Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Zvakazarurwa 6:1-17

6  Zvino Gwayana+ parakavhura chimwe chezvisimbiso zvinomwe+ ndakaona, uye ndakanzwa chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina+ chichiti nenzwi rakaita sokutinhira: “Uya!”+  Ndakaona, uye, tarira! bhiza jena;+ uye akanga akaritasva+ akanga aine uta;+ akapiwa korona,+ uye akabuda achikunda+ kuti apedzise kukunda kwake.+  Parakavhura chisimbiso chechipiri, ndakanzwa chisikwa chipenyu chechipiri+ chichiti: “Uya!”  Rimwe rakabuda, riri bhiza dzvuku; uye akanga akaritasva akabvumirwa kubvisa rugare panyika kuti vanhu vaurayane; uye akapiwa bakatwa guru.+  Parakavhura+ chisimbiso chechitatu, ndakanzwa chisikwa chipenyu chechitatu+ chichiti: “Uya!” Ndakaona, uye, tarira! bhiza dema; uye akanga akaritasva akanga aine chikero+ muruoko rwake.  Ndakanzwa inzwi raiita sokuti riri pakati+ pezvisikwa zvina+ richiti: “Rita regorosi richaita dhinari,+ uye marita matatu ebhari achaita dhinari; usakanganisa mafuta omuorivhi newaini.”+  Parakavhura chisimbiso chechina, ndakanzwa inzwi rechisikwa chipenyu chechina+ richiti: “Uya!”  Ndakaona, uye, tarira! bhiza rakachenuruka; uye akanga akaritasva akanga aine zita rokuti Rufu. Hadhesi+ yakanga ichimutevera iri pedyo. Vakapiwa simba pamusoro pechikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvenyika, kuti vauraye nebakatwa refu+ nokushomeka kwezvokudya+ nedenda rinouraya uye nezvikara+ zvepanyika.  Parakavhura chisimbiso chechishanu, ndakaona pasi peatari+ mweya+ yevaya vakaurayiwa+ nokuda kweshoko raMwari uye nokuda kwebasa rokupupura+ ravaimboita. 10  Yakashevedzera nenzwi guru, ichiti: “Changamire+ Ishe mutsvene nowechokwadi,+ mucharega kutonga+ uye kutsiva ropa+ redu pane vaya vanogara panyika kusvikira rini?” 11  Mumwe nomumwe wavo akapiwa nguo refu chena;+ uye vakaudzwa kuti vazorore kwekanguva kaduku, kusvikira nhamba yevamwe varanda vakaita saivo nehama dzavo dzakanga dzava kuda kuurayiwa+ sezvavakanga vaitwawo yakwana. 12  Parakavhura chisimbiso chechitanhatu ndakaona, uye kudengenyeka kwenyika kukuru kwakaitika; uye zuva rakasviba semasaga+ emvere, mwedzi wose ukava seropa,+ 13  uye nyeredzi dzokudenga dzakawira panyika, sokudonhedza kunoita muonde maganga awo kana wazunzwa nedutu. 14  Denga rakabva somupumburu uri kupetwa,+ uye makomo ose nezvitsuwa zvose zvakabviswa panzvimbo yazvo.+ 15  Madzimambo enyika nevane nzvimbo dzepamusoro nevatungamiriri vehondo nevapfumi nevakasimba nevaranda vose nevanhu vose vakasununguka vakavanda mumapako nomumatombo+ makuru omumakomo. 16  Vakaramba vachiti kumakomo nokumatombo makuru: “Tiwirei+ mutivanze pachiso chaIye agere pachigaro choumambo+ nepahasha dzeGwayana,+ 17  nokuti zuva guru+ rehasha+ dzavo rasvika, uye ndiani anokwanisa kumira?”+

Mashoko Emuzasi