Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zvirevo 1:1-33

1  Zvirevo+ zvaSoromoni+ mwanakomana waDhavhidhi,+ mambo waIsraeri,+  zvokuti munhu azive uchenjeri+ uye kurangwa,+ azive mashoko okunzwisisa,+  kuti agamuchire kuranga+ kunopa njere,+ kururama+ nokururamisira+ nokutendeka,+  kuti zvipe vasina zivo njere,+ zvipe jaya zivo+ nemano okufunga.+  Munhu akachenjera achateerera owana mumwe murayiridzo,+ uye munhu anonzwisisa ndiye anowana kutungamirira kwounyanzvi,+  kuti anzwisise zvirevo nemadimikira,+ mashoko evanhu vakachenjera+ nezvirahwe+ zvavo.  Kutya Jehovha ndiko kutanga kwezivo.+ Uchenjeri uye kurangwa ndizvo zvinozvidzwa nemapenzi.+  Mwanakomana wangu, teerera kuranga kwababa+ vako, uye usasiya mutemo waamai+ vako.  Nokuti izvo chishongo chakanaka chomumusoro mako chakaita sehata+ nechishongo chomuhuro chakanaka kwazvo mumutsipa mako.+ 10  Mwanakomana wangu, kana vatadzi vakaedza kukunyengedza, usabvuma.+ 11  Kana vakaramba vachiti: “Handei tose. Ngativandirei kuti titeure ropa.+ Ngativandirei vanhu vasina mhosva pasina chikonzero.+ 12  Ngativamedzei vari vapenyu+ sezvinoita Sheori,+ vari zvavari, sezvinoita vaya vanoburukira mugomba.+ 13  Ngatitsvakei zvinhu zvinokosha zvemarudzi ose.+ Ngatizadzei dzimba dzedu nezvakapambwa.+ 14  Unofanira kukanda mujenya wako patinokanda wedu kuti ubatane nesu. Tose zvedu ngativei nehomwe imwe chete”+ 15  mwanakomana wangu, usafamba navo munzira imwe chete.+ Dzora tsoka dzako mumugwagwa wavo.+ 16  Nokuti tsoka dzavo ndedziya dzinomhanyira zvakaipa,+ uye vanoramba vachichimbidza kunoteura ropa.+ 17  Nokuti hazvibatsiri kuteya mambure shiri dzichizviona.+ 18  Naizvozvo vanovandira kuti vateure ropa radzo;+ vanovandira kuti vauraye mweya yadzo.+ 19  Ndizvo zvakaita makwara evanhu vose vanowana mubereko usina kururama.+ Iwo unouraya mweya wevaridzi vawo.+ 20  Uchenjeri+ hwechokwadi hunoramba huchishevedzera huri mumugwagwa.+ Hunoramba huchishevedzera huri munzvimbo dzinoungana vanhu.+ 21  Hunoshevedzera huri kumusoro kunoperera migwagwa ine ruzha.+ Hunotaura mashoko ahwo huri pamasuo emagedhi okupinda muguta huchiti:+ 22  “Imi vasingazivi mucharamba muchida kusaziva kusvikira riniko,+ nemi vaseki mucharamba muchida kuseka kwazvo kusvikira riniko,+ uye imi mapenzi mucharamba muchivenga zivo kusvikira riniko?+ 23  Dzokai kana ndakutsiurai.+ Ndichabva ndaita kuti simba rangu rouchenjeri ribude kwamuri;+ ndichaita kuti muzive mashoko angu.+ 24  Nokuti ndaishevedzera asi maingoramba,+ ndaitambanudza ruoko rwangu asi hapana aiva nehanya nazvo,+ 25  munoramba musina hanya nemazano angu ose,+ uye hamuna kugamuchira kutsiura kwangu,+ 26  iniwo ndichakusekai kana mava munjodzi yenyu,+ ndichakunyombai pachasvika zvamunotya,+ 27  pachasvika zvamunotya sezvinoita dutu, panosvika njodzi yenyu pano sezvinoita dutu,+ pamunosvikirwa nokutambudzika nenguva dzakaoma.+ 28  Panguva iyoyo vacharamba vachindishevedza, asi handizopinduri;+ vacharamba vachinditsvaka, asi havazondiwani,+ 29  nokuti vakavenga zivo,+ havana kusarudza kutya Jehovha.+ 30  Havana kubvuma zano rangu;+ havana kuremekedza kutsiura kwangu kwose.+ 31  Naizvozvo vachadya zvibereko zvenzira yavo,+ uye vachagutswa nemazano avo.+ 32  Nokuti kutsauka+ kwevasina zivo ndiko kuchavauraya,+ uye kushayiwa hanya kwemapenzi ndiko kuchaaparadza.+ 33  Munhu anonditeerera achagara akachengeteka,+ asinganetseki nokutya dambudziko.”+

Mashoko Emuzasi