Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvirevo 12:1-28

12  Anoda kurangwa anoda zivo,+ asi anovenga kutsiurwa haafungi.+  Munhu akanaka anofarirwa naJehovha,+ asi munhu ane pfungwa dzakaipa anomuti akaipa.+  Hapana munhu achasimbiswa nezvakaipa;+ asi midzi yevakarurama haizozununguswi.+  Mudzimai anokwanisa ikorona kumurume wake,+ asi uya anonyadzisa akafanana nokuora kuri mumapfupa omurume wake.+  Pfungwa dzevakarurama ndedzokururamisira;+ kutungamirira kwevakaipa unyengeri.+  Mashoko evakaipa kuvandira ropa,+ asi miromo yevakarurama ndiyo ichavanunura.+  Vakaipa vachaparadzwa uye havazovipo,+ asi imba yevakarurama icharamba yakamira.+  Munhu acharumbidzwa nokuda kwomuromo wake wakangwara,+ asi ane mwoyo usina kururama achazvidzwa.+  Munhu asingaremekedzwi asi aine mushandi ari nani pane anozvikudza asi achishayiwa zvokudya.+ 10  Munhu akarurama anotarisira mweya wechipfuwo chake,+ asi ngoni dzevakaipa dzine utsinye.+ 11  Munhu anorima munda wake achaguta zvokudya,+ asi uya anotevera zvinhu zvisingakoshi ane mwoyo usina njere.+ 12  Munhu akaipa anochiva mhuka yakabatwa mumambure evarume vakaipa;+ asi midzi yevakarurama inobereka zvibereko.+ 13  Munhu akaipa anoteyiwa nokudarika kwemiromo,+ asi munhu akarurama anobuda mudambudziko.+ 14  Munhu anogutswa nezvakanaka zvinobva pazvibereko zvomuromo wake,+ uye zvinoitwa nemaoko omunhu zvichadzoka kwaari.+ 15  Nzira yebenzi yakarurama mukuona kwaro,+ asi anoteerera zano akachenjera.+ 16  Benzi ndiro rinozivisa kutsamwa kwaro zuva iroro,+ asi munhu ane njere anofukidza ruzvidzo.+ 17  Munhu anobudisa mashoko akatendeka achataura zvakarurama,+ asi chapupu chenhema chinobudisa mashoko ounyengeri.+ 18  Kune munhu anotaura asingafungi zvinobaya sezvinoita bakatwa,+ asi rurimi rwevakachenjera runoporesa.+ 19  Muromo wechokwadi+ ndiwo uchasimbiswa nokusingaperi,+ asi rurimi rwenhema ruchangovapo kwenguva duku.+ 20  Unyengeri huri mumwoyo mevaya vanoronga kuita zvakaipa,+ asi vaya vanopa mazano ezvorugare vanofara.+ 21  Hapana chinhu chinokuvadza chichawira munhu akarurama,+ asi vakaipa ndivo vachazadzwa nedambudziko.+ 22  Miromo inoreva nhema chinhu chinosemesa Jehovha,+ asi vaya vakatendeka vanomufadza.+ 23  Munhu ane njere anovanza zivo,+ asi mwoyo yemapenzi ndiyo inoshevedzera upenzi.+ 24  Ruoko rwevanoshingaira ndirwo ruchatonga,+ asi ruoko rune usimbe ruchashanda basa rokumanikidzirwa.+ 25  Kuzvidya mwoyo kuri mumwoyo momunhu ndiko kuchaukotamisa,+ asi shoko rakanaka ndiro rinoita kuti ufare.+ 26  Munhu akarurama anoongorora mafuro ake, asi nzira yevakaipa inoita kuti vadzungaire.+ 27  Usimbe hahuzoiti kuti munhu adzingirire mhuka dzomusango,+ asi munhu anoshingaira ndiyo pfuma inokosha yomunhu. 28  Mugwara rokururama mune upenyu,+ uye kufamba mugwara rakwo hakuunzi rufu.+

Mashoko Emuzasi