Zvirevo 10:1-32

10  Zvirevo zvaSoromoni.+ Mwanakomana akachenjera ndiye anoita kuti baba vafare,+ asi mwanakomana benzi anoshungurudza amai vake.+  Pfuma yomunhu akaipa haizobatsiri,+ asi kururama ndiko kuchanunura parufu.+  Jehovha haazoiti kuti mweya womunhu akarurama unzwe nzara,+ asi achasundira kure kupanga kwevakaipa.+  Munhu anoshanda akarembedza maoko achava murombo,+ asi ruoko rwomunhu anoshingaira ruchamupfumisa.+  Mwanakomana ane njere anounganidza muzhizha; mwanakomana anoita zvinonyadzisa anenge akafa nehope munguva yokukohwa.+  Zvikomborero ndezvomusoro womunhu akarurama,+ asi miromo yevakaipa inovanza chisimba.+  Kuyeukwa kwomunhu akarurama kunounza chikomborero,+ asi mazita evakaipa achaora.+  Munhu ane mwoyo wakachenjera achagamuchira mirayiro,+ asi anotaura zvoupenzi nemiromo yake achatsikwa-tsikwa.+  Munhu anofamba akavimbika achafamba akachengeteka,+ asi uya anoita kuti nzira dzake dzive dzisina kururama achazvizivisa.+ 10  Anochonya neziso rake achakonzera kurwadziwa,+ uye anotaura zvoupenzi nemiromo yake achatsikwa-tsikwa.+ 11  Muromo womunhu akarurama itsime roupenyu;+ asi miromo yevakaipa inovanza chisimba.+ 12  Ruvengo ndirwo runomutsa kukakavara,+ asi rudo runofukidza kudarika kwose.+ 13  Uchenjeri hunowanikwa pamiromo yomunhu anonzwisisa,+ asi shamhu ndeyomusana womunhu ane mwoyo usina njere.+ 14  Vakachenjera ndivo vanochengeta zivo,+ asi muromo webenzi uri pedyo nokuparadzwa.+ 15  Zvinhu zvinokosha zvomupfumi itaundi rake rakasimba.+ Kuparadzwa kwevakaderera ndihwo urombo hwavo.+ 16  Basa romunhu akarurama rinoguma noupenyu;+ zvibereko zvomunhu akaipa zvinoguma nechivi.+ 17  Munhu anoomerera pakurangwa inzira inoenda kuupenyu,+ asi uya anoramba kutsiurwa anoita kuti pave nokudzungaira.+ 18  Kumunhu anovanza ruvengo kune miromo yenhema,+ uye anounza mashoko akaipa ibenzi.+ 19  Pamashoko mazhinji hapashayikwi kudarika,+ asi munhu anodzora miromo yake anoita nokungwara.+ 20  Rurimi rwomunhu akarurama isirivha yakanaka kwazvo;+ mwoyo womunhu akaipa haumbokoshi.+ 21  Miromo yomunhu akarurama inoramba ichifudza vazhinji,+ asi mapenzi anoramba achifa nokuti ane mwoyo isina njere.+ 22  Chikomborero chaJehovha—ndicho chinopfumisa,+ uye haawedzeri kurwadziwa pamwe chete nacho.+ 23  Kubenzi kusazvibata kwakaita somutambo,+ asi uchenjeri ndehwomunhu ane ungwaru.+ 24  Chinhu chinotyisa munhu akaipa—ndicho chichauya kwaari;+ asi vakarurama vachapiwa zvavanoda.+ 25  Sezvinoitika panopfuura dutu, munhu akaipa haazovipozve;+ asi munhu akarurama inheyo nokusingagumi.+ 26  Sezvinoita vhiniga pamazino uye sezvinoita utsi mumaziso, ndizvo zvakaita simbe kune vaya vanoituma.+ 27  Kutya Jehovha kuchawedzera mazuva,+ asi makore evakaipa achatapudzwa.+ 28  Vakarurama vanomirira vachifara,+ asi tariro yevakaipa ichaparara.+ 29  Nzira yaJehovha inhare kumunhu asina chaanopomerwa,+ asi kuparadzwa ndokwevanoita zvinhu zvinokuvadza.+ 30  Munhu akarurama haazozununguswi nokusingagumi;+ asi vakaipa havazorambi vachigara panyika.+ 31  Muromo womunhu akarurama—unobereka chibereko chouchenjeri,+ asi rurimi rwakatsauka ruchagurwa.+ 32  Miromo yomunhu akarurama—inoziva zvinofarirwa,+ asi miromo yevakaipa yakatsauka.+

Mashoko Emuzasi