Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Zvakazarurwa 5:1-14

5  Zvino ini ndakaona mupumburu wakanyorwa mukati nokunze,+ wakasimbiswa+ zvakasimba nezvisimbiso zvinomwe uri muruoko rworudyi rwoUyo akanga agere pachigaro choumambo.+  Ndakaona ngirozi yakasimba ichizivisa nenzwi guru kuti: “Ndiani akakodzera kuvhura mupumburu uye kukwatura zvisimbiso zvawo?”  Asi kwakanga kusina kana nomumwe zvake kudenga kana panyika kana pasi pevhu aikwanisa kuvhura mupumburu kana kutarira mauri.  Ndakasvimha misodzi kwazvo nokuti hapana akawanikwa akakodzera kuvhura mupumburu wacho kana kutarira mauri.+  Asi mumwe wevakuru akati kwandiri: “Rega kusvimha misodzi. Tarira! Shumba yokudzinza raJudha,+ mudzi+ waDhavhidhi,+ yakakunda+ kuti ivhure mupumburu nezvisimbiso zvawo zvinomwe.”  Ndakaona gwayana+ rimire pedyo nechigaro choumambo+ pakati pezvisikwa zvina uye pakati pevakuru+ sokunge kuti rakanga raurayiwa,+ riine nyanga nomwe nemaziso manomwe, maziso anomirira midzimu minomwe+ yaMwari yakatumirwa munyika yose.  Iro rakaenda, rikabva rautora muruoko rworudyi rwoUya akanga agere pachigaro choumambo.+  Parakatora mupumburu wacho, zvisikwa zvipenyu zvina nevakuru makumi maviri nevana+ vakawira pasi pamberi peGwayana, mumwe nomumwe aine rudimbwa+ nendiro dzendarama dzakanga dzizere nerusenzi, uye rusenzi+ inomirira minyengetero+ yevatsvene.  Vakaimba rwiyo rutsva,+ vachiti: “Makakodzera kutora mupumburu nokuvhura zvisimbiso zvawo, nokuti makaurayiwa uye neropa renyu+ makatengera+ Mwari vanhu+ kubva mumadzinza ose nendimi nevanhu norudzi, 10  uye makaita kuti vave umambo+ nevapristi+ kuna Mwari wedu,+ uye vachatonga semadzimambo+ pamusoro penyika.” 11  Zvino ndakaona, uye ndakanzwa inzwi rengirozi zhinji dzakanga dzakapoteredza chigaro choumambo nezvisikwa zvipenyu nevakuru, uye kuwanda kwavo kwakanga kuri makumi ezviuru emakumi ezviuru+ nezviuru zvezviuru,+ 12  vachiti nenzwi guru: “Gwayana rakaurayiwa+ rakakodzera kuva nesimba nepfuma nouchenjeri nemasimba nokukudzwa nokubwinya nokurumbidzwa.”+ 13  Ndakanzwa zvisikwa zvose zviri kudenga nepanyika uye pasi pevhu+ nomugungwa, nezvinhu zvose zviri mazviri, zvichiti: “Kuropafadzwa nokukudzwa+ nokubwinya+ nesimba ngazvive kuna Iye agere pachigaro choumambo+ nokuGwayana+ nokusingaperi-peri.” 14  Zvisikwa zvipenyu zvina zvakatanga kuti: “Ameni!” uye vakuru+ vakawira pasi, vakanamata.+

Mashoko Emuzasi