Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zvakazarurwa 7:1-17

7  Pashure peizvi ndakaona ngirozi+ ina dzimire pamakona mana enyika, dzakabata zvakasimba mhepo+ ina dzenyika, kuti parege kuva nemhepo ingavhuvhuta panyika kana pagungwa kana pamuti+ chero upi zvawo.  Ndakaona imwe ngirozi ichikwira ichibva kunobuda zuva,+ iine chisimbiso chaMwari mupenyu;+ uye yakashevedzera nenzwi guru kungirozi ina dzakanga dzabvumirwa kukuvadza nyika negungwa,  ichiti: “Musakuvadza nyika kana gungwa kana miti, kusvikira taisa zvisimbiso+ pahuma dzevaranda vaMwari wedu.”+  Zvino ndakanzwa nhamba yevaya vakaiswa chisimbiso, vane zviuru zvine zana nemakumi mana nezvina,+ vakaiswa chisimbiso vachibva mumadzinza ose+ evanakomana vaIsraeri:+  Mudzinza raJudha+ vane zviuru gumi nezviviri vakaiswa chisimbiso; mudzinza raRubheni+ zviuru gumi nezviviri; mudzinza raGadhi+ zviuru gumi nezviviri;  mudzinza raAsheri+ zviuru gumi nezviviri; mudzinza raNaftari+ zviuru gumi nezviviri; mudzinza raManase+ zviuru gumi nezviviri;  mudzinza raSimiyoni+ zviuru gumi nezviviri; mudzinza raRevhi+ zviuru gumi nezviviri; mudzinza raIsakari+ zviuru gumi nezviviri;  mudzinza raZebhuruni+ zviuru gumi nezviviri; mudzinza raJosefa+ zviuru gumi nezviviri; mudzinza raBhenjamini+ zviuru gumi nezviviri zvakaiswa chisimbiso.+  Pashure pezvinhu izvi ndakaona, uye, tarira! boka guru revanhu,+ vakanga vasingakwanisi kuverengwa nomunhu, vanobva kumarudzi ose+ nemadzinza nevanhu+ nendimi,+ vamire pamberi pechigaro choumambo+ nepamberi peGwayana, vakapfeka nguo refu chena;+ uye mumaoko avo makanga muine mapazi emichindwe.+ 10  Vanoramba vachishevedzera nenzwi guru, vachiti: “Tinowana ruponeso kuna Mwari wedu,+ agere pachigaro choumambo,+ uye kuGwayana.”+ 11  Zvino ngirozi dzose+ dzakanga dzakamira dzakakomberedza chigaro choumambo nevakuru+ nezvisikwa zvipenyu zvina,+ uye dzakawira pasi nezviso zvadzo pamberi pechigaro choumambo dzikanamata Mwari,+ 12  dzichiti: “Ameni! Kurumbidzwa nokukudzwa nouchenjeri nokuonga nokuremekedzwa nesimba+ nemasimba ngazvive kuna Mwari wedu nokusingaperi-peri. Ameni.”+ 13  Mumwe wevakuru+ achipindura akati kwandiri: “Ava vakapfeka nguo refu chena,+ ndivanaani uye vabva kupi?” 14  Naizvozvo ndakabva ndati kwaari: “Ishe wangu, ndimi munoziva.” Iye akati kwandiri: “Ava ndivo vanobuda mukutambudzika kukuru,+ uye vakageza nguo dzavo refu, vakadziita chena+ muropa+ reGwayana. 15  Ndokusaka vari pamberi+ pechigaro choumambo chaMwari; uye vari kumuitira basa dzvene+ masikati nousiku mutemberi yake; uye Iye agere pachigaro choumambo+ achatambanudza tende+ rake pamusoro pavo. 16  Havazonzwizve nzara kana kunzwazve nyota, uyewo zuva harizovapisi kana chero kupisa kukuru kupi zvako,+ 17  nokuti Gwayana,+ riri pakati pechigaro choumambo, richavafudza,+ uye richavatungamirira kuzvitubu zvemvura+ youpenyu. Mwari achapukuta misodzi yose pamaziso avo.”+

Mashoko Emuzasi