Zvirevo 11:1-31

11  Chikero chinonyengedza chinhu chinosemesa Jehovha,+ asi chiyero chedombo chakakwana chinomufadza.  Kuzvikudza kwavapo here? Ruzvidzo ruchabva rwavapowo;+ asi vane mwero ndivo vane uchenjeri.+  Kutendeka kwevakarurama ndiko kunovatungamirira,+ asi kusarurama kwevaya vanonyengera kuchavapamba.+  Zvinhu zvinokosha hazvizobatsiri pazuva rokushatirwa kukuru,+ asi kururama kuchanunura parufu.+  Kuvimbika kwomunhu asina chaanopomerwa ndiko kucharuramisa nzira yake,+ asi munhu akaipa achafira muzvakaipa zvake.+  Kururama kwevakarurama ndiko kuchavanunura,+ asi vaya vanonyengera vachabatwa nokupanga kwavo.+  Munhu akaipa paanofa, tariro yake inoparara;+ kunyange tariro yakavakirwa pakuva nesimba inoparara.+  Munhu akarurama ndiye anonunurwa pakutambudzika,+ asi munhu akaipa anopinda panzvimbo pake.+  Munhu akatsauka anoparadza wokwake nomuromo wake,+ asi vakarurama vanonunurwa nezivo.+ 10  Taundi rinofara kwazvo nokuda kwokunaka kwevakarurama,+ asi vakaipa pavanoparara panova nokushevedzera kwokufara.+ 11  Taundi rinokwidziridzwa+ nokuda kwechikomborero chevakarurama, asi rinoputswa nokuda kwemiromo yevakaipa.+ 12  Munhu ane mwoyo usina njere anozvidza wokwake,+ asi munhu ane ungwaru kwazvo ndiye anoramba akanyarara.+ 13  Munhu anofamba-famba achichera vamwe+ anobudisa zvakavanzika,+ asi akatendeka anofukidza nyaya.+ 14  Kutungamirira kwounyanzvi pakunenge kusipo, vanhu vanowa;+ asi kuponeswa kunovapo kana paine vanopa mazano vazhinji.+ 15  Anozviita chokumbofanobata kumunhu waasingazivi+ achachema nazvo, asi anovenga kubatana maoko kuti aite chibvumirano anoramba asinganetseki. 16  Mukadzi akanaka ndiye anokudzwa;+ asi vadzvinyiriri, vanowana pfuma. 17  Munhu ane mutsa worudo anoitira mweya wake zvakanaka,+ asi munhu ane utsinye anounzira muviri wake dambudziko.+ 18  Munhu akaipa anowana mubayiro wenhema,+ asi anodyara kururama anowana mubayiro wechokwadi.+ 19  Anomira akasimba nokuda kwokururama achawana upenyu,+ asi anodzingirira zvakaipa achazviunzira rufu.+ 20  Vaya vane mwoyo isina kururama vanosemesa Jehovha,+ asi vasina chavanopomerwa munzira dzavo vanomufadza.+ 21  Kunyange vangabatana maoko, munhu akaipa haazoregi kurangwa;+ asi vana vevakarurama vachapukunyuka.+ 22  Mukadzi akanaka asi asina kuchenjera,+ akaita serin’i yepamhino yakagadzirwa nendarama iri pamhino yenguruve. 23  Vakarurama vanoda zvakanaka chete;+ tariro yevakaipa inoguma nokushatirwa kukuru.+ 24  Kune munhu anoparadzira asi iye achiwedzerwa;+ uyewo uya anorega kuita zvakarurama, asi zvinongoguma nokushayiwa.+ 25  Mweya une rupo uchakodzwa,+ uye anodiridza vamwe kwazvo achadiridzwawo kwazvo.+ 26  Munhu anonyima zviyo—achatukwa nevanhu, asi musoro weanorega zvichitengwa uchakomborerwa.+ 27  Anotsvaka zvakanaka acharamba achitsvaka kufarirwa;+ asi anotsvaka kuita zvakaipa, zvichauya paari iye.+ 28  Munhu anovimba nepfuma yake—iye achawa;+ asi vakarurama vachabudirira sezvinoita mashizha manyoro.+ 29  Munhu anounzira imba yake dambudziko,+ achagara nhaka yemhepo+ zvayo; uye benzi richava mushandi womunhu ane mwoyo wakachenjera. 30  Zvibereko zvomunhu akarurama muti woupenyu,+ uye anowana mweya akachenjera.+ 31  Tarira! Munhu akarurama—achapiwa mubayiro+ panyika. Zvino zvakadini nomunhu akaipa nomutadzi!+

Mashoko Emuzasi