Zvakazarurwa 2:1-29

2  “Nyorera ngirozi+ yeungano iri muEfeso,+ kuti: Izvi ndizvo zvinhu zvinotaurwa naiye akabata nyeredzi nomwe+ muruoko rwake rworudyi, iye anofamba pakati pezvigadziko zvemarambi zvendarama zvinomwe,+  ‘Ndinoziva mabasa ako,+ nebasa rako nokutsungirira kwako, uye kuti haugoni kushivirira vanhu vakaipa, uye kuti unoedza+ vaya vanozviti vaapostora,+ asi vasiri, uye wakawana kuti varevi venhema.  Uri kuratidzawo kutsungirira,+ wakashinga nokuda kwezita+ rangu uye hauna kupera simba.+  Kunyange zvakadaro, ndinopesana newe pachinhu ichi, kuti wakasiya rudo rwawaiva narwo pakutanga.+  “‘Naizvozvo yeuka kuti wakawa pachii, upfidze+ uite mabasa ekare. Kana ukarega, ndiri kuuya kwauri,+ uye ndichabvisa chigadziko chako cherambi+ panzvimbo yacho, kunze kwokuti ukapfidza.  Zvisinei, une chinhu ichi, kuti unovenga+ mabasa eboka raNikorasi,+ andinovengawo.  Ane nzeve ngaanzwe zvinotaura mudzimu+ kuungano, kuti: Anokunda+ ndichamubvumira kuti adye zvinobva pamuti woupenyu,+ uri muparadhiso yaMwari.’  “Nyorera ngirozi+ yeungano iri muSimina kuti: Izvi ndizvo zvinhu zvaanotaura, ‘iye Wokutanga noWokupedzisira,’+ akafa akavazve mupenyu,+  ‘Ndinoziva kutambudzika nourombo hwako—asi uri mupfumi+—uye ndinoziva kumhurwa kwaunoitwa nevaya vanozviti vaJudha,+ kunyange ivo vasiri asi vari sinagogi raSatani.+ 10  Usatya zvinhu zvawava kuda kutambura.+ Tarira! Dhiyabhorosi+ acharamba achikanda vamwe venyu mujeri kuti muedzwe kwazvo,+ uye kuti mutambudzike+ kwemazuva gumi. Iva akatendeka kunyange kusvikira kurufu,+ uye ndichakupa korona youpenyu.+ 11  Ane nzeve ngaanzwe+ zvinotaura mudzimu+ kuungano, kuti: Anokunda+ haangambokuvadzwi norufu rwechipiri.’+ 12  “Nyorera ngirozi yeungano iri muPegamo kuti: Izvi ndizvo zvinhu zvaanotaura iye ane bakatwa refu rakapinza, rinocheka nekwose,+ 13  ‘Ndinoziva kwauri kugara, iko kune chigaro choumambo chaSatani; asi unoramba wakabatisisa zita rangu,+ uye hauna kuramba kutenda kwako mandiri+ kunyange mumazuva aAndipasi, chapupu changu,+ munhu wangu akatendeka, akaurayirwa+ kwamuri, kuri kugara Satani. 14  “‘Kunyange zvakadaro, ndine zvinhu zvishomanana zvandinopesana newe, kuti ikoko une vaya vanobatisisa dzidziso yaBharami,+ uya akatanga kudzidzisa Bharaki+ kuisa chinhu chinogumbura pamberi pevanakomana vaIsraeri, kuti vadye zvinhu zvakabayirwa zvidhori uye kuti vaite ufeve.+ 15  Naizvozvo iwewo, saizvozvowo une vaya vanobatisisa dzidziso yeboka raNikorasi.+ 16  Naizvozvo pfidza.+ Kana ukarega, ndiri kukurumidza kuuya kwauri, uye ndicharwa+ navo nebakatwa refu romumuromo mangu.+ 17  “‘Ane nzeve ngaanzwe zvinotaura mudzimu kuungano, kuti:+ Anokunda+ ndichamupa imwe mana+ yakavanzwa, uye ndichamupa hurungudo chena, uye pahurungudo yacho pakanyorwa zita+ idzva risina anoziva kunze kwouya ari kurigamuchira.’+ 18  “Nyorera ngirozi yeungano iri muTiyatira+ kuti: Izvi ndizvo zvinhu zvinotaura Mwanakomana+ waMwari, iye ane maziso akafanana nomurazvo womoto,+ uye ane tsoka dzakafanana nemhangura yakanatswa,+ 19  ‘Ndinoziva mabasa ako, norudo+ rwako nokutenda noushumiri nokutsungirira, uye kuti mabasa+ ako enguva pfupi yapfuura anopfuura aya ekare.+ 20  “‘Kunyange zvakadaro, ndinopesana newe pachinhu ichi, kuti unoshivirira mukadzi uya Jezebheri,+ anozviti muprofitakadzi, uye anodzidzisa+ nokutsausa varanda vangu+ kuti vaite ufeve+ nokudya zvinhu zvakabayirwa zvidhori.+ 21  Ndakamupa nguva yokupfidza,+ asi haasi kuda kupfidza ufeve+ hwake. 22  Tarira! Ndava kuda kumukanda pamubhedha wourwere, uye vaya vanoita upombwe naye mukutambudzika kukuru, kunze kwokuti vakapfidza mabasa akafanana neake. 23  Ndichauraya vana vake nedenda rinouraya, zvokuti ungano dzose dzichaziva kuti ndini iye anoongorora itsvo nomwoyo, uye ndichapa munhu mumwe nomumwe maererano nemabasa enyu.+ 24  “‘Zvisinei, ndinoti kwamuri mose imi muri muTiyatira, vose vaya vasina dzidziso iyi, ivo vasina kusvika pakuziva “zvinhu zvakadzama zvaSatani,”+ sezvavanotaura kuti: Handisi kuisa pamuri mumwe mutoro+ chero upi zvawo. 25  Kunyange zvakadaro, batisisai zvamuinazvo+ kusvikira ndauya. 26  Iye anokunda ochengeta mabasa angu kusvikira pakuguma+ ndichamupa simba pamusoro pemarudzi,+ 27  rakafanana nerandakagamuchira kubva kuna Baba vangu, uye achafudza vanhu netsvimbo yesimbi+ zvokuti vachaputswa-putswa semidziyo yevhu,+ 28  uye ndichamupa nyamasase.+ 29  Ane nzeve ngaanzwe zvinotaura mudzimu+ kuungano.’+

Mashoko Emuzasi