina zvainobatsira zvinova zvishoma,+ asi munhu anounganidza noruoko ndiye anoita kuti zviwedzere.+ 12  Kana chinhu chinotarisirwa chikanonoka, chinoita kuti mwoyo urware,+ asi chinhu chinodiwa muti woupenyu pachinosvika.+ 13  Munhu anozvidza shoko,+ achatorerwa chokumbofanobata chomukwereti; asi munhu anotya murayiro ndiye achapiwa mubayiro.+ 14  Mutemo womunhu akachenjera itsime roupenyu,+ kuti ubvise munhu pamisungo yorufu.+ 15  Njere dzakanaka dzinoita kuti munhu anzwirwe nyasha,+ asi nzira yevaya vanonyengera haina kuenzana.+ 16  Munhu wose ane njere achaita nezivo,+ asi benzi richaparadzira upenzi kwose kwose.+ 17  Nhume yakaipa ichawira mune zvakaipa,+ asi nhume yakatendeka inoporesa.+ 18  Munhu asina hanya nokurangwa anova murombo uye anozvidzwa,+ asi anochengeta kutsiurwa ndiye anokudzwa.+ 19  Zvinodiwa pazvinoitika zvinofadza mweya;+ asi kurega zvakaipa chinhu chinosemesa mapenzi.+ 20  Munhu anofamba nevanhu vakachenjera achava akachenjera,+ asi iye anofambidzana nemapenzi zvichamuipira.+ 21  Vatadzi ndivo vanoteverwa nedambudziko,+ asi vakarurama ndivo vanopiwa mubayiro nezvakanaka.+ 22  Munhu akanaka achasiyira vanakomana vevanakomana nhaka, uye pfuma yomutadzi chinhu chinochengeterwa munhu akarurama.+ 23  Munda wakarimwa wevarombo unobereka zvokudya zvizhinji kwazvo,+ asi kune munhu anoparadzwa nokuda kwokusaruramisira.+ 24  Munhu anorega shamhu yake anovenga mwanakomana wake,+ asi anomuda ndiye anotsvaka kumuranga.+ 25  Munhu akarurama anodya kusvikira mweya wake waguta,+ asi matumbu evakaipa achange asina chinhu.+

Mashoko Emuzasi