Zvakazarurwa 20:1-15

20  Zvino ndakaona ngirozi ichiburuka kudenga iine kiyi yegomba rakadzikadzika+ uye cheni huru iri muruoko rwayo.  Yakabata dhiragoni,+ nyoka yepakutanga,+ iye Dhiyabhorosi+ uye Satani,+ ikamusunga kwemakore ane chiuru.  Yakamukanda mugomba rakadzikadzika,+ ikarivhara, ikariisa chisimbiso iye ari mukati, kuti arege kutsausa marudzi kusvikira makore ane chiuru apera. Pashure pezvinhu izvi anofanira kusunungurwa kwenguva duku.+  Zvino ndakaona zvigaro zvoumambo,+ uye pakanga paine vaya vakanga vakagara pazviri, uye vakapiwa simba rokutonga.+ Chokwadi, ndakaona mweya yevaya vakaurayiwa nedemo nokuda kwouchapupu hwavakapupurira Jesu uye nokuda kwokutaura pamusoro paMwari, nevaya vakanga vasina kunamata chikara+ kana mufananidzo wacho+ uye vakanga vasina kugamuchira chiratidzo pahuma dzavo nepamaoko avo.+ Vakava vapenyu, vakatonga semadzimambo+ naKristu kwemakore ane chiuru.  (Vamwe vose vakafa+ havana kuva vapenyu kusvikira makore acho ane chiuru apera.)+ Uku ndiko kumuka kwokutanga.+  Munhu ane mugove pakumuka kwokutanga anofara+ uye mutsvene;+ rufu rwechipiri+ haruna simba+ pana ivava, asi vachava vapristi+ vaMwari nevaKristu, uye vachatonga naye semadzimambo kwemakore acho ane chiuru.+  Zvino makore acho ane chiuru paanenge angopera, Satani achasunungurwa mujeri rake,  uye achabuda kuti anotsausa marudzi iwayo ari kumakona mana enyika, iye Gogi naMagogi, kuti avaunganidze nokuda kwehondo. Ivava vazhinji sejecha regungwa.+  Vakaenda kwose kwose panyika vakakomba musasa wevatsvene+ neguta rinodiwa.+ Asi moto wakaburuka kudenga ukavaparadza.+ 10  Dhiyabhorosi+ akanga achivatsausa akakandwa mugungwa romoto nesarufa, makanga muchitova nechikara+ nomuprofita wenhema;+ uye vacharwadziswa masikati nousiku nokusingaperi-peri. 11  Ndakaona chigaro choumambo chikuru chichena naiye akanga agere pachiri.+ Denga nenyika zvakatiza pamberi pake,+ uye hazvina kuwanirwa nzvimbo. 12  Ndakaona vakafa, vakuru nevaduku,+ vamire pamberi pechigaro choumambo, uye mipumburu yakavhurwa. Asi mumwe mupumburu wakavhurwa; ndiwo mupumburu woupenyu.+ Vakafa vakatongwa nezvinhu zviya zvakanga zvakanyorwa mumipumburu maererano nemabasa avo.+ 13  Gungwa rakabudisa vaya vakafa vakanga vari mariri, uye rufu neHadhesi zvakabudisa vakafa+ vakanga vari mazviri, uye vakatongwa mumwe nomumwe maererano nemabasa ake.+ 14  Rufu+ neHadhesi zvakakandwa mugungwa romoto. Iri gungwa romoto+ rinomirira rufu rwechipiri.+ 15  Uyezve, munhu wose akawanikwa asina kunyorwa mubhuku roupenyu+ akakandwa mugungwa romoto.+

Mashoko Emuzasi