Zvakazarurwa 4:1-11

4  Pashure pezvinhu izvi ndakaona, uye, tarira! suo rakavhurika kudenga, uye inzwi rokutanga randakanzwa rakanga rakaita serebhosvo,+ richitaura neni, richiti: “Kwira kuno,+ uye ndichakuratidza zvinhu zvinofanira kuitika.”+  Pashure pezvinhu izvi ndakabva ndava musimba romudzimu: uye, tarira! chigaro choumambo+ chakanga chiri panzvimbo yacho mudenga,+ paine akanga agere pachigaro chacho choumambo.+  Iye akanga agere ipapo, aiva nechitarisiko+ chakaita sedombo rejaspa+ nedombo dzvuku rinokosha, uye chigaro choumambo chakanga chakakomberedzwa nomuraraungu+ une chitarisiko chakaita seemaradhi.+  Chigaro choumambo chakanga chakakomberedzwa nezvigaro zvoumambo makumi maviri nezvina, uye pazvigaro zvoumambo+ izvi ndakaona pagere vakuru+ makumi maviri nevana+ vakapfeka nguo dzokunze chena,+ uye mumisoro yavo makanga muine korona+ dzendarama.  Pachigaro choumambo paibuda mheni+ nemanzwi nokutinhira;+ uye paiva nemarambi manomwe+ omoto unobvira pamberi pechigaro choumambo, uye aya anomirira midzimu minomwe+ yaMwari.  Pamberi pechigaro choumambo paiva nerinenge gungwa rakaita segirazi+ rakafanana nekristaro. Pakati pechigaro choumambo nemakakomberedza chigaro choumambo maiva nezvisikwa zvipenyu zvina+ zvakazara nemaziso mberi neshure.  Chisikwa chipenyu chokutanga chakanga chakafanana neshumba,+ chisikwa chipenyu chechipiri chakanga chakafanana nenzombe+ duku, chisikwa chipenyu chechitatu+ chakanga chiine chiso chakafanana nechomunhu, uye chisikwa chipenyu chechina+ chakanga chakafanana negondo+ rinobhururuka.  Kana zviri zvisikwa zvipenyu zvina,+ chimwe nechimwe chazvo chakanga chiine mapapiro matanhatu;+ kumativi ose uye nechepasi zvizere nemaziso.+ Hazvina zororo masikati nousiku sezvazvinoti: “Mutsvene, mutsvene, mutsvene ndiJehovha+ Mwari, Wemasimbaose,+ akanga aripo uye aripo+ uye achauya.”  Nguva yose apo zvisikwa zvipenyu zvinoremekedza nokukudza nokuonga+ Uyo agere pachigaro choumambo,+ Uyo anorarama nokusingaperi-peri,+ 10  vakuru makumi maviri nevana+ vanowira pasi pamberi poUyo akagara pachigaro choumambo ndokunamata+ Uyo anorarama nokusingaperi-peri, uye vanokanda korona dzavo pamberi pechigaro choumambo, vachiti: 11  “Jehovha, imi Mwari wedu, makakodzera kuti mugamuchire kukudzwa+ nokuremekedzwa+ nesimba,+ nokuti makasika zvinhu zvose,+ uye nemhaka yokuda kwenyu+ zvakavapo uye zvakasikwa.”+

Mashoko Emuzasi